Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2022

ENERGIE REGENERABILĂ70% fonduri nerambursabile pentru energie regenerabilă

F.A. Finanţare /

Roxana MIRCEA, managing partner "Rosi Euro Invest"

Conform calendarului publicat de Autoritatea de Management a Programului Operaţional Sectorial Competitivitate, în luna iunie a acestui an se va deschide sesiunea de depunere pentru DMI 2- "Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi", ope­raţiunea: "Sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unităţi cu putere instalată mai mică sau egală cu 10MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geo­termale şi a altor resurse regenerabile de energie".

Cine poate aplica?

Sunt eligibili solicitanţii din următoarele categorii: societăţi comerciale care se încadrează în categoria întreprinderilor mici, mijlocii şi mari, înregistrate în localităţile urbane (al căror sediu social este amplasat în localităţile urbane) şi autorităţile administraţiilor publice locale, Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară (constituite conform prevederilor Legii nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare).

Pot aplica atât societăţi cu istoric, cât şi start-up-uri, aceasta din urmă fiind varianta preferată de cei mai mulţi dezvoltatori de proiecte de energie regenerabilă.

Condiţii de eligibilitate cu privire la teren, clădiri şi capacităţi de producere a energiei

Solicitantul trebuie să dovedească deţinerea dreptului de proprietar, concesionar sau utilizator/administrator asupra terenului pe care sunt amplasate/se vor amplasa capacităţile de producere a energiei şi a dreptului de proprietar/concesionar/administrator asupra clădirilor/incintelor unde sunt amplasate/se vor amplasa capacităţile de producere a energiei, valabile cel puţin încă 15 ani de la data depunerii proiectului, precum şi deţinerea dreptului de proprietate asupra capacităţilor de producere a energiei.

Durata de implementare a proiectului trebuie să fie de maximum 4 ani de la semnarea Contractului de finanţare şi să nu depăşească data de 31.07.2015.

Valoarea totală a proiectelor trebuie să fie cuprinsă între 400.000 lei (inclusiv TVA) şi echivalentul în lei (la cursul InforEuro din luna depunerii CRF, inclusiv TVA) a 50.000.000 euro, însă pentru ca raportul cost-eficienţă să fie optim, recomandăm ca valoarea totală a proiectului să fie de circa 26 milioane euro, dintre care, cu un procent de finanţare nerambursabilă de 70%, beneficiarul ar primi 18,2 milioane euro nerambursabil.

Cheltuieli eligibile: achiziţionarea şi amenajarea terenului în scopul amplasării echipamentelor/instalaţiilor proiectului, construcţii şi instalaţii aferente construcţiilor necesare implementării proiectului, achiziţia de echipamente, inclusiv a echipamentelor de monitorizare continuă, organizarea de şantier (numai în cazul proiectelor care nu intră sub incidenţa ajutorului de stat), racordarea la reţeaua Sistemului Electroenergetic Naţional în aval de punctul de delimitare ("punct de delimitare" definit conform HG nr. 90/2008 pentru aprobarea Regula­mentului privind racordarea utili­zatorilor la reţelele electrice de interes public).

Se finanţează inclusiv proiecte de cogenerare, însă numai proiecte care vizează cogenerarea de înaltă eficienţă prin valorificarea RES, cu respectarea următoarei condiţii aplicabile în cazul solicitanţilor întreprinderi - peste 40% din energia (electrică şi termică) produsă anual este destinata vânzării.

În cazul proiectelor care cuprind mai multe turbine eoliene, micro­hidrocentrale etc., solicitantul trebuie să demonstreze caracterul unitar al proiectului.

Cheltuielile eligibile efectuate de către un Beneficiar în cadrul proiectului se rambursează acestuia din fonduri publice într-o proporţie dată de rata de finanţare stabilită în Contractul de finanţare. Cheltuielile eligibile nu acoperă în totalitate costul total al proiectului.

Toate activele corporale achiziţionate prin proiect trebuie să fie noi.

Cofinanţarea proiectelor din fonduri publice

În cazul solicitanţilor întreprinderi, valoarea maximă a asistenţei nerambursabile care poate fi acordată pentru un proiect, ca procent din cheltuielile eligibile, se calculează conform plafoanelor ajutorului de stat astfel: pentru întreprinderi mici şi microîntreprinderi: 70%, cu excepţia proiectelor localizate în regiunea Bucureşti - Ilfov unde valoarea maximă a finanţării este de 60% ; pentru întreprinderi mijlocii: 60%, cu excepţia proiectelor localizate în regiunea Bucureşti - Ilfov unde valoarea maximă a finanţării este de 50%;pentru întreprinderi mari: 50%, cu excepţia proiectelor localizate în regiunea Bucureşti - Ilfov unde valoarea maximă a finanţării este de 40%.

Cheltuielile aferente achiziţiei sub forma leasingului şi pentru obiective de investiţii executate în regie proprie nu sunt eligibile.

Cheltuielile efectuate pentru achiziţia de active corporale sunt eligibile dacă activele achiziţionate sunt noi.

Cheltuielile efectuate pentru achiziţia de active necorporale sunt eligibile dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: să fie utilizate în exclusivitate în locaţia care a beneficiat de ajutor de stat regional, să fie conside­rate active amortizabile, să fi fost achiziţionate de la un terţ, în condiţii de piaţă, să fie incluse în categoria activelor proprii firmei şi să rămână în locaţia care a beneficiat de ajutor de stat regional pentru cel puţin 5 ani pentru întreprinderi mari sau 3 ani pentru IMM.

Cheltuielile legate de terenuri, construcţii, echipamente, instalaţii şi utilaje sunt eligibile numai dacă sunt incluse în valoarea activului respectiv şi se regăsesc înregistrate în contabilitatea beneficiarului în conturile de imo­bilizări.

Pe această schemă de finanţare evaluarea proiectului durează mai mult de un an, deci beneficiarii ar trebui să aplice pentru proiecte de investiţii în energii regenerabile pe care doresc să le opereze începând cu sfârşitul lui 2012.

Se punctează suplimentar existenţa autorizaţiei de construire pentru investiţia de bază, 8 puncte pentru cei care nu se racordează la reţea şi 6 pentru cei care se racordează. Aplicanţii care au depus documentaţia de obţinere a autorizaţiei la data depunerii proiectului primesc 6 / 4 puncte.

Dat fiind apetitul tot mai mare al investitorilor pentru acest segment, concurenţa este extrem de strânsă, mai ales în condiţiile iminentei aprobări a Normelor Metodologice de aplicare a Legii 220/ 2008. Decizia de a aplica pe astfel de programe de finanţare nerambursabilă ar trebui să se facă pe baza unui punctaj suficient de ridicat pentru a fi competitivi.

Ştirile zilei

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Amenajări

Smart City

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Investiţii

Perspective