Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2021
Abonament gratuit

Fonduri europene: Finanţare nerambursabilă de până la 40 milioane lei pentru dezvoltarea infrastructurii de cercetare -dezvoltare a întreprinderilor

F.A. Finanţare /

Fonduri europene: Finanţare nerambursabilă de până la 40 milioane lei pentru dezvoltarea infrastructurii de cercetare -dezvoltare a întreprinderilor
 • document ataşat apasă aici pentru a descărca.

  Autoritatea Naţională pentru Coordonare Ştiinţifică gestionează operaţiunea 2.3.2: Dezvoltarea infrastructurii de cercetare -dezvoltare (CD) a întreprinderilor şi crearea de noi locuri de muncă pentru CD, din cadrul Programului Operaţional "Creşterea competitivităţii economice".

  Obiectivul specific al axei prioritare 2 este: "Creşterea capacităţii de CD şi stimularea cooperării dintre instituţiile de CDI şi întreprinderi şi creşterea accesului întreprinderilor la CDI".

  Elementele acestui obiectiv specific constau în:

  - finanţarea proiectelor de CD, care vor genera rezultate aplicabile direct în economie,

  - modernizarea şi dezvoltarea capacităţii şi infrastructurii CDI,

  - creşterea calităţii şi diversificarea ofertei de servicii inovative şi stimularea cererii de inovare din partea sectorului productiv.

  Prezentare generală

  Această operaţiune sprijină dezvoltarea capacităţii de cercetare a întreprinderilor, în vederea creşterii nivelului de inovare şi a competitivităţii pe piaţă; de asemenea se urmăreşte crearea de noi locuri de muncă în activitatea de C-D.

  Domeniu de aplicare

  În cadrul prezentei operaţiuni se acordă sprijin financiar pentru toate domeniile de activitate, cu excepţia următoarelor domenii:

  - pescuitul şi acvacultura;

  - construcţiile navale;

  - industria cărbunelui;

  - industria siderurgică;

  - sectorul fibrelor sintetice;

  - producţia primară a produselor agricole enumera­te în Anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană şi a articolelor de plută (coduri de Nomenclatură Combinată 4502, 4503, 4504);

  - producţia şi comercializarea produselor care imită sau substituie laptele şi produsele din lapte, în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 1898/1987.

  Categorii de solicitanţi

  Solicitanţii sunt societăţi cu personalitate juridică conform reglementărilor privind societăţile comerciale (Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990, Republicată, privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare) şi cu activitate de cercetare-dezvoltare (C-D) menţionată în statut.

  Solicitanţii sunt întreprinderi mari, mijlocii sau mici conform prevederilor Legii nr. 346/2004 cu modificările şi completările ulterioare.

  Condiţii de eligibilitate a solicitanţilor

  Solicitantul este eligibil dacă îndeplineşte condiţiile de mai jos, justificate prin documente specifice, care se depun la data menţionată în cererea/apelul de propuneri de proiecte.

  a) Solicitantul este înregistrat şi îşi desfăşoară activitatea în România.

  Se justifică prin certificatul constatator emis de Registrul Comerţului.

  b) Solicitantul are prevăzută activitatea de cercetare-dezvoltare în obiectul de activitate. Se justifică prin certificatul constatator emis de Registrul Comerţului.

  c) Întreprinderea solicitantă nu se află în stare de faliment sau lichidare, afacerile sale nu sunt administrate de către un judecător sindic sau activităţile sale comerciale nu sunt suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau nu este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege.

  d) Întreprinderea solicitantă nu are obligaţii de plată scadente către instituţiile publice, şi-a îndeplinit la timp obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi a altor contribuţii către bugetul de stat, bugetele speciale şi bugetele locale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare (Ordin MFP nr.673/2009, Ordin MFP nr.767/2009 - Ordin MAI nr.75/2009).

  Certificatul de atestare fiscală privind plata impozitelor şi taxelor locale se va depune la contractare, dacă proiectul va fi admis la finanţare

  e) Reprezentantul legal al întreprinderii solicitante nu a furnizat informaţii false şi asigură toate informaţiile solicitate.

  f) Întreprinderea solicitantă nu se află în dificultate, în sensul Liniilor Directoare Comunitare cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate (Jurnalul Oficial al CE nr. C244/01.10.2004), şi anume:

  - Pentru societăţile cu răspundere limitată, când nu se constată pierderea a mai mult de jumătate din capitalul social şi a mai mult de un sfert din capital în ultimele 12 luni;

  - Pentru societăţile în care cel puţin o parte din asociaţi răspund nelimitat de datoriile întreprinderii, când nu se constată pierderea a mai mult de jumătate din capitalul propriu.

  Categorii de proiecte

  Prin această operaţiune sunt sprijinite următoarele categorii de proiecte:

  - Proiecte de modernizare a unor infrastructuri existente de cercetare din cadrul întreprinderii;

  - Proiecte cu construcţii/extindere de clădiri pentru crearea de noi centre sau laboratoare de cercetare în cadrul întreprinderii.

  Ambele categorii de proiecte sunt însoţite de achiziţionarea de instrumente şi echipamente noi de cercetare.

  Valoarea asistenţei publice nerambur­sabile este cuprinsă între 1.000.000 lei şi 40.000.000 lei.

