Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 2 / 2024

CJ Galaţi investeşte în infrastructura rutieră, sănătate, cultură, managementul deşeurilor şi mediu

Investiţii /

CJ Galaţi investeşte în infrastructura rutieră, sănătate, cultură, managementul deşeurilor şi mediu
 • document ataşat apasă aici pentru a descărca.

  (Interviu cu domnul Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi)

  Energie regenerabilă pentru Spitalul Sf. Andrei din Galaţi

  Reporter: În condiţiile în care trendul actual este cel de implementare a proiectelor smart, ce obiective de investiţii aveţi pentru transformarea judeţului într-unul "smart"?

  Costel Fotea: Cu ajutorul investiţiilor în tehnologiile inteligente, autoritatea publică locală judeţeană şi-a propus să acţioneze rapid pentru ameliorarea unor probleme din comunităţile judeţului Galaţi. Obiectivele de investiţii şi proiectele aflate in implementare, precontractate sau aflate în faza de evaluare, nu îmbracă atributul unor proiecte inovative în totalitate, dar unele dintre ele includ şi componente ce pot fi caracterizate ca fiind "smart".

  În acest sens, Consiliul Judeţean Galaţi a depus cerere şi a obţinut finanţare nerambursabilă pentru proiectul "Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei Galaţi", în cadrul POR 2014 - 2020, Axa prioritară 3: "Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon", Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice.

  Investiţiile pentru creşterea eficienţei energetice a spitalului judeţean constau în anveloparea unităţii medicale cu panouri compozite pe faţadă, panouri care vor îngloba tehnologii fotovoltaice care vor descompune gazele de seră şi agenţii patogeni aeropurtaţi; introducerea unor sisteme alternative pentru cogenerare energie din surse regenerabile; asigurarea climatizării în toate secţiile spitalului; modernizarea climatizării în sălile de operaţie; înlocuirea tâmplăriei şi amplasare de dispozitive de umbrire pe faţada de sud; schimbarea şi modernizarea conductelor şi instalaţiilor de fluide şi transport agent termic etc.. Pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile (alternative) vor fi amplasate pe acoperişul spitalului două kit-uri pentru producerea de energie electrică hibridă. Valoarea investiţiei este de 38.449.143,48 lei, iar contractul pentru realizarea lucrărilor de execuţie a fost semnat în luna martie 2019. Proiectul de creştere a eficienţei energetice vine în completarea lucrărilor de consolidare a spitalului judeţean (cu finanţare de la Compania Naţională de Investiţii, în sumă de aproximativ 28 de milioane de lei).

  Consiliul Judeţean Galaţi are în vedere impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi a identităţii culturale. Autoritatea va asigura finanţare din bugetul propriu al judeţului în vederea achiziţionării unui sistem ROVER pentru lucrări de arheologie digitală şi spaţială pentru Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi.

  Sediu nou pentru Muzeul de Artă Vizuală din Galaţi

  De asemenea, CJ Galaţi construieşte un sediu nou pentru muzeu, ca să pună în valoare patrimoniul cultural deţinut de Muzeul de Artă Vizuală din Galaţi. Inaugurat în anul 1967, Muzeul de Artă Vizuală din Galaţi este primul muzeu de artă contemporană românească şi a fost conceput să prezinte cele mai noi tendinţe ale fenomenului plastic. In­vestiţia, în valoare de 24.733.801,85 lei (5.376.000 euro), se realizează din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Galaţi. Prin soluţia propusă în proiect se prevede construirea unui imobil cu funcţiunea de spaţiu expoziţional lucrări de artă. Construcţia are regim de înălţime P+3E şi cuprinde un amfiteatru 185 locuri, săli expunere, birouri, laboratoare de conservare/restaurare lucrări artă, bibliotecă, depozit, garderobă, spaţii tehnice, scări şi lifturi. Parcarea autoturismelor se va realiza în interiorul şi exteriorul incintei. Va fi cel mai modern spaţiu muzeal din ţara noastră, realizat după un proiect premiat de către Ordinul Arhitecţilor din România. Construcţia, amenajarea şi dotarea spaţiilor expoziţionale se va realiza cu tehnologii inteligente, de tip smart. Lucrările de construcţie au demarat în septembrie 2018, construcţia urmând să fie finalizată în cursul anului 2020.

