Bursa Construcțiilor Investiții Piața Imobiliară Prețuri Amenajări Proiecte Locuinte
 arhivă reviste:     Autorizații   Certificate   Licitații      Newsletter     Abonează-te   LogIn Abonați   Despre noi 
 arhivă articole:    
 Prima Pagină
 Ştirile Zilei
 Locuinţe
 Piaţa Imobiliară
 Proiecte
 Amenajări
 Smart City
 Materiale
 Preţuri
 Finanţare
 Investiţii
 Perspective
 Consilier
 Legea
 Companii
 Internaţional
Reviste
Bursa Construcțiilor numărul 3 / 2019
Bursa Construcțiilor numărul 2 / 2019
Bursa Construcțiilor numărul 1 / 2019
Bursa Construcțiilor numărul 8 / 2018
Smart City
CJ Iași vrea să exploreze investițiile de tip "Smart City"
10.09.2018
Maricel Popa, președintele Consiliului Județean Iași
Alte articole din secțiune
 • "Evoluția proiectelor integrale SMART se va desfășura gradat"
 • "Județul Suceava - permanent preocupat să se transforme într-unul «smart»"  Necesita Abonament Abonament STANDARD
 • "Trebuie să ne concentrăm pe mobilitatea urbană"
 • "Suntem singura țară din zonă care conturează o Strategie Națională de Smart City"
 • Casele inteligente cheamă sisteme de securitate "smart"
 • Green Spots - investiție de 100.000 de euro
 • "Oportunitățile privind satele inteligente sunt extraordinare pentru viitor"
 • "Smart City este un sistem al sistemelor, care operează în mod integrat"
 • "Crearea unui smart city for smart communities, - obiectivul principal al Primăriei București "
 • "Este important ca autoritățile locale să vină în întâmpinarea nevoilor cetățenilor"
 • Transportul inteligent - prioritatea MASDAR SMART CITY în 2018
 • Municipiul Oradea face pași către "smart city"
 • Deloitte Consultanță va elabora "Strategia pentru dezvoltarea unui oraș inteligent Smart City București"
 • "Soluțiile smart-city îmbunătățesc sensibil viața cetățenilor și aduc economii la bugetul public"
 • "Înainte de a fi smart, un oraș românesc trebuie să fie clean"
 •      Consiliul Județean Iași și-a propus să exploreze investițiile în dezvoltare sub conceptul de "Smart City", care au potențialul de a genera beneficii de sute de milioane de euro pentru orașe și să asigure folosirea mai eficientă a resurselor, ne-a spus, în cadrul unui interviu, președintele Consiliului Județean (CJ) Iași, Maricel Popa.
        
   
       (Interviu cu Maricel Popa, președintele Consiliului Județean Iași)
       
       Reporter: În condițiile în care trendul actual este cel de implementare a proiectelor smart, ce obiective de investiții aveți pentru transformarea județului într-unul "smart"?
       Maricel Popa: Consiliul Județean Iași și-a propus să exploreze inves­tițiile în dezvoltare sub conceptul de "smart city", investiții care au potențialul de a genera beneficii de sute de milioane de euro pentru orașe și să asigure folosirea mai eficientă a resurselor.
       În acest sens, Consiliul Județean Iași a depus și obținut finanțare pentru proiectul "Reabilitarea și modernizarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria Iași", în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1- Sprijinirea eficienței energetice a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Opera­țiunea B - clădiri publice.
       Prin intermediul acestui proiect vor fi sprijinite activități specifice realizării de investiții pentru creșterea eficienței energetice a clă­dirilor rezidențiale, respectiv:
       - îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii, șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii;
       - reabilitarea și modernizarea ins­talațiilor pentru prepararea și transportul agentului termic, apei calde menajere și a sistemelor de ventilare și climatizare, inclusiv sis­teme de răcire pasivă, precum și achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz;
       - utilizarea surselor de energie regenerabilă pentru asigurarea necesarului de energie a clădirii;
       - implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie;
       - înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață.
