Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2022

Cadrul legal general necesar extinderii utilizării surselor regenerabile de energie

F.A. Legea /

Cadrul legal general necesar extinderii utilizării surselor regenerabile de energie

Oana Mina, avocat colaborator al Ţuca Zbârcea & Asociaţii

Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie (denumită în cele ce urmează "Legea nr. 220/2008") instituie cadrul legal general necesar extinderii utilizării surselor regenerabile de energie prin: atragerea în balanţa energiei naţionale a resurselor regenerabile de energie, stimularea dezvoltării durabile la nivel local şi regional şi crearea de noi locuri de muncă, reducerea poluării mediului prin diminuarea producerii de emisii poluante şi gaze cu efect de seră, asigurarea cofinanţării necesare în atragerea unor surse financiare externe, destinate promovării surselor regenerabile de energie, definirea normelor referitoare la garanţiile de origine, procedurile administrative aplicabile la racordarea la reţeaua electrică în ceea ce priveşte energia produsă din surse regenerabile, stabilirea criteriilor de durabilitate pentru biocarburanţi şi biolichide.

Sistemul de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie se aplică pentru energia electrică livrată în reţeaua electrică şi/sau la consumatori, produsă din: energie hidraulică utilizată în centrale cu o putere instalată de cel mult 10MW, energie eoliană, energie solară, energie geotermală, biomasă, biolichide, biogaz, gaz rezultat din procesarea deşeurilor şi gaz de fermentare a nămolurilor din instalaţiile de epurare a epelor uzate.

Potrivit Legii nr. 220/2008, termenele pentru care este aplicabil sistemul de promovare a energiei electrice produse din sursele regenerabile de energie menţionate mai sus, producătorilor, deţinătorilor de capacităţi de producţie calificaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniu Energiei (ANRE) în acest sens de la data la care încep să producă energie electrică şi primesc certificate verzi pentru energia electrică, dacă punerile în funcţiune, respectiv retehnologizările de grupuri/centrale se fac până la sfârşitul anului 2016 sunt: o perioadă de 15 ani pentru energia electrică produsă în grupuri/centrale electrice noi, 10 ani pentru energia electrică produsă în grupuri din centrale hidroelectrice cu putere instalată de cel mult 10MW, retehnologizate, 7 ani pentru energia electrică produsă în grupuri/centrale care au mai fost utilizate pentru producerea de energie electrică pe teritoriul altor state dacă sunt utilizate în sisteme electroenergetice izolate sau au fost puse în funcţiune înainte de data intrării în vigoare a Legii nr. 220/2008, dar nu mai vechi de 10 ani şi care corespund normelor de protecţie a mediului, 3 ani pentru energia electrică produsă în grupuri/centrale hidroelectrice cu putere instalată de cel mult 10 MW, neretehnologizate.

În cazul energiei electrice produse în centrale electrice multicombustibil care utilizează surse regenerabile şi convenţionale, beneficiază de sistemul de promovare instituit de Legea nr. 220/2008 numai acea parte din energia electrică produsă efectiv din surse regenerabile de energie, stabilită pe baza conţinutului energetic aferent surselor regenerabile.

În cazul energiei electrice produse din surse regenerabile în cogenerare, sistemul instituit de Legea nr. 220/2008 se aplică pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, producătorii având dreptul să opteze fie pentru schema de promovare pentru cogenerare, fie pentru schema de promovare stabilită prin Legea nr. 220/2008.

Sistemul de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie implementat de Legea nr. 220/2008 constă în sistemul cotelor obligatorii combinat cu comercializarea de certificate verzi, iar principiile de bază ale acestui sistem combinat, sunt după cum urmează:

- Obiectivele naţionale în ceea ce priveşte procentul de energie generată din surse de energie regenerabile din consumul final total va fi 33% în 2010, 35% în 2015 şi 38% în 2020;

- Cotele anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi cresc treptat de la 8,3% în 2010 la 20% în 2020;

- Nivelul obiectivului naţional privind ponderea energiei produse din surse regenerabile în consumul final brut de energie al anului 2020 este de 24%;

- Numărul de certificate verzi care urmează să fie distribuite de către operatorul de transport şi sistem (respectiv persoana care deţine cu orice titlu o reţea electrică de distribuţie şi este titulară a unei licenţe de distribuţie într-o anumită zonă, şi acolo unde este aplicabil, interconectarea acesteia cu alte sisteme) pentru producătorii de energie din surse regenerabile pentru energia electrică produsă şi livrată, inclusiv pentru cantitatea de energie electrică produsă în perioada de probă a funcţionării grupurilor/centralelor electrice, variază în funcţie de sursa de energie din surse regenerabile, după cum urmează: (i) 3 certificate verzi pentru fiecare MWh de energie generată în centrale hidroelectrice noi, cu o putere instalată de maximum 10 MW şi 2 certificate verzi pentru fiecare MWh de energie generată în centrale hidroelectrice retehnologizate, (ii) 1 certificat verde pentru fiecare 2MWh de putere generata în centrale hidroelectrice cu o putere instalate de cel mult 10 MW, altele decât unităţile noi sau cele retehnologizate; (iii) 2 certificate verzi până în 2017 şi un certificat verde începând cu anul 2018 pentru fiecare MWh de energie eoliană; (iv) 3 certificate verzi pentru fiecare MWh de energie generată din energie geotermală, biomasă, biolichide, biogaz, gaz rezultat din procesarea deşeurilor, gaze de fermentare a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate; şi (v) 6 certificate verzi pentru fiecare MWh de energie solară.