  "Este dificil să trasăm o linie de separaţie a proiectelor smart"

  În derularea şi implementarea altor proiecte sunt adoptate punc­tual soluţii tehnologice inteligente, astfel încât este dificil să trasăm o linie de separaţie a proiectelor "smart".

  Amintim proiecte precum:

  - Prin implementarea proiectului "Capacitate administrativă ridicată prin investiţii integrate şi complementare - CARIC" va fi îmbunătăţită capacitatea administrativă, calitatea şi eficienţa serviciilor publice furnizate la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi şi la nivelul a cinci instituţii subordonate, prin investiţii integrate şi complementare, conform reglementărilor europene şi naţionale (implementare CAF - Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcţionare a instituţiilor publice, planificare strategică instituţională, sistem informatic pentru arhiva electronică). Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă, Componenta 1 - CP10/2018 (pentru regiunile mai puţin dezvoltate) - Fundamentarea deciziilor, planificare strategică şi măsuri de simplificare pentru cetăţeni la nivelul administraţiei publice locale din regiunile mai puţin dezvoltate, Axa Prioritară - Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente, Operaţiunea - Introducerea de sisteme şi standarde comune in administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP. Obiectivul specific trei al proiectului este un obiectiv "smart" şi prevede integrarea unui sistem informatic pentru arhivă, respectiv digitalizarea documentelor din arhiva Consiliului Judeţean Galaţi. Bugetul total al proiectului este de 1.672.030 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este în valoare de 1.638.589 lei, reprezentând 1.421.225,5 valoare eligibilă nerambursabilă din FSE şi 217.363,9 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional, iar cofinanţarea eligibilă asigurată de Judeţul Galaţi este de 33.440,6 lei. Perioada de implementare a proiectului este de 28 luni. Contractul de finanţare a fost semnat în data de 28 ianuarie 2019 cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, iar data finalizării proiectului este 27 mai 2021;

  - La Spitalul Clinic Judeţean de Urgentă "Sf. Apostol Andrei" Galaţi, noua secţie de Radioterapie, trans­formată în Centrul regional de radioterapie, a fost dotată cu echipamente de ultimă generaţie de tratare a cancerului: un accelerator liniar de particule, computer tomograf simulator, sistem de imobilizare şi sistem de planificare a tratamentului, printr-o investiţie totală în valoare de 15.883.707 lei. Dezvoltarea acestui centru regional de radioterapie a presupus consolidarea şi amenajarea buncărului unde se află acceleratorul liniar de particule, achiziţionarea echipamentelor medicale necesare, construirea unui nou corp de clădire şi achiziţia de echipamente IT. Lucrările de extindere şi amenajarea a secţiei de Radioterapie au fost realizate de Consiliul Judeţean Galaţi şi decontate în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiţii 8.1 - Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la servicii sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunităţi, Obiectiv specific 8.1 - Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare şi a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace şi izolate, apeluri dedicate Proiectelor Nefinalizate. Bugetul aferent U.A.T. judeţul Galaţi a fost de peste 5 milioane lei, din care asis­tenţa financiară nerambursabilă a fost în valoare de circa 4,78 milioane lei.

  Peste 135 milioane lei pentru extinderea şi modernizarea ocolitoarei Galaţi

  Proiectul "Extindere şi modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galaţi", în valoare de 135.220.280,11 lei, din care valoarea finanţării europene este de 132.492.550,48 lei, este un proiect extrem de important pentru judeţul Galaţi. Contractul de finanţare pe fonduri europene a fost semnat la Galaţi, în data de 28 februarie 2019. Proiectul este finanţat prin POR 2014-2020, apelul SUERD. Proiectul presupune lărgirea la patru benzi pe anumite segmente de drum, modernizarea a aproximativ 11 km de drum şi construirea unui pod hobanat pentru ocolirea zonelor urbane mai aglomerate.