  Dimensiunea maximă a asistenţei finan­ciare nerambursabile, ca procent din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, nu poate depăşi următoarele intensităţi:

  - pentru întreprinderi mari: 50% (40% în regiunea Bucureşti - Ilfov)

  - pentru întreprinderi medii: 60% (50% în regiunea Bucureşti - Ilfov)

  - pentru întreprinderi mici: 70% (60% în regiunea Bucureşti - Ilfov).

  Valoarea totală a proiectului (costuri eligibile şi neeligibile) nu poate depăşi în nici un caz echivalentul în lei a 50 milioane euro.

  Solicitantul trebuie să demonstreze că infrastructura nouă/ modernizată sprijină dezvoltarea capacităţii de cercetare a întreprinderii, în scopul creşterii nivelului de inovare şi a competitivităţii pe piaţă; de asemenea prin această nouă investiţie se vor crea noi locuri de muncă de înaltă calificare, pentru activităţile de C-D.

  Durata proiectelor

  Maximum 24 de luni, atât pentru proiectele de modernizare (fără construcţie sau extindere de clădiri), cât şi pentru proiectele cu construcţie/ extindere de clădiri.

  Perioada de implementare, care include durata proiectului, precum şi un termen de maxim 45 de zile calendaristice în care beneficiarul va efectua toate plăţile aferente activităţilor proiectului, nu poate depăşi data de 1 iulie 2015.

  Activităţi eligibile

  Pentru aceste proiecte sunt eligibile următoarele tipuri de activităţi aferente investiţiei iniţiale:

  - achiziţie de teren;

  - modernizarea clădirilor/spaţiilor C-D;

  - construcţie/extindere clădiri (institute/centre/laboratoare C-D);

  - achiziţionarea de active corporale pentru C-D: clădiri şi/sau spaţii;

  - achiziţionarea de active corporale pentru C-D: aparatură, instrumente, echipamente pentru cercetare;

  - achiziţionarea de active necorporale (aplicaţii informatice, licenţe) aferente proiectului

  Un proiect include achiziţionarea de echipamente pentru C-D însoţită sau nu de una sau mai multe activităţi privind lucrări de modernizare şi/sau construcţii. Nu este obligatoriu ca un proiect să includă toate activităţile enumerate mai sus. Nu vor fi finanţate proiecte care prevăd exclusiv activităţi de construcţie şi/sau modernizare clădiri. Se urmăreşte dotarea cu aparatură, instrumente, echipamente pentru cercetare care să funcţioneze într-un mediu adecvat.

  Solicitantul trebuie să demonstreze necesitatea activităţilor propuse spre finanţare pentru atingerea scopului proiectului (modalitatea prin care noua infrastructură sprijină dezvoltarea capacităţii de cercetare a întreprinderii în vederea creşterii nivelului de inovare şi a competitivităţii pe piaţă, precum şi a creării de noi locuri de munca în activitatea de C-D).

  În cazul în care proiectul cuprinde lucrări de investiţii privind imobile, solicitantul trebuie să demonstreze dreptul de proprietate sau de primire în concesiune a terenului şi, după caz, proprietatea, concesiunea sau închirierea imobilului unde se face investiţia (cu excepţia cazurilor în care imobilul în care se va realiza investiţia va fi achiziţionat în cursul derulării proiectului).

  Concesiunea trebuie să acopere o perioadă de minimum 10 ani de la data depunerii cererii de finanţare. În cazul concesiunii, trebuie să se facă dovada dreptului de a face investiţii asupra terenului şi clădirilor aflate în concesiune, pe o perioadă de minim 10 ani de la data depunerii cererii de finanţare. În cazul unui contract de închiriere imobile, acesta să aibă o durată de minim 10 ani de la data depunerii cererii de finanţare şi să prevadă dreptul de a face investiţii asupra clădirii închiriate.

  Pentru solicitanţii care intenţionează să achiziţioneze un teren pentru construirea unui imobil este acceptată depunerea la competiţie a unui ante-contract de vânzare/cumpărare pentru terenul în cauză. Semnarea contractului de finanţare va fi însă condiţionată de prezentarea titlului de proprietate asupra terenului.

  În cazul în care propunerea de proiect implică numai achiziţionarea de echipamente, fără lucrări de construcţie, se solicită numai un act doveditor privind proprietatea sau dreptul de utilizare a spaţiului în care se vor instala şi utiliza acele echipamente (titlu de proprietate sau contract de închiriere/concesiune).

  In cazul în care solicitantul deţine cu titlu de proprietate imobilul şi/sau terenul pe care se face investiţia, acestea trebuie să fie libere de orice sarcini şi servituţi şi să nu facă obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecntoreşti şi nici al unor revendicări potrivit unor legi speciale în materie sau a dreptului comun.

  Termenul limita de depunere proiecte este 27 iulie 2012.

  Ştirile zilei

  Revista
  BURSA Construcţiilor

  Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

  Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

  Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

  În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

  Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

  Piaţa Imobiliară

  Proiecte

  Smart City

  Materiale

  Mobilier

  Fotoreportaj

  Preţuri

  Finanţare

  Perspective

  Companii

  Internaţional