       De asemenea, Consiliul Județean are în vedere impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale. Auto­ritatea a identificat și depus spre finanțare proiectul Restaurarea Muzeului "Vasile Pogor" Iași și proiectul Restaurarea Muzeului "Sfântul Ierarh Dosoftei Mitro­politul" Iași.
       Activitățile specifice obiectivelor de patrimoniu cultural includ, dar nu se limitează la:
       - Restaurarea, consolidarea, protecția și conservarea monumentelor istorice;
       - Dotări interioare (instalații, echipamente și dotări pentru asigurarea condițiilor de climatizare, siguranță la foc, antiefracție);
       - Dotări pentru expunerea și protecția patrimoniului cultural mobil și imobil;
       - Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat, inclusiv digitizarea acestuia, în cadrul proiectului. Acțiunea de digitizare a investițiilor publice va revoluționa interacțiunea dintre instituțiile publice și cetățeni, dar și între instituții.
        Centru de Transfer Tehnologic Innotech Moldova
       Tot în cadrul POR 2014-2020, Axa l - Promovarea transferului tehnologic - Județul Iași a identificat o oportunitate care poate conduce la transformarea unui obiectiv exis­tent (Centrul Expozițional Moldova) într-un pilon al dezvoltării specializate inteligente & Iașiului (smart city) și a Regiunii Nord-Est prin realizarea proiectului investițional "Centru de Transfer Tehnologic Innotech Moldova".
       Centrul Regional de Transfer Tehnologic va fi specializat pe unul dintre domeniile de vârf ale celei mai dinamice industrii ale momentului și ale Viitorului - IT - Internet of Things. Sectorul TIC este, de alt­fel, identificat și în Strategia Regională de Specializare Inteligentă 2020 ca fiind una dintre cele patru priorități verticale pentru Regiunea Nord-Est. De altfel, conform datelor publicate de INS, confirmate și de ANIS, în ultimii doi ani, sectorul IT a avut a doua cea mai mare contribuție Ia PIB-ul României, depășind agricultura, situație reflectată inclusiv la nivelul județului Iași. Un studiu realizat în 2015 de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST arată că necesarul de forță de muncă specializată în domeniul IT în Regiunea Nord-Est va ajunge la 33.000, în 2030. Centrul de Transfer Tehnologic s-ar constitui într-un răspuns la această dinamică a industriei, coagulând demersurile inovatoare ale comunității ieșene/regionale și asigurând transferul tehnologiilor și produselor către o economie inteligentă și sustenabilă. În subsidiar, acesta va asigura inclusiv interconectarea și digitalizarea serviciilor publice (transport, electricitate, apă, canalizare, deșeuri, sănătate, situații de urgență etc). Obiectivele generale ale InnoTech Moldova sunt:
       - stimularea interacțiunii directe dintre universități/institute de cercetare și companii;
       - dezvoltarea de noi tehnologii și servicii, adaptate necesităților locale/regionale, dar și internaționale;
       - creșterea capacității locale/regionale de generare de servicii/ tehnologii integrate/finite cu valoa­re adăugată ridicată și protejarea acestora prin brevete/licențe/IP europene/internaționale prin dezvoltarea unei infrastructuri hard­ware și software dedicate;
       - valorificarea în economie a rezultatelor cercetării (a stocului de brevete existent);
       - crearea unui stoc de active de brevete și drepturi de proprietate intelectuală/industrială care să poată fi valorificat constant prin organizarea de evenimente specifice de tranzacționare de IPS;
       - stimularea atragerii în Regiune a unor cercetători și specialiști în domeniul inovării de nivel internațional;
       - creșterea numărului de angajați în domenii înalt competitive și a cifrei de afaceri a domeniilor cu potențial competitiv ridicat;
       - pe termen lung, implementarea conceptului de smart city/ smart region.
