Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2021
Abonament gratuit

Securitatea la incendiu Avizarea şi autorizarea privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă

F.A. Legea /

Avizarea şi autorizarea privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă

maior dr. ing. Ionel - Puiu Golgojan

Securitatea la incendiu reprezintă o cerinţă fundamentală aplicabilă construcţiilor, potrivit Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L88 din 04.0.4.2011. Regulamentul menţionează totodată faptul că aceste construcţii trebuie să corespundă, atât în ansamblu, cât şi pe părţi separate, utilizării preconizate, ţinând seamă mai ales de sănătatea şi siguranţa persoanelor implicate de-a lungul întregului ciclu de viaţă al construcţiilor. Se menţionează în continuare faptul că în condiţiile unei întreţineri normale, construcţiile trebuie să îndeplinească aceste cerinţe fundamentale aplicabile construcţiilor pe o durată de utilizare rezonabilă din punct de vedere economic. Prevederile regulamentului sunt aplicabile integral începând cu data de 01.07.2013.

Pentru îndeplinirea cerinţei fundamentale de securitate la incendiu se stipulează faptul că o construcţie trebuie să fie proiectată şi executată în aşa fel încât, în caz de incendiu:

- stabilitatea elementelor portante ale construcţiei să poată fi asumată pe o perioadă determinată;

- apariţia şi propagarea focului şi a fumului în interiorul construcţiei să fie limitate;

- extinderea focului către construcţiile învecinate să fie limitată;

- utilizatorii să poată părăsi construcţia sau să poată fi salvaţi prin alte mijloace;

- să fie luată în considerare siguranţa echipelor de intervenţie.

Aceste obiective generale stau la baza tuturor reglementărilor din domeniul construcţiilor care au sau conţin ca domeniu de aplicare securitatea la incendiu.

În prezent legislaţia în vigoare reglementează securitatea la incendiu ca fiind o cerinţă esenţială a construcţiilor, noţiune care va fi utilizată în continuare până la momentul actualizării şi utilizării, după caz, a noii terminologii. Pentru îndeplinirea cerinţei esenţiale de securitate la incendiu art. 22 lit. b) din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, menţionează faptul că răspunderea asigurării prin proiecte şi detalii de execuţie a nivelului de calitate cores­punzător cerinţelor esenţiale, cu respectarea reglementărilor tehnice, revine proiectantului. Totodată trebuie subliniat faptul că potrivit art 24 din Legea nr. 10/1995 specialiştii verificatori de proiecte atestaţi care efectuează verificarea docu­mentaţiilor tehnice răspund în mod solidar cu proiectantul în ceea ce priveşte asigurarea nivelului de calitate cores­punzător cerinţelor esenţiale ale proiectului. Rezolvarea litigiilor privind calitatea tehnică a unor proiecte sau a execuţiei unor lucrări de construcţii se realizează potrivit Regulamentului de verificare şi expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor aprobat prin H.G.R. nr. 925/1995, de către experţii tehnici atestaţi pentru cerinţa esenţială securitate la incendiu. Lista actualizată a acestora se află publicată pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului www.mdrt.ro domeniul Construcţii subdomeniul Atestări tehnico-profesionale .

Avizul de securitate la incendiu

Conform Legii privind apărarea împotriva incendiilor nr. 307/2006, avizul de securitate la incendiu este actul emis, în baza legii, de inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean sau al municipiului Bucureşti, după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, adoptate în documentaţiile tehnice de proiectare, pentru îndeplinirea cerinţei esenţiale - securitate la incendiu - a construcţiilor, instalaţiilor şi altor amenajări. Categoriile de construcţii şi amenajări pentru care inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean sau al municipiului Bucureşti emite avize de securitate la incendiu sunt aprobate prin Hotărârea guvernului României nr. 1739 din 6 decembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 995 din 13 decembrie 2006.

