Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2021
Abonament gratuit

Fonduri europene Finanţarea proiectelor de investiţii pe schemele de ajutor de stat

F.A. Finanţare /

Roxana Mircea, managing partener Rosi Euro Invest, www.fonduri-europene.tel.

Roxana Mircea, managing partener Rosi Euro Invest, www.fonduri-europene.tel.

 • document ataşat apasă aici pentru a descărca.

  2013 este ultimul an de finanţare a proiectelor de investiţii pe schemele de ajutor de stat

  Ajutor nerambursabil pentru întreprinderile mari cu investiţii de minim 100 milioane de euro.

  HG 753 / 2008 acordă ajutor nerambursabil de 50% (40% -Bucureşti - Ilfov) întreprinderilor mari care realizează investiţii de minim 100 milioane euro, dintre care 50 milioane euro - valoare eligibilă şi care presupun minim 500 locuri de muncă.

  Sunt exceptate de la prevederile prezentei hotărâri ajutoarele de stat acordate în următoarele sectoare de activitate: producerea iniţială a produselor agricole cuprinse în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţilor Europene, pescuit, industria carboniferă, siderurgie, transport, construcţii de nave maritime, fibre sintetice.

  Durata schemei de ajutor de stat a fost de şase ani, respectiv 2008-2013.

  Plata ajutorului de stat aprobat în baza acordurilor de finanţare emise pe durata schemei se efectuează până cel mai târziu la data de 31 decembrie 2018, în limita creditelor bugetare anuale aprobate.

  Bugetul total maxim al schemei de ajutor de stat este echivalentul în lei a 575 de milioane euro, iar bugetul mediu anual este de 115 milioane euro, în limita plafoanelor bugetare anuale stabilite pe perioada celor 5 ani.

  Numărul maxim estimat de beneficiari de ajutor de stat acordat în temeiul prezentei hotărâri este de 20 de întreprinderi, numărul mediu anual fiind de 4 întreprinderi.

  Până în februarie 2013 o singură companie a primit ajutor nerambursabil pe această schemă de ajutor de stat.

  Pot depune proiecte atât firme existente, indiferent de mărimea lor, cât şi start-up-uri

  HG 1680/2008 finanţează cu 50% din valoarea eligibila a investiţiei, ajutor nerambursabil (40% în Bucureşti - Ilfov). Valoarea totală a proiectelor (eligibil - construcţie şi/sau echipamente, iar neeligibil - proiectare, consultanţă, taxe) trebuie să fie de minim 5 milioane euro. Dacă proiectul total este între 5-10 milioane euro beneficiarul ajutorului nerambursabil are obligaţia să creeze minim 50 de locuri de muncă; dacă investiţia este între 10 şi 20 milioane euro minim 100 locuri de munca; între 20 şi 30 minim 200 locuri noi şi orice investiţie care depăşeste 30 milioane euro trebuie să creeze 300 locuri noi de munca.

  Toate activităţile sunt eligibile, cu excepţia construcţiilor navale, extracţiei de cărbune, agriculturii şi procesării produselor agricole, siderurgiei.

  Pot depune proiecte atât firme existente, indiferent de mărimea lor, dar care nu au pierderi din exploatare, cât şi start-up-uri.

  Se finanţează construcţii noi industriale (hală de producţie), turistice (structură de primire turistică amplasată în zonă cu resurse turistice definită potrivit legii) şi medicale (unitate de specialitate pentru asistenţă medicală); echipamente.

  Se finanţează şi active necorporale constând în transfer de tehnologie prin achiziţionarea de drepturi referitoare la brevete, licenţe, know - how sau cunoştinţe tehnice nebrevetate. Aceste costuri nu pot să depăşească 50% din totalul costurilor totale eligibile ale proiectului de investiţie, în cazul în care beneficiarul de ajutor de stat este o întreprindere mare.

  Ajutorul de stat se poate acorda întreprinderilor care vor realiza investiţii iniţiale, au prezentat o Cerere de acord pentru finanţare şi autoritatea responsabilă de administrarea schemei a confirmat ulterior în scris că, sub rezerva unor verificări mai detaliate, proiectul îndeplineşte în principiu condiţiile de eligibilitate stabilite în schema de ajutor de stat, înaintea începerii lucrărilor1.

