Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 5 / 2024

FONDURI EUROPENEADR SV Oltenia: Peste 83 milioane lei au fost plătite pentru proiecte din Regiunea Sud Vest

F.A. Investiţii /

ADR SV Oltenia: Peste 83 milioane lei au fost plătite pentru proiecte din Regiunea Sud Vest

Până în prezent au fost decontate de către AM POR 83,5 milioane euro pentru 99 din proiectele aflate în implementare, reprezentând 14,8%.

Plăţile au decurs în flux normal, conform contractelor semnate şi procedurilor Autorităţii de Management, fiind efectuate în termen de 45 de zile de la depunerea solicitării de către beneficiari pentru prefinanţări şi 60 de zile de la solicitare pentru rambursări, ne-a spus doamna Marilena Bogheanu, director ADR SV Oltenia. Termenele pot fi prelungite în situaţia în care sunt solicitate clarificari sau documente suplimentare.

Experţii din cadrul OI (ADR SV Oltenia) monitorizează modul în care proiectele sunt implementate şi corectitudinea cheltuirii fondurilor, avizând sumele ce vor fi decontate. Nu au fost întâmpinate dificultăţi în primirea sumelor aprobate şi avizate de către experţii din cadrul OI şi AMPOR.

Pe durata implementării proiectelor, ADR SV Oltenia, prin experţii din cadrul OI, asigură asistenţă tehnică beneficiarilor în scopul implementării proiectelor în conformitate cu cerinţele contractuale şi procedurile AM POR. În acest sens sunt organizate sesiuni de informare şi instruire cu echipele care asigură managementul proiectelor.

Asigurarea cofinanţării - una dintre cele mai importante probleme în implementarea proiectelor

Proiectele aflate în implementare sunt monitorizate conform acordului-cadru cu AMPOR, procedurilor interne avizate de aceasta şi clauzelor privind monitorizarea precizate în contractele de finanţare.

Multe dintre dificultăţile întâmpinate de beneficiari în etapa de monitorizare sunt cauzate de probleme apărute în etapele anterioare.

Astfel, o parte dintre riscurile care apar în implementare sunt generate, în etapa de proiectare de: documentele incomplete sau defectuos întocmite depuse la cererea de finanţare (studii de fezabilitate), care nu au incluse toate activităţile, acte de proprietate incomplete, studii de piaţă/ marketing insuficient fundamentate, situaţia neclară a proprietăţii. Deficienţe au apărut, pe de o parte, din cauza unei pieţe de consultanţă şi proiectare insuficient dezvoltate şi, pe de altă parte, din cauza ritmului alert în care beneficiarii au fost nevoiţi să depună proiectele, deoarece a acţionat principiul "primul venit primul servit" şi orice întârziere putea conduce la pierderea finanţării.

În etapa de evaluare, clarificările solicitate de evaluatorii independenţi nu au fost întotdeauna explicit formulate şi acest lucru a condus la întârzieri în implementare, fiind necesare clarificări şi acte adiţionale după contractarea proiectelor.

În implementarea proiectelor, cea mai sensibilă etapă este cea de organizare a licitaţiilor şi de atribuire a contractelor. Legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, care lasă loc la unele interpretări, a condus de nenumărate ori la confuzii, mai ales cu privire la alegerea criteriilor de selecţie pentru furnizori. Au fost situaţii în care unele criterii de atribuire, considerate restrictive au generat solicitare de clarificări din partea Autorităţii de Management sau propuneri de corecţii financiare pentru beneficiari. Implementarea proiectelor a fost întârziată deseori de numeroasele contestaţii apărute în urma evaluării ofertelor depuse, o practică des întâlnită în rândul ofertanţilor, cu consecinţe negative asupra termenelor de derulare a contractelor.

S-au constatat, de asemenea, situaţii în care diriginţii de şantier şi-au îndeplinit superficial şi defectuos sarcinile, crescând în acest fel responsabilitatea echipei desemnate de beneficiar să gestioneze proiectul.

Multe dintre contracte au avut drept criteriu de atribuire "preţul cel mai scăzut" şi, din acest motiv, constructorii au sub-licitat lucrarea, venind ulterior cu propuneri de creştere a preţului. Acest lucru nu este permis în cadrul POR decât într-o marjă de 10% şi numai în condiţii clar specificate în contract.

Asigurarea cofinanţării a reprezentat una dintre cele mai importante probleme ridicate în implementare, atât de către autorităţile publice locale, cât şi de către societăţile private sau organizaţiile neguvernamentale, având în vedere că, în derularea proiectelor, care se face pe principiul rambursării, trebuie asigurat un flux de numerar pozitiv.

Nu în ultimul rând trebuie menţionată problema personalului care asigură managementul proiectelor finanţate prin POR. Multe dintre autorităţile publice ne-au semnalat faptul că se confruntă cu migrarea personalul specializat din cadrul compartimentelor ce implementează proiectele către mediul privat, din cauza unei salarizări mult sub nivelul res­ponsabilităţilor atribuite.