Obligaţia solicitării şi obţinerii avizelor şi/sau a autorizaţiilor pentru începerea lucrărilor de execuţie la construcţii şi instalaţii tehnologice noi, dezvoltarea, modernizarea ori schimbarea destinaţiei celor existente, precum şi punerea în funcţiune a acestora revine persoanei fizice ori juridice care finanţează şi realizează investiţii noi sau intervenţii la construcţiile existente ori, după caz, beneficiarului investiţiei. Avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu se solicită în scris de către persoanele fizice sau juridice direct inspectoratelor în a căror zonă de competenţă urmează să fie realizate ori sunt amplasate construcţiile sau amenajările respective, în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea cererii, în condiţiile prevăzute de normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu, aprobate cu Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 3/2011.

În corelare cu categoriile de construcţii şi amenajări, aprobate prin Hotărârea guvernului României care se supun avizării privind securitatea la incendiu, se emit acte administrative pentru următoarele situaţii:

- când sunt solicitate prin certificatele de urbanism;

- pentru schimbările de destinaţie şi modernizările la construcţiile şi amenajările existente care, potrivit legii, nu necesită autorizaţii de construire;

- pentru amplasarea construcţiilor în interiorul parcelelor şi asigurarea posibilităţilor de acces la drumurile publice, în conformitate cu prevederile Regulamentului general sau regulamentelor locale de urbanism;

- lucrărilor noi, modificărilor şi modernizărilor instalaţiilor de stingere cu apă, detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu la clădiri existente.

În consecinţă, la clădirile existente, indiferent de situaţie, pentru executarea lucrărilor de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinaţie sau de reparare a construcţiilor de orice fel, precum şi a instalaţiilor aferente acestora trebuie să se respecte prevederile legale privind cerinţele esenţiale ale construcţiilor, reglementate de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare respectiv cu respectarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii aprobate cu Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei. nr. 839/2009.

Cererile, însoţite de documentele prevăzute de normele metodologice, se înregistrează într-un registru special, în ordinea primirii, respectiv emiterii lor. Dacă documentele prezentate sunt incomplete sau nu conţin toate datele prevăzute în prezentele norme metodologice, lipsurile constatate se comunică solicitantului cu adresă scrisă semnată de inspectorul-şef, cu aplicarea ştampilei unităţii, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării. În situaţia în care documentaţia se restituie solicitantului spre completare pe loc, se vor specifica data, numele şi prenumele acestuia şi semnătura de ridicare.

La emiterea avizelor privind securitatea la incendiu se restituie solicitantului documentele depuse, vizate spre neschimbare (vezi foto), emitentul reţinând câte un exemplar din acestea. Avizele şi autorizaţiile emise de inspectorate se semnează de către inspectorul-şef şi se ştampilează cu ştampila inspectoratului. La emiterea avizelor şi/sau a autorizaţiilor de securitate la incendiu şi de protecţie civilă nu se percep taxe.

Termenul de emitere a avizelor de securitate la incendiu este de maximum 15 zile, termen care curge de la data depunerii documentaţiei complete.

Respingerea cererii privind emiterea avizului de securitate la incendiu

Respingerea cererii pentru emiterea avizelor de securitate la incendiu se comunică solicitanţilor, împreună cu motivele respingerii, în termen de maximum 15 zile pentru avize, de la înregistrarea documentaţiei complete, cu adresă scrisă, semnată de inspectorul-şef, cu aplicarea ştampilei inspectoratului.

Nu se emit avize sau autorizaţii de către inspectorate în următoarele situaţii:

- atunci când se constată, la verificarea documentelor depuse, neîndeplinirea cerinţelor prevăzute de reglementările tehnice în vigoare şi de normele metodologice;

- dacă obiectivele respective nu se încadrează în categoriile celor stabilite prin lege, hotărâri ale Guvernului sau acte ale organelor de specialitate ale organelor administraţiei publice centrale;

- în cazul lucrărilor pentru noi capacităţi de producere, transport, distribuţie a energiei electrice şi/sau termice, inclusiv construcţiile nucleare şi cele aferente părţii clasice a centralei nucleare, precum şi la reabilitarea şi retehnologizarea celor existente.