  Un proiect important pe care îl dorim pentru judeţul Galaţi este şi "Sistemul de management integrat al deşeurilor în judeţul Galaţi". Proiectul este depus, conform Ghidului solicitantului, pentru Codul apel Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.1 - reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România. Proiectul prevede construcţia unor instalaţii de gestionare a deşeurilor, respectiv:

  - Centrul de management integrat al deşeurilor Valea Mărului, care presupune construirea unui nou depozit conform, cu o capacitate totală de 1.350.000 metri pătraţi şi a unei staţii de sortare cu o capacitate de circa 6.000 tone/an;

  - Construirea în municipiul Galaţi a unei instalaţii de tratare mecano-biologică cu recuperare de energie, cu o capacitate de circa 125.000 t/an;

  - Construirea unei staţii de transfer cu o capacitate de circa 10.000 t/an şi achiziţionarea de utilaje specifice compostării pentru staţia de compostare de la Târgu Bujor, astfel încât aceasta să devină operaţională şi să asigure tratarea deşeurilor verzi din parcuri şi grădini generate în oraşul Târgu Bujor;

  - Construirea la Tecuci a unei staţii de transfer cu o capacitate de circa 22.000 t/an şi a unei staţii de compostare cu o capacitate de circa 700 t/an;

  - Construcţia unei staţii de transfer la Galaţi, cu o capacitate de circa 40.000 t/an;Închiderea depozitului de deşeuri neconform de la Tecuci;

  - Achiziţionarea de echipamente de colectarea şi transportul deşeurilor menajere şi unităţi de compostare individuale pentru tratarea biodeşeurilor menajere din mediu rural.

  Indicatorii tehnico-economici rezultaţi din Studiul de fezabilitate pentru realizarea proiectului "Sistemul de management integrat al deşeurilor în judeţul Galaţi", aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 310 din 19.12.2019, sunt în valoare totală de 441.619.409,00 lei.

  Prin acest proiect vor fi introduse tehnologii de ultimă generaţie, unele dintre acestea fiind unice în România. Staţia de tratare mecano-biologică reprezintă circa 70% din valoarea proiectului. Staţia va face o fermentaţie anaerobă a deşeurilor rezultate din municipiul Galaţi şi sortate, rezultând un compost. Acesta, la rândul lui, intră într-un digestor unde se mai face o fermentaţie anaerobă. De aici rezultă metanul folosit de turbină la producerea curentului electric (folosit pentru funcţionarea staţiei) şi un compost sterilizat ce poate fi folosit în parte în agricultură.

  Proiectul SMID este prezentat pentru o ultimă verificare la Autoritatea de Management Jaspers şi sperăm ca în scurt timp să fie prezentat un aviz pozitiv la Comisia Europeană, pentru semnarea contractului de finanţare.

  Reporter: Ce surse de finanţare aveţi şi ce buget alocaţi în acest an pentru proiectele de investi?ii?

  Costel Fotea: Sursele de finanţare ale obiectivelor de investiţii sunt fondurile europene nerambursabile, fondurile naţionale alocate de la bugetul de stat şi alocările de la bugetul local.

  Proiectele au caracter multianual şi pentru anul 2020 vor fi alocate sumele aferente desfăşurării activităţilor conform graficului aprobat de autoritatea finanţatoare. Din totalul fondurilor, un procent de 98% este asigurat de Uniunea Europeană.

  Bugetul local al judeţului Galaţi pentru anul 2020 este în curs de elaborare, urmând a fi aprobat la sfârşitul lunii februarie 2020.

  Propunerile pentru bugetul total de investiţii pentru anul 2020 sunt de 503.300,00 mii lei, din care 131.000.000 lei de la bugetul local şi 372.300.000 lei fonduri europene.