       Din punct de vedere tehnic, trans­formarea Centrului Expozițional Moldova într-o infrastructură de transfer tehnologic presupune atingerea următoarelor obiective:
       - crearea unei infrastructuri și a unei platforme dedicate IoT la nivel regional;
       - achiziționarea și configurarea unui data center de mare capacitate care să permită interconectarea serviciilor publice și a celor private;
       - realizarea a minimum 5 module pentru cazuri pilot în domenii cu impact economic și social (agricultură, textile-confecții, construcții, cadastru și situații de urgență).
       Centrul Expozițional Moldova va fi reconfigurat și dotat pentru a asigura următoarele servicii specifice unei entități de transfer teh­nologic:
       - centru de comandă pentru data center-ul care va găzdui platforma de IoT;
       - spații de tip Open Labs pentru promovarea ofertei de servicii a laboratoarelor și deschiderea aces­tora către companii;
       - spații de tip Living labs și Fab Labs pentru prototipare și demonstrații, inclusiv laborator pentru 3D printing cu module distincte pentru domeniile menționate mai sus (agricultură, textile-confecții, cons­trucții), furnizate sub formă unui One-stop Total Service Shop;
       - spații pentru minimum 20 de spin-off-uri/start-up-uri;
       - birou pentru gestionarea drepturilor de brevetare intelectuală;
       - birou de coaching/mentoring, servicii de analiză a pieței și audit tehnic/tehnologic, veghe și prog­noză tehnologică, realizarea de baze de date specializate, atragerea de investitori, facilitarea contactului cu business angels și fonduri de investiții private;
       - o zonă de administrare;
       - zonă EXPO pentru târguri, expoziții, demonstrații, sesiuni de vânzări, licitații pentru brevete & IP etc.
       Tot în cadrul POR 2014- 2020, Axa 1 - Promovarea trans­ferului tehnologic - Consiliul Județean Iași a identificat necesitatea și oportunitatea dezvoltării unui Centru Re­gional de Transfer teh­nologic în Agricultură și Zoo­tehnie.
       Obiectivul general al proiectului îl reprezintă crearea unui Centru de Transfer Tehnologic în Zootehnie și Agricultură, infrastructură de afaceri care va susține implementarea unui pachet de servicii și a unor programe de training în beneficiul întreprinderilor din sector, toate acestea vizând creșterea competențelor furnizorilor re­gionali din domeniul agricol și zootehnic.
       Pentru a susține dezvoltarea economică a județului Iași, este necesar să fie dezvoltate structuri de afa­ceri care să poată asigura o creștere economică pe termen lung. Pentru o bună funcționare a unei astfel de structuri, trebuie asigurat accesul la obiectiv, rețele de drumuri/alei interioare, rețeaua de apă și canalizare, alimentarea cu energie electrică, gaze naturale, telefonie. Oportunitățile realizării "Centrului Regional de Transfer Tehnologic în Agricultură și Zootehnie" sunt dezvoltarea sectorului agrozootehnic, precum și tragerea de noi tehnologii.
       Reporter: Ce surse de finanțare aveți și ce buget alocați în acest an pentru proiectele smart?
       Maricel Popa: Sursele de finanțare ale obiectivelor de investiții sunt fonduri europene nerambursabile, fonduri naționale alocate de la bugetul de stat și de la bugetul local. Bugetul total al proiectelor menționate însumează aproximativ 34 milioane de euro, iar pentru anul 2018 au fost cuprinse în bugetul Județului Iași fonduri în valoare de aproximativ 3 milioane de euro.
       Reporter: Cât din totalul fondurilor vin de la UE și ce proiecte derulați de acești bani?
       Maricel Popa: Fondurile UE care vin la Consiliul Județean sunt cele atrase prin proiectele cu finanțare nerambursabilă. Până în prezent, Consiliul Județean Iași a semnat, doar pentru proiectele depuse prin Direcția de Proiecte și Dezvoltare Durabilă, contracte de finanțare în valoare totală de 514 milioane lei, din care fonduri nerambursabile de 383,64 milioane lei, pentru 5 proiecte finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020.