Anularea avizului de securitate la incendiu

Anularea avizului de securitate la incendiu impune sistarea lucrărilor de construcţii respective. Măsura se comunică în cel mult 48 de ore, prin grija inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean sau al municipiului Bucureşti, la registrul comerţului, prefectului şi altor instituţii publice cu competenţe în domeniu.

Alte situaţii

Toate litigiile generate de emiterea şi anularea avizului de securitate la incendiu se soluţionează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Dacă solicitanţii nu se prezintă pentru ridicarea avizelor sau autorizaţiilor, precum şi a documentaţiilor depuse care au stat la baza emiterii acestora în termen de 6 luni de la data emiterii, documentele respective sunt clasate şi îndosariate potrivit reglementărilor specifice.

Pentru clădirile cu destinaţia de teatre dramatice şi muzicale ce sunt clasate în grupele A şi B de monumente istorice, muzee cu exponate combustibile din categoria sălilor aglomerate de tip S1, biblioteci, spitale şi clădiri administrative încadrate în grupa A de monumente istorice potrivit reglementărilor specifice ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, avizele de securitate la incendiu se emit de inspectorate după obţinerea de către solicitant a punctului de vedere al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă asupra măsurilor de securitate la incendiu propuse în documentaţia tehnică, pe baza documentelor prevăzute de normele metodologice.

Valabilitate aviz de securitate la incendiu

Avizele emise potrivit normelor metodologice îşi pierd valabilitatea odată cu încetarea valabilităţii certificatului de urbanism sau a autorizaţiei de construire, intervenită în condiţiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Avizele de securitate la incendiu sunt valabile numai însoţite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acesteia. Deţinătorii avizelor şi autorizaţiilor au obligaţia de a le păstra în bune condiţii, împreună cu documentele vizate spre neschimbare prevăzute în prezentele norme metodologice, şi de a le prezenta, la cerere, organelor împuternicite cu exercitarea controlului, în condiţiile legii.

Documentaţiile tehnice prevăzute de normele metodologice se elaborează de proiectanţi, persoane fizice sau persoane juridice, în condiţiile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu, aprobată prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 130/2007.

Pentru toate cazurile în care se solicită referate ale verificatorilor de proiecte şi experţilor tehnici atestaţi pentru cerinţa esenţială \"securitate la incendiu\" - construcţii şi instalaţii, potrivit normelor metodologice, piesele scrise şi desenate se semnează, datează şi ştampilează de către respectivii specialişti, potrivit domeniului şi specialităţii pentru care sunt atestaţi, pe fiecare pagină şi planşă.

Sancţiuni

Încălcarea dispoziţiilor privind obligaţii legale atrage răspunderea disciplinară, contravenţională, materială, civilă sau penală, după caz

Punerea în funcţiune a construcţiilor şi instalaţiilor tehnologice noi, dezvoltarea, modernizarea ori schimbarea destinaţiei celor existente fără obţinerea avizului sau a autorizaţiei de securitate la incendiu se sancţionează conform art. 44 pct. IV. lit. h) din Legea nr. 307/2006 cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei ca sancţiune contravenţională principală. Nesolicitarea şi neobţinerea de către persoanele fizice ori juridice care finanţează şi realizează investiţii noi sau intervenţii la construcţiile existente ori, după caz, de către beneficiarul investiţiei a avizelor şi/sau autorizaţiilor prevăzute de lege se sancţionează conform art. 44 pct. IV. lit. i) din Legea nr. 307/2006 cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei;

Nerespectarea cerinţelor care au stat la baza eliberării avizului sau a autorizaţiei de securitate la incendiu ori continuarea executării lucrărilor de construcţii sau funcţionarea ori utilizarea construcţiilor/amenajărilor respective după anularea avizului sau a autorizaţiei de securitate la incendiu se sancţionează conform art. 44 pct. V. lit. a şi b) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei

Concomitent cu sancţiunile contravenţionale principale se pot aplica sancţiuni complementare (conform O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare).

Ştirile zilei

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Smart City

Materiale

Mobilier

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Perspective

Companii

Internaţional