  Proiectele cu finanţare europeană, în curs de derulare de către Consiliul Judeţean Galaţi, în anul 2020 sunt:

  - Opt proiecte de infrastructură rutieră finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020;

  - Restaurarea şi amenajarea Muzeul Casa Colecţiilor" (fosta Farmacie Ţinc) din Galaţi;

  - Consolidarea, restaurarea şi amenajarae Muzeului Casa Cuza Vodă din Galaţi;

  - Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei Galaţi;

  - Extinderea, reabilitarea, modernizarea şi dotarea Ambulatoriului Integrat de Specialitate la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei Galaţi;

  - Extinderea, modernizarea şi dotarea Unităţii de Primiri Urgenţe la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei Galaţi;

  - Extinderea, reabilitarea, modernizarea şi dotarea Ambulatoriului Integrat de Specialitate la Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi;

  - Dotarea Ambulatoriului integrat de specialitate al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Sf. Cuvioasa Parascheva Galaţi;

  - Extinderea, reabilitarea, modernizarea şi dotarea Ambulatoriului Integrat de Specialitate la Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor, judeţul Galaţi;

  - Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2;

  - Capacitatea administrativă ridicată prin investiţii integrate şi complementare;

  - Sistemul de management integrat al deşeurilor în judeţul Galaţi.

  Reporter: Care sunt cele mai mari lucrări de investiţii pe care le veţi scoate la licitaţie până la finalul anului?

  Costel Fotea: Cea mai mare investiţie aflată în derulare, după semnarea contractului de finanţare, va fi "Sistemul de management integrat al deşeurilor în judeţul Galaţi".

  Alte mari lucrări de investiţii pe care le vom scoate la licitaţie până la finalul anului sunt:

  - pentru proiectul "Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Băneasa - Suceveni - Rogojeni (DJ 242 D)", contractarea de lucrări de realizare proiect tehnic, detalii de execuţie, asistenţă tehnică proiectant şi execuţie lucrări pentru proiect;

  - pentru realizarea obiectivului de investiţie "Spaţiu expoziţional permanent Zona pescărească Prut - Dunăre", în incinta Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii "Răsvan Angheluţă" Galaţi se are în vedere accesarea de fonduri prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (POPAM) 2014 - 2020, Sporirea şi capitalizarea atuurilor de mediu din cadrul Priorităţii Uniunii Europene 4, Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi sporirea coeziunii teritoriale, Măsura III. 3 - Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală, lansat de Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă "Prut-Dunăre" Galaţi. Obiectivele specifice ale proiectului sunt realizarea de lucrări pentru amenajarea spaţiului expoziţional permanent Zona pescărească Prut-Dunăre judeţul Galaţi şi furnizarea şi dotarea cu echipamente necesare expoziţiei permanente Zona pescărească Prut-Dunăre din cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi;

  - Amenajarea Secţiei de Cardiologie Intervenţională în incinta Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Apostol Andrei" Galaţi;

  - Construire Pavilion Pediatrie şi modernizarea Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor, judeţul Galaţi.

  Informaţiile detaliate privind achiziţiile publice preconizate pentru anul 2020, respectiv Programul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2020 şi programul anual de achiziţii pentru proiectele în implementare vor fi prezentate pe pagina web a instituţiei.

  Reporter: Care sunt cele mai importante proiecte de infrastructură aflate în execuţie?

  Costel Fotea: Proiectele pentru infrastructura rutieră a judeţului Galaţi, aflate în curs de implementare, derulate de Consiliul Judeţean Galaţi sunt finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014- 2020, prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală şi prin bugetul propriu al Consiliului Judeţean Galaţi.

  Proiecte finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 6: Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională:

  1) "Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Matca - Valea Mărului - Cudalbi - Slobozia Conachi - Schela - Smârdan (DJ 251)"; lungime drum = 28 Km; valoarea totală a proiectului este de 68.268.649,74 lei, din care 66.903.276,5 lei sunt nerambursabili;

  2) "Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni - Nicoreşti - Cosmeşti - Movileni - Barcea (DJ 252)"; lungime drum = 21,5 Km.; bugetul total al proiectului este de 43.430.051,28 lei, din care 41.734.255,37 lei sunt nerambursabili;

  3) "Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Vîrlezi - Tîrgu Bujor - Umbrăreşti - Viile - Fîrţăneşti - Folteşti (DJ 242)"; lungime drum = 30,7 Km; valoarea totală a proiectului, actualizată, este de 75.026.190,58 lei, din care 67.948.448,9 lei nerambursabili;