Au fost reverificate toate procedurile privind achiziţiile de lucrări pentru 16 proiecte de pe DMI 2.1

Proiectele se implementează în general, fără probleme deosebite, abaterile de la graficul activităţilor şi de la planul de achiziţii fiind rezolvate prin notificări sau acte adiţionale la contractele de finanţare care nu modifică obiectivul proiectului, subliniază doamna Marilena Bogheanu, director ADR SV Oltenia.

Ca urmare a interpretării diferite a legislaţiei achiziţiilor publice sesizată şi de Comisia Europeană, AM, împreună cu OI, au recurs la reevaluarea procedurilor de achiziţii publice, fără a mai lua în considerare rezultatele verificării aspectelor procedurale derulate de către MEF-UCVAP şi/sau supravegherii modului de atribuire a contractelor de către ANRMAP, chiar dacă achiziţiile aveau avizul favorabil al acestor instituţii.

Astfel, s-au reverificat toate procedurile privind achiziţiile de lucrări pentru 16 proiecte de pe DMI 2.1. şi, dintre acestea, 5 proiecte se găsesc în lista AMPOR privind posibile corecţii financiare, urmând ca acestea să facă subiectul unei verificări mai amănunţite a AMPOR. Până în prezent nu a fost luată o decizie cu privire la aplicarea corecţiilor financiare.

Cele cinci proiecte din lista AM POR sunt următoarele:

- "Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 604, Km 36+717-74+749, judeţul Olt". Beneficiar: UAT judeţul Olt.

- "Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 648 limita jud. Vâlcea, Vitomireşti". Beneficiar: UAT judeţul Olt.

-"Reabilitarea şi modernizarea DJ 561, tronsonul Segarcea - Cârna (Dunăreni), judeţul Dolj". Beneficiar: UAT judeţul Dolj.

- "Fluidizarea traficului rutier în Municipiul Craiova, pe axa de transport Est - Vest prin reabilitarea bvd. Decebal - Dacia". Beneficiar: UAT municipiul Craiova.

- "Reabilitarea şi modenizarea drum judeţean DJ606 Craiova(DN65) - limita judeţului Mehedinti". Beneficiar: UAT judetul Dolj.

De asemenea, ADR si AMPOR, au reluat verificările procedurilor de achiziţii publice şi pentru alte DMI.

Întreaga sumă disponibilă pe POR în regiunea SV Oltenia ar putea fi contractată până la jumătatea anului viitor

La nivelul regiunii SV Oltenia în cadrul Programului Operaţional Regional, potrivit datelor făcute publice la finele lunii august, au fost contractate 262 de proiecte, prin care se solicită circa 393 milioane euro din fondurile nerambursabile puse la dispoziţia Regiunii Sud Vest, respectiv 70% din alocarea regională.

Pentru 9 din cele 12 domenii de intervenţie este suspendată depunerea, deoarece s-au depus proiecte a căror valoare depăşeste cu peste 50% alocarea regională. Se mai pot depune proiecte pentru: subdomeniul "Poli de Creştere"- Axa 1 (Municipiul Craiova); Subdomeniul "Poli de dezvoltare urbană" (municipiul RM. Valcea)- Axa 1 şi DMI 3.3.

"Estimăm ca până la sfârşitul anului vor mai fi semnate contracte în valoare de 78 milioane de euro, iar până la jumătatea anului viitor vor fi semnate contracte care să acopere întreaga sumă disponibilă pe POR în regiunea SV Oltenia", afirmă doamna Marilena Bogheanu, director ADR SV Oltenia.

Având în vedere numărul mare de proiecte depuse, AM POR a aprobat supracontractarea pentru trei domenii majore de intervenţie, după cum urmează:

- DMI 2.1 (Reabilitarea, modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane, inclusiv şosele de centură): 130,1 % faţă de alocarea regională.

- DMI 3.1 (Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate): 117,2 % faţă de alocarea regională

- DMI 5.1 (Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural; crearea şi modernizarea infrastructurilor conexe : 108,4% faţă de alocarea regională

În trimestrul II 2011 au fost semnate 73 de contracte de finanţare în valoare totală de 282,7 milioane lei, iar în trimestrul al III 2011 au fost semnate 43 de contracte de finanţare în valoare totala de 345,5 milioane lei.

La finele lunii august 2011, în cadrul Programului Operaţional Regional, în regiunea Sud Vest Oltenia, erau în precontractare:

- Axa 1 - 27 proiecte în valoare solicitată de 338,6 milioane lei;

- Axa 3 - 8 proiecte în valoare solicitată de 83,24 milioane lei;

- Axa 4 - 18 proiecte în valoare solicitată de 73,54 milioane lei;

- Axa 5 - 3 proiecte în valoare solicitată de 52 milioane lei.

În total, în faza de precontractare se afla un număr de 56 proiecte în valoare solicitată de 547,44 milioane lei.

Ştirile zilei

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Locuinţe

Piaţa Imobiliară

Amenajări

Materiale

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Investiţii

Legea

Internaţional