       - Proiectul Regiunea Nord - Est - Axa Rutieră Strategică 1 Iași - Sucea­va este desfășurat în parteneriat cu UAT Suceava, prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, prioritatea de investiții; 6.1 - Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea accesbilității și a mobilității populației, bunurilor și serviciilor, în vederea stimulării dezvoltării economice durabile, prin modernizarea a 167,933 km de drumuri județene din județele Iași și Suceava aflate în proximitatea TEN-T și conectarea a 22 de unități administrativ-teritoriale urbane și rurale la rețeaua TEN-T.
       Bugetul total al proiectului este de 327,03 milioane lei, din care valoarea eligibilă - 305.377.895,05 lei (finanțare nerambursabilă în sumă de 299.270.337,14 lei).
       - Reabilitarea și Modernizarea Spitalului Clinic de Urgență "Sf. Maria" Iași are ca obiectiv general creșterea eficienței energetice a clădirii în care functionează Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sf. Maria" Iași prin măsuri de izolație termică a anvelopei clădirii, reabilitarea și modernizarea instalațiilor termo-energetice, instalarea și utilizarea unor surse de energie regenerabilă pentru asigurarea necesarului de energie al clădirii, implementarea unor sisteme de management energetic în scopul îmbunătățirii eficienței energetice și monitorizării consumurilor de energie la nivelul clădirii.
       Bugetul total al proiectului este de 121,48 milioane lei, din care fonduri nerambursabile de 76,52 milioane lei.
       - Proiectul Restaurarea Muzeului "Vasile Pogor" Iași beneficiază de un buget total de 6,53 milioane lei, din care fonduri nerambursabile de 5,54 milioane lei.
       - Restaurarea Muzeului "Sfântul Ierarh Dosoftei Mitropolitul" Iași, desfășurat prin programul Operațional Regional 2014- 2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, prioritatea de inves­tiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, are ca obiectiv general valorificarea potențialului cultural-istoric și turistic al Muzeului "Sfântul Ierarh Dosoftei Mitropolitul" prin:
       - restaurarea, protejarea și conservarea clădirii Muzeului "Sfântul Ierarh Dosoftei Mitropolitul";
       - punerea în valoare a obiectivului de patrimoniu restaurat la standarde europene;
       - creșterea numărului vizitatorilor la obiectivul de patrimoniu restaurat/consolidat cu 5,56% pentru primul an de exploatare.
       Bugetul proiectului este de 3,67 milioane lei, finanțarea nerambursabilă fiind în valoare de peste 3 milioane de lei.
       - Regiunea Nord-Est: Axa Rutieră Prioritară 2 Botoșani - Iași, proiect desfășurat în parteneriat cu UAT Botoșani, prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea infras­tructurii rutiere de importanță regională, are în vedere creșterea gradului de coeziune economică și socială la nivelul județelor Botoșani și Iași, prin îmbunătățirea infrastructurii de transport din zonă și facilitarea accesului la rutele naționale și europene din regiune, interconectarea la rețelele de transport județene cu acces la rețeaua TEN-T și la Polul de creștere Iași. Investiția, odată finalizată, va permite creșterea traficului rutier (persoane, mărfuri și servicii) pe traseul modernizat, dezvoltarea sectorului IMM din zonă și a turis­mului. Bugetul total al proiectului este de 334,31 milioane lei, fondurile nerambursabile fiind de 14,81 milioane lei.
       - O altă investiție este Fazarea Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Iași - Faza a II-a, desfășurat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritară 3, Domeniul Major de Intervenție 3.1 - Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de reciclare a deșeurilor din Româ­nia, cu obiectivul general, creșterea standardului de viață al populației și îmbunătățirea calității mediului din județul Iași, prin dezvoltarea și implementarea unui sistem durabil de management al deșeurilor. Valoarea totală a proiectului, faza I și faza a II-a, este de 69,3 milioane euro, din care circa 6,5 milioane euro reprezintă cofinanțare de la bugetul local.