  Sunt considerate eligibile costurile asociate unei investiţii iniţiale realizate în acelaşi perimetru, referitoare:

  a) fie la imobilizările corporale şi/sau necorporale referitoare la înfiinţarea unei noi unităţi, la extinderea unei unităţi existente, la diversificarea producţiei unei unităţi pe noi pieţe de produse sau la o schimbare fundamentală a ansamblului procesului de producţie a unei unităţi existente;

  b) fie la achiziţia activelor fixe legate direct de o unitate, atunci când unitatea s-a închis sau s-ar fi închis fără această achiziţie, iar activele sunt cumpărate de un investitor independent. Simpla achiziţie a acţiunilor unei întreprinderi nu se consideră investiţie.

  Beneficiarii acestei scheme se obligă să atingă cifra de afaceri prognozată şi să întoarcă ajutorul nerambursabil primit prin taxele şi impozitele plătite -aferente salariilor, 16% impozit pe profit, taxe la bugetul local etc.

  Pe această schemă au fost aprobate şi implementate cele mai multe proiecte, comparativ cu celelalte două.

  Rambursarea procentului de 50% din cheltuielile eligibile, plătite, se decontează în termen de maxim 40 de zile lucrătoare de la depunerea dosarului de rambursare. În decursul unui an se pot depune patru cereri de rambursare.

  Plata ajutorului de stat se efectuează până în 2018 inclusiv.

  Până cel mai târziu în mai - iunie mai pot fi depuse proiecte pentru obţinerea ajutorului de stat

  HG 797/2012 este o schemă de ajutor creată în 2012 care acordă ca şi ajutor de nerambursabil 50% din valoarea salariilor plătite timp de 2 ani. Nu se impune o valoare minimă a proiectului de investiţii ci se impune crearea a minim 200 locuri noi de muncă.

  În baza HG797/2012 nu se pot acorda ajutoare de stat activităţilor din sectorul cărbunelui, siderurgie, construcţii navale, fibre sintetice.

  Perioada de valabilitate a schemei în care se pot emite acorduri pentru finanţare este de 2 ani, respectiv 2012 - 2013.

  Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2013 - 2018, în limita bugetului anual alocat schemei. Bugetul total maxim al schemei este de 440 milioane lei, respectiv echivalentul a 100 milioane euro, cu posibilitatea suplimentării.

  Investiţiile pentru care se solicită finanţare în cadrul schemei trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

  a) să fie considerate investiţii iniţiale

  b) să fie investiţii inovative sau investiţii care să includă o componentă ITC de minimum 20% din valoarea planului de investiţii;

  c) să conducă la crearea a cel puţin 200 de locuri de muncă;

  d) să facă dovada viabilităţii proiectului de investiţii şi a eficienţei economice a întreprinderii pe baza Planului de afaceri

  e) să facă dovada contribuţiei la dezvoltarea regională

  Întreprinderea are obligaţia să facă dovada existenţei surselor de finanţare necesare realizării investiţiei, excluzând sursele de finanţare de natura ajutorului de stat, iar la solicitarea rambursării, beneficiarul prezintă scrisoare de garanţie pentru suma solicitată.

  Întreprinderile beneficiare au obligaţia să demareze investiţia pentru care au solicitat finanţare şi să informeze Ministerul Finanţelor Publice în acest sens în termen de maximum 3 luni de la data comunicării acordului pentru finanţare.

  Ajutorul de stat este calculat pe baza costurilor salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de locuri de muncă şi se acordă cu îndeplinirea următoarelor condiţii:

  a) locurile de muncă sunt create ca urmare a realizării investiţiei;

  b) locurile de muncă trebuie să fie create în cel mult 3 ani de la data finalizării investiţiei.

  Prin crearea de locuri de muncă se înţelege creşterea netă a numărului de salariaţi angajaţi direct de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat, în raport cu media celor 12 luni precedente.

  Întreprinderea are obligaţia să menţină locurile de muncă create pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la data efectuării primei plăţi a ajutorului de stat aferent fiecărui loc de muncă creat.

  Evaluarea proiectelor durează, în total, circa 6 luni; după 30 zile lucrătoare beneficiarului i se comunică dacă proiectul a fost respins, aprobat sau sunt necesare informaţii suplimentare, clarificări. În acest ultim caz, după depunerea clarificărilor, proiectul reintră în evaluare.

  Întrucât doar anul acesta se mai emit acorduri de finanţare, iar evaluarea durează circa 6 luni, potenţialii beneficiari trebuie să depună cel mai târziu în mai - iunie proiectele pentru obţinerea Ajutorului de Stat.

  Ştirile zilei

  Revista
  BURSA Construcţiilor

  Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

  Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

  Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

  În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

  Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

  Piaţa Imobiliară

  Proiecte

  Smart City

  Materiale

  Mobilier

  Fotoreportaj

  Preţuri

  Finanţare

  Perspective

  Companii

  Internaţional