Furnizorii de energie electrică sunt obligaţi să achiziţioneze anual un număr de certificate verzi echivalent cu produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi stabilite pentru anul respectiv şi cantitatea de energie electrică produsă din surse regenerabile. Cota anuală obligatorie de achiziţie de certificate verzi aferente anului precedent, pe baza realizărilor efective din anul precedent este realizată de către ANRE până la data de 1 martie a anului în curs, şi publicată pe site-ul său.

Producatorii de energie electrică din surse regenerabile de energie şi furnizorii de energie electrică, tranzacţionează certificatele verzi pe piaţa centralizată a certificatelor verzi, precum şi pe piaţa contractelor bilaterale a certificatelor verzi. Cadrul de tranzacţionare este asigurat de Societatea Comercială "Operatorul Pieţei de Energie Electrică - Opcom" SA. Până la atingerea ţintelor naţionale, certificatele verzi pot fi tranzacţionate numai pe piaţa internă de certificate verzi.

Pentru perioada 2008 - 2025, valoarea de tranzacţionare a certificatelor verzi variază de la 27 Euro/certificat (valoarea minimă) la 55 Euro/certificat (valoarea maximă), urmând ca din anul 2011, valorile de tranzacţionare să fie indexate anual de ANRE conform indicelui mediu de inflaţie înregistrat în luna decembrie a anului precedent, calculat la nivelul UE 27, comunicat oficial de către EUROSTAT.

Suma ce trebuie platită de către furnizorii de energie electrică care nu realizează cota obligatorie anuală, este de 110 Euro pentru fiecare certificat verde neachiziţionat, urmând ca valoarea aceasta să fie indexată anual de ANRE cu indicele mediu de inflaţie înregistrat în luna decembrie a anului precedent, calculat la nivelul UE 27, comunicat oficial de EUROSTAT. Sumele astfel rezultate sunt colectate de către operatorul de transport şi sistem devenind venit la Fondul pentru Mediu în vederea finanţării producerii de energie din surse regenerabile de către persoanele fizice care investesc în capacităţi energetice cu putere instalată de până la 100 kW.

Potrivit Legii nr. 220/2008, producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie, vând energia electrică produsă la preţul pieţei. Cu toate acestea, energia electrică produsă din surse regenerabile de energie în centrale electrice cu putere instalată de cel mult 1 MW/centrala poate fi vândută furnizorilor, în zonele delimitate de licenţa stabilită în funcţie de zona în care sunt situate centralele, la preţurile reglementate de ANRE.

Potrivit Legii nr. 220/2008, producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie au acces prioritar la reţeaua de transport/distribuţie a energiei electrice, în măsura în care nu este afectată siguranţa Sistemului Energetic Naţional.

ANRE monitorizează dezvoltarea şi funcţionarea pieţei de certificate verzi, întocmeşte anual şi face public un raport privind modul de funcţionare a sistemului de promovare a energiei electrice din surse regenerabile. ANRE publică, totodată, anual pe site-ul propriu până la data de 30 martie, ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile în consumul final brut de energie electrică, cu excepţia energiei electrice produse în centrale hidroelectrice cu putere instalată mai mare de 10 MW, pentru anul precedent.

Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri elaborează şi notifică Comisiei Europene, până la data de 30 iunie 2010, planul naţional de acţiune în domeniul energiei regenerabile. Acest plan naţional stabileşte obiectivele naţionale privind ponderea energiei din surse regenerabile consumate în transport, energiei electrice, încălzire şi răcire în anul 2020, ţinând seama de efectele măsurilor altor politici privind eficienţa energetică asupra consumului final de energie, şi măsurile care trebuie adoptate pentru atingerea respectivelor obiective naţionale globale.

În cazul în care ponderea energiei din surse regenerabile scade sub valoarea de 24% pentru anul 2020 într-o perioadă de 2 ani, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri elaborează şi notifică Comisiei Europene, un plan naţional de acţiune în domeniul energiei regenerabile, modificat, până la data de 30 iunie a anului următor, plan naţional prin care se stabilesc măsuri corespunzătoare şi proporţionale pentru atingerea într-un termen rezonabil a valorii stabilite în traiectoria orientativă.

Ştirile zilei

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Amenajări

Smart City

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Investiţii

Perspective