  4) "Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Corod - Blânzi - Fundeanu - Drăguşeni (DJ 251A)"; lungime drum = 16 Km.; valoarea totală a proiectului actualizată este de 40.453.219,30 lei, din care 38.138.249,68 lei grant;

  5) "Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Pechea - Rediu - Cuca - Fîrţăneşti - Chiraftei - Suhurlui - Măstăcani - DN 26 (DJ 255)"; lungime drum = 34,61 Km.; valoarea totală a proiectului, actualizată, este de 69.058.307,38 lei din care 56.465.991,63 lei sunt nerambursabili;

  6) "Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Iveşti - Călmăţui - Griviţa - Costache Negri (DJ 254)"; lungime drum = 15,4 Km.; valoarea totală a proiectului este de 33.796.055,01 lei, din care contribuţia U.E. este de 28.726.646,76 lei;

  7) "Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Rădeşti (Cruceanu) - Bereşti - Bereşti Meria - Slivna - Găneşti - Cavadineşti (DJ 242A)" ce prevede reabilitarea a 16,87 Km de drum judeţean, realizarea a 37 de podeţe, 2 poduri şi 20 km de şanţuri; valoarea totală a proiectului este de 42.035.732,85 lei din care 19.427.762,87 lei nerambursabili;

  8) "Extindere şi modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galaţi", în valoare de 135.220.280,11 lei, din care finanţarea nerambursabilă este de 132.492.550,48 lei.

  Proiecte finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală:

  "Reabilitarea tronsoane DJ 242B Bereşti - Târgu Bujor, km. 23+333 - 43+200 şi DJ 251 Tecuci - Matca, sectoare km. 1+850 - 2 +120, km. 2+550 - 4+130, km. 4+393 - 4+760, judeţul Galaţi". Valoarea totală a investiţiei este de 42.746.257,18 lei, din care contractul de proiectare şi execuţie lucrări este de 39.818.313,30 lei, finanţarea fiind asigurată de la bugetul de stat (41.187.391,68 lei) şi cofinanţare de la bugetul local 1.558.965,50 lei.

  Proiecte finanţate din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Galaţi:

  1) "Reabilitare şi modernizare drumuri judeţene" aflat în procedura de licitaţie a lucrărilor de proiectare, asistenţă tehnică şi execuţie lucrări. Cele şapte drumuri judeţene care vor fi modernizate sunt: DJ 252G Vizureşti - Tecucelu Sec, km. 3+500 - 4+400, DJ 255B Gârbovele km. 0+000 - 0+120 - 1+585, DJ 242C Bălăbăneşti km. 3+780 - 6+240 (limita cu judeţul Vaslui) şi reabilitare pod la km- 4+850, DJ 251C Jorăşti km. 27+800 - 28+400, DJ 251I Braniştea km. 1+700 - 2+151 şi DJ 252I Poiana km. 11+600 - 13+500. Lucrările de modernizare au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 45 din 26.02.2019;

  2) Proiectul "Podeţe pentru acces la proprietăţi", obiectiv de investiţii finanţat din bugetul local, pentru care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici după cum urmează: valoarea totală a investiţiei este de 12.962.410,99 lei (inclusiv TVA), din care C+M este de 11.840.698,72 lei.

  Reporter: Care sunt obiectivele prioritare?

  Costel Fotea: Raportându-ne la documentul strategic "Programul de Dezvoltare a Judeţului Galaţi 2016-2021", aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 194/31.10.2016, ne-am axat pe următoarele obiective strategice prioritare:

  - Modernizarea căilor de comunicaţii şi conectarea judeţului Galaţi la principalele rute de transport naţional şi internaţional;

  - Dezvoltarea/modernizarea şi diversificarea serviciilor medicale în judeţul Galaţi;

  - Dezvoltarea infrastructurii culturale a judeţului Galaţi;

  - Protecţia şi valorificarea durabilă a mediului din judeţul Galaţi;

  - Dezvoltarea infrastructurii de management al deşeurilor in judeţul Galaţi.

  Dacă anul 2019 a fost cu siguranţă anul de implementare a majorităţii proiector cu finanţare europeană, anul 2020 va fi anul în care unele dintre proiecte vor fi finalizate.