       - În proiectul Orașe Echitabile: Integrarea Agendei 2030 în Politicile Locale în Perioada de Migrare și Flux de Refugiați, finanțat prin EUROPE AID - Acțiuni externe ale Uniunii Europene, Lot 4: Educație și învățare globală și proiecte de susținere implementate de autorități locale sau asociații de autorități locale din statele membre, obiectivele generale sunt:
       - Conștientizarea rolului și res­ponsabilităților autorităților locale și a cetățenilor cu privire la relațiile de interdependență;
       - Localizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă și realizarea Agendei 2030 cu implicarea autorităților locale în activități care să susțină domeniile social, economic și de mediu pentru o dezvoltare durabilă, luând în considerare provocările migrației;
       - Contribuirea la îndeplinirea Politicii de Coerență pentru Dezvoltare în politicile locale, cu referire la migrarea contemporană și crearea unei noi abordări pentru institu­țiile locale.
       Valoarea totală a proiectului este de 3,73 milioane euro, finanțarea nerambursabilă fiind de 90%.
        Strategia de Dezvoltare Economică și Socială a Județului Iași 2014-2020 are trei obiective prioritare
       Reporter: Care este strategia autorității pentru atragerea fondurilor europene până în 2020?
       Maricel Popa: În funcție de liniile de finanțare care se deschid și prioritățile care au fost identificate prin Strategia de Dezvoltare Economică și Socială a Județului Iași 2014-2020, se stabilesc propunerile de proiecte care se depun spre finanțare. Intenția Consiliului Județean Iași este de a atrage cât mai multe fonduri europene pentru rezolvarea unora din problemele de competența noastră.
       Reporter: Ce strategie de dezvoltare aveți pe termen scurt, mediu și lung?
       Maricel Popa: Strategia de Dezvoltare Economică și Socială a Județului Iași 2014-2020 se fundamentează pe evoluția economică de până acum, luând în calcul contextul actual și rezervele de performanță existente. Totodată, pune în evidență valorile și avantajele competitive ale județului și stabilește viziunea pentru viitorul comunității, pornind de la acestea.
       În sprijinul viziunii, sunt propuse trei obiective prioritare și o serie de direcții și acțiuni, măsuri și proiecte pentru implementare.
       Reporter: Care sunt domeniile prioritare?
       Maricel Popa: Cele trei obiective prioritare din Strategia de Dezvoltare Economică și Socială a Județului Iași 2014-2020 sunt:
       - Obiectivul 1- Îmbunătățirea infrastructurii, conectivității și accesibilității reprezintă asigurarea accesului la servicii publice și rețele edilitare de calitate, dezvoltarea infrastructurii de transport și o mai bună conectivitate în cadrul județului, ca măsuri de bază pentru sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor.
       Privind spre exterior, investițiile prioritare vor viza o mai bună legătură a economiei locale cu piața națională, dar și piețele de desfacere din centrul și vestul Europei. În același timp, pornind de la oportunitatea creată de amplasarea strategică, județul Iași poate deveni un punct nodal în estul Româ­niei, la granița Uniunii Europene și își poate consolida poziția de poartă de acces către Republica Mol­dova și Ucraina.
       - Obiectivul 2 - Consolidarea economiei județului prin diversificarea economică, dezvoltarea bazei antreprenoriale și susținerea actorilor economici, în special a întreprinderilor mici și mijlocii, precum și atragerea de noi investiții în județul Iași. O atenție deosebită, tradusă prin susținere prioritară, va fi acordată însă acelor sectoare care, prin natura lor, sunt capabile să genereze cele mai multe beneficii economice, în termeni de locuri de muncă sustenabile și oportunități de investiții pe lanțul valoric, care pot acționa ca factori generatori de prosperitate locală. Aceste sectoare de activitate sunt reprezentate de industria farmaceutică și de serviciile medicale, fabricarea de mașini, utilaje și echipamente, industria metalurgică, industriile creative, incluzând IT și comunicații, sectorul construcțiilor de autovehicule și componentelor auto, industria textilă, agricultură și industria agroalimentară.
