Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2022

Achiziţiile publice Noi modificări aduse legislaţiei achiziţiilor publice

F.A. Legea /

 Noi modificări aduse legislaţiei achiziţiilor publice
 • document ataşat apasă aici pentru a descărca.

  Urmare a interesului manifestat de autorităţi în vederea demarării şi implementării unui număr cât mai mare de proiecte de infrastructură publică naţională şi regională (a se vedea în acest sens şi înfiinţarea Ministerului pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine), în ultimele şase luni a existat o intensă activitate legislativă în scopul modificării şi completării dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii ("OUG 34/2006").

  Scopul declarat al acestor modificări a fost acela de armonizare a OUG 34/2006 cu recentele modificări în legislaţia europeană în materie, precum şi de implementare a unor măsuri prin care se urmăreşte flexibilizarea şi transparentizarea procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică. Deasemenea, una din intenţiile principale pare a fi şi aceea de a se soluţiona întârzierile şi blocajele nejustificate care apar frecvent în practică pe parcursul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

  Astfel, la data de 1 ianuarie 2013 a intrat în vigoare un prim set de modificări ale OUG 34/2006 aprobate prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2012. Acestea erau necesare în primul rând pentru armonizarea cu noile prevederi ale legislaţiei europene privind pragurile de aplicare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice, praguri actualizate prin Regulamentul nr. 1251/2011 al Comisiei Europene privind modificarea Directivelor 2004/17/CE, 2004/18/CE şi 2009/81/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului European. În al doilea rând, se impunea corectarea unei serii de disfunctionalităţi a sistemului de achiziţii publice care au avut în timp un impact negativ asupra nivelului absorbţiei fondurilor comunitare. Potrivit preambulului Ordonanţei de Urgenţă menţionate mai sus, aceste disfuncţionalităţi au fost semnalate Guvernului Romaniei inclusiv de către Fondul Monetar Internaţional şi soluţionarea lor era necesară în contextul angajamentelor interna­ţionale ale României.

  Deşi OUG 77/2012 nu soluţionează toate problemele pe care practica le-a ridicat cu privire la OUG 34/2006, sunt salutare o serie de modificări dintre care prezentăm mai jos pe cele mai notabile.

  - Autoritatea contractantă are posibilitatea de a modifica criteriile de atribuire fără a determina astfel anularea procedurii de atribuire. Sancţiunea anulării procedurii reprezintă un frecvent motiv de amânare a procedurilor iniţiate de autorităţile contractante. În urma modificării legislaţive, se dă posibilitatea autorităţii contractante să continue totuşi procedura, cu respectarea următoarelor condiţii: (i) modificarea criteriilor de atribuire să constituie o măsură reparatorie luată ca urmare a unei notificări legată de o potenţială încălcare a legislaţiei achiziţiilor publice şi (ii) în cazul în care documentaţia de atribuire trebuie publicată, potrivit legislaţiei în vigoare, în SEAP sau în JOUE, după caz, atunci şi modificarea criteriilor de atribuire, sub forma unei erate, va trebui publicată în SEAP, respectiv JOUE. De asemenea, orice modificare a criteriilor de atribuire va determina prelungirea cores­punzătoare a termenului limită pentru depunerea candidaturilor.

  - Introducerea fişei de date ca şi parte componentă a documentaţiei de atribuire. Potrivit noilor prevederi, fişa de date furnizează informaţii generale cu privire la autoritatea contractantă, formalităţile care trebuie îndeplinite în legătura cu participarea la procedura de atribuire, dacă sunt solicitate de autoritatea contractantă, toate cerinţele minime de calificare, precum şi toate documentele care urmează să fie prezentate de ofertanţi/candidaţi pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, instrucţiuni privind modul de elaborare şi de prezentare a propunerii tehnice şi financiare, informaţii detaliate şi complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare, instrucţiuni privind căile de atac prevăzute de lege, precum şi orice alte informaţii prevăzute de legislaţia în domeniu.

  Se intenţionează astfel că fişa de date să reprezinte principalul document centralizator al informaţiei legate de procedura demarată, care să asigure transparenţa reală a procedurii. În acest sens, legislaţia actuală prevede ca orice cerinţe/criterii de calificare/selecţie care se regăsesc în caietul de sarcini ori documentaţia descriptivă şi care nu sunt preluate în fişa de date sunt considerate nescrise.

  - Micşorarea limitei de la care o oferta este considerată ca având un preţ neobişnuit de scăzut. Valoarea începând de la care o ofertă poate fi catalogată ca având un preţ aparent neobişnuit de scăzut în raport cu valoarea estimată a contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat (obligând astfel autoritatea contractantă să solicite clarificări suplimentare în acest sens) a fost diminuată la 70% din valoarea estimată a contractului respectiv, faţă de 85% cât era limita anterioară.

  - Modificarea unor termene limită în cadrul procedurii de atribuire, ca spre exemplu (i) reducerea termenului în care ANRMAP are obligaţia de a verifica conformitatea cu legislaţia aplicabilă în domeniul achiziţiilor publice a documentaţiei de atribuire aferentă contractelor de achiziţie publică la 10 zile (faţă de 14 zile cât era termenul anterior), sau (ii) extinderea termenului în care autoritatea contractantă are obligaţia de a anunţa oferta câştigătoare la 25 zile (faţă de 20 zile cât era termenul anterior).

  - Reţinerea garanţiei de participare şi în cazul renunţării la contestaţie. Anterior OUG 34/2006 prevedea că reţinerea garanţiei de participare va avea loc doar ca urmare a respingerii pe fond a contestaţiei de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. Modificarea intrată în vigoare de la 1 ianuarie 2013 extinde aria de aplicare a sancţiunii şi cazului în care contestatorul renunţă la contestaţia formulată înainte de pronunţarea unei soluţii de către Consiliu. Sancţiunea nu va fi însă aplicabilă în cazul în care renunţarea survine în urma implementării de către autoritatea contractantă a unor măsuri de remediere.

  Ştirile zilei

  Revista
  BURSA Construcţiilor

  Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

  Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

  Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

  În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

  Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

  Piaţa Imobiliară

  Proiecte

  Amenajări

  Smart City

  Fotoreportaj

  Preţuri

  Finanţare

  Investiţii

  Perspective