  Reporter: Care este strategia autorităţii pentru atragerea fondurilor europene?

  Costel Fotea: Intenţia Consiliului Judeţean Galaţi este de a atrage cât mai multe fonduri europene, pentru rezolvarea unor probleme comunitare pentru care autoritatea publică judeţeană de la nivelul Judeţului Galaţi are competenţă şi responsabilitate. În funcţie de liniile de finanţare care oferă sustenabilitate financiară, vor fi avansate proiecte din portofoliul de proiecte, prezentat şi enumerat la paginile 184 - 255 din "Programul de Dezvoltare a Judeţului Galaţi 2016-2021".

  În efortul de a atrage cât mai multe fonduri am depus şi depunem proiecte pe toate axele cu finanţare europeană pe care le putem accesa.

  Reporter: Ce strategie de dezvoltare aveţi pe termen scurt, mediu şi lung?

  Costel Fotea: După cum am precizat la punctul 7, documentul de planificare strategică pe termen scurt este "Programul de Dezvoltare a Judeţului Galaţi 2016-2021", aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 194/31.10.2016.

  În ceea ce priveşte planificarea strategică pe termen mediu şi lung, reamintim faptul că obiectivul specific la proiectul cu finanţare nerambursabilă "Capacitate administrativă ridicată prin investiţii integrate şi complementare - CARIC" este implementarea unor mecanisme şi proceduri standard (Strategie de dezvoltare a judeţului 2020-2028, Plan strategic instituţional şi proceduri operaţionale de aplicare a acestuia), pentru a creşte eficienţa acţiunilor administrative la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi. Printre rezultatele proiectului se numără elaborarea unei Strategii de dezvoltare a judeţului Galaţi şi elaborarea unui Plan Strategic instituţional aferent anilor 2020-2021.

  Reporter: Care sunt domeniile prioritare?

  Costel Fotea: Domeniile prioritare de dezvoltare a judeţului Galaţi, în viziunea Consiliului Judeţean Galaţi, sunt următoarele: infrastructură rutieră, sănătate, cultură, managementul deşeurilor şi mediu.

  Reporter: Ce probleme şi ce obstacole legislative întâmpinaţi în activitatea dumneavoastră?

  Costel Fotea: O problemă majoră care creează dezechilibre în activitate de achiziţii publice o reprezintă desele modificări legislative din domeniu. Legislaţia în vigoare este stufoasă, neclară şi interpretabilă (de exemplu: estimarea valorii unei achiziţii se poate face pe obiectiv sau adunând toate achiziţiile similare din planul de achiziţii, aspect valabil pentru autorităţile contractante). Totodată, întâmpinăm dificultăţi de natură tehnică în funcţionarea Sistemului electronic de achiziţii publice.

  Modificările frecvente ale legislaţiei şi procedurile de durată reprezintă impedimente în desfăşurarea eficientă a procedurilor de achiziţie publică şi pot duce la întârzieri în implementarea proiectelor.

  Modificările frecvente ale legislaţiei fiscale şi, în general, impredictibilitatea acesteia, îngreunează procesul de implementare a proiectelor cu finanţare europeană.

  Reporter: Care ar fi alternativele pentru soluţionarea acestora, în opinia dumneavoastră?

  Costel Fotea: Soluţionarea problemelor majore poate fi rezolvată prin îmbunătăţirea cadrului normativ, prin simplificarea şi eficientizarea procedurilor privind achiziţiile publice. Se impune crearea unui cadru legislativ stabil, fără ambiguităţi, care să ofere soluţii practice pentru remedierea unor probleme sistemice identificate ca urmare a monitorizării sistemului naţional de achiziţii publice.

  De asemenea, cursurile de formare profesională pentru funcţionarii publici ar ajuta la desfăşurarea activităţii în mai bune condiţii.

  Reporter: Vă mulţumesc!

  Ştirile zilei

  Revista
  BURSA Construcţiilor

  Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

  Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

  Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

  În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

  Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

  Locuinţe

  Proiecte

  Amenajări

  Materiale

  Mobilier

  Fotoreportaj

  Preţuri

  Finanţare

  Investiţii

  Perspective

  Companii

  Internaţional