       - Obiectivul 3 - Creșterea calității vieții și protecția mediului înconjurător prin sprijinirea talentelor, a educației și a excelenței, valorificarea moștenirii culturale și a patrimoniului de excepție, atragerea și susținerea creativității, ca factor determinant de creștere și conservarea mediului natural cons­tituie elemente-cheie ale viziunii strategiei.
       Dezvoltarea sustenabilă ieșeană presupune adresarea provocărilor la nivel local în ceea ce privește accesul populației la servicii publice și asigurarea unui cadru optim de trai al individului, echitabil pe tot teritoriul județului.
       Reporter: Ce probleme și ce obstacole legislative întâmpinați în activitatea dumneavoastră?
       Maricel Popa: Problemele principale în implementarea proiectelor cu finanțare europeană sunt legate de legislația privind procedurile de achiziții, impredictibilitatea legislației fiscale, modificările frecvente din legislație, de slabă participare la licitațiile organizate de Consiliul Județean Iași.
       Procedurile sunt de durată și pot duce la întârzieri în implementarea proiectelor.
       Reporter: Care ar fi alternativele pentru soluționarea acestora, în opinia dumneavoastră?
       Maricel Popa: Dezbateri și propuneri de îmbunătățire a reglementărilor în domeniu de la nivel local.
       Reporter: Care sunt cele mai mari lucrări de investiții pe care le veți scoate la licitație până la finalul anului?
       Maricel Popa: - Reabilitarea și modernizarea spațiilor destinate relocării Liceului Tehnologic Special "Vasile Pavelcu" - expertiză tehnică, audit energetic, DALI, documentații suport pentru obținerea de avize, acorduri, studii și autorizații conform certificatului de urbanism, inclusiv cheltuieli pentru obținerea acestora;
       - Monument de for public având ca tematică "Iași - Capitală celor 3 Uniri";
       - Reablitare instalație de încălzire la Școala Gimnazială Specială "Constantin Păunescu";
       - Consolidare, reabilitare și refunc­ționalizare Pavilion Administrativ, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase, "Sf. Parascheva" Iași.
       Reporter: Care sunt cele mai importante proiecte de infrastructură aflate în execuție?
       Maricel Popa: - Consolidare, refuncționalizare și mansardare, clădire monument istoric - strada Vasile Alecsandri nr. 6, Iași;
       - Modernizare drum județean DJ 246: limita județului Vaslui - Tufeștii de Sus -Scânteia - intersecție DJ 248 - Șcheia - Drăgușeni - Ipatele - Tibănești km. 20+450+ 56+506;
       - Modernizare drum județean DJ 248A: intersecție DC 73 (Griești) limita județului Vaslui, km. 48+089 - 50+693;
       - Modernizare drum județean DJ 280B: Tg. Frumos - Cucuteni, km.2+614 - 11+802;
       - Modernizare DJ 281: Spinoasa - Belcești, km.10+804 - 12+074;
       - Modernizare drum județean DJ 281C : intersecție DN 28A (Blăgești) - Hărmănești - Todirești - Coasta Măgurii - Cotnari - intersecție DN 28B (Cotnari), km. 0+000 - 25+053;
       - Modernizare drum județean, DJ 207M intersecție DN 28 - A.I. Cuza, km.0+000+6+178;
       - Modernizare drum județean, DJ 208F Heci (intersecție DJ 208) - Tătăruși - Iorcani - limita județului Suceava, km.0+000+12+462.
       Reporter: Mulțumesc! 
   
  .
   
  [ tipărește articolul ] Tipărește articolul
   
  .