Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2022

INCERC BUCUREŞTI: Tradiţie şi responsabilitate

F.A. Companii /

 INCERC BUCUREŞTI: Tradiţie şi responsabilitate
 • document ataşat apasă aici pentru a descărca.

  Ing. Claudiu Lucian MATEI, Director Sucursală INCERC Bucureşti

  INCERC este un simbol al sectorului de cercetare-dezvoltare în construcţii din România încă din anul 1950. Institutul a evoluat gradat până la atingerea unui nivel de competenţă ce a permis recunoaşterea sa atât pe plan naţional cât şi internaţional.

  Prin Hotărârea Guvernului 1398 în anul 2009 INCERC s-a unit cu URBANPROIECT şi CDCAS, ulterior fiind preluat şi CNRRS prin comasare, şi a format noul institut INCD URBAN-INCERC, singura entitate naţională de cercetare-dezvoltare interdisciplinară din domeniul construcţiilor, arhitecturii, urbanismului şi dezvoltării teritoriale durabile.

  INCERC reprezintă un brand cunoscut în domeniul cercetării ştiinţifice în construcţii. Sucursala INCERC din cadrul INCD URBAN-INCERC este cunoscută prin următoarele:

  - singura înregistrare de interes ingineresc a fost obţinută la sediul INCERC Bucureşti la cutremurul distructiv de Vrancea din 4 martie 1977 şi a fost utilizată pentru a asigura o nouă bază normelor de proiectare antiseismică. Graţie Reţelei Naţionale Seismice pentru Construcţii, alte două cutremure importante din 30 august 1986, 30 şi 31 mai 1990 au fost înregistrate şi au permis reactualizarea codurilor şi a harţilor seismice, ce stau la baza proiectării în siguranţă a construcţiilor din România;

  - elaborarea celei mai mari părţi a reglementarilor tehnice de proiectare şi execuţie din domeniul construcţiilor;

  - efectuarea de teste complexe atât pentru industria construcţiilor cât şi pentru cercetarea în domeniu, în laborator şi in-situ ;

  - efectuarea de expertize tehnice complexe pentru construcţii civile şi industriale.

  În perioada după 1989, INCERC şi-a păstrat identitatea şi tradiţia ca stindard al cercetării din domeniul construcţiilor, fiind în această perioadă atât în coordonarea Ministerelor Cercetării cât şi a Ministerului Construcţiilor şi Transporturilor cu toate trans­formările ulterioare. În toată această perioadă INCERC a continuat să ducă mai departe tradiţia cercetării în construcţii fiind recunoscut ca institut de cercetări la evaluările din 1996 şi 2007. În anul 2012 INCD URBAN-INCERC, din a cărui compo­nenţă face parte şi sucursala INCERC Bucureşti a fost evaluat de către o echipă de experţi din ţară şi străinătate şi a obţinut calificativul "A".

  În Sucursala INCERC Bucureşti, laboratoarele de cercetare şi încercări sunt structurate pe domenii de competenţă astfel:

  Laborator de cercetare şi încercări tehnologia şi durabilitatea betoanelor şi mortarelor

  Elaborarea de reglementări tehnice pentru:

  - materiale componente ce intră în compoziţia betonului (agregate, ciment, aditivi, adaosuri, etc.); stabilirea compoziţiei betonului normal şi a betoanelor speciale;

  - execuţia lucrărilor din beton şi beton armat şi tehnologii speciale de realizare;

  - remedierea elementelor din beton armat degradate.

  Lucrări de cercetare în domeniul specific al chimiei şi tehnologiei betonului:

  - betoane speciale (betoane de înaltă rezistenţă, betoane rezistente la acţiuni chimice, la acţiunea apei, îngheţ-dezgheţ, uzura, etc.); domeniile de utilizare ale aditivilor ce intră în compoziţia betonului;

  - metode fizico-chimice pentru determinarea caracteristicilor de rezistenţă şi durabilitate ale betonului din construcţii existente;

  - asigurarea unui sistem de control extern în cazul executării elementelor sau structurilor din beton armat.

  Laborator de cercetare şi încercări materiale, ele­mente şi structuri de construcţii

  - Elaborarea de reglementări tehnice privind cerinţe şi criterii de performanţă, condiţii tehnice de proiectarea şi execuţia lucrărilor precum şi de verificarea calităţii lucrărilor şi urmărirea comportării în exploatare;

  - Studii şi cercetări privind elemente şi structuri de construcţii (soluţii constructive, soluţii pentru reabilitare/consolidare) - concepţie, verificări experimentale, asistenţă tehnică la proiectare şi execuţie lucrări;

  - Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi de rezistenţă ale materialelor, elementelor şi structurilor, precum şi referitoare la comportarea acestora în timp;

  - Încercări nedistructive pentru beton, beton armat (metoda de duritate superficială a sclerometrului Schmidt, metoda ultrasonică de impuls, metoda nedistructivă combinată, detectarea armăturilor înglobate în beton, extrageri de carote din beton).

  Laborator de cercetare şi încercări geotehnică şi fundaţii pentru construcţii

  - Studii şi cercetări pentru determinarea parametrilor geotehnici ai terenului de fundare sub solicitări statice şi dinamice, alegerea sistemelor de fundare şi metode de îmbunătăţire a pământurilor cu rezistenţe mecanice reduse;

  - Încercări de laborator şi in situ cu echipamente performante pentru determinarea caracteristicilor fizice şi mecanice ale pământului, urmărirea comportării în timp a deformaţiilor terenului de fundare (orizontale, tasări, înclinări şi rotiri) pentru construcţii civile, industriale şi agricole;

  - Analiza fenomenelor de instabilitate a masivelor de pământ în zonele de interferenţă a factorilor de risc natural (alunecări de teren, lichefiere, seisme, terenuri cu tasări diferenţiate) şi condiţii climatice (inundaţii, variaţia nivelului freatic).

  Laboratorul de cercetare şi încercări securitatea la foc a construcţiilor

  - Cercetări şi teste specializate privind rezistenţa şi reacţia la foc, cu echipament avansat şi cuptoare dedicate, de mari dimensiuni, pentru elemente verticale şi orizontale, comportarea la acţiunea focului a trecerilor de cabluri şi conducte prin pereţi şi planşee;

  - Materiale ecologice pentru protecţia la foc cu aplicaţii sectoriale şi intersectoriale;

  - Sporirea gradului de securitate a construcţiilor la foc, studii în vederea fundamentării codurilor, analiza modului de propagare a incendiilor şi efectul fumului din incendiu în construcţii.

  Laboratorul reţeaua naţională seismică pentru construcţii

  - Reţeaua naţională seismică INCERC este cea mai mare din România, constând din cca. 120 de accelerografe, din care aprox. 50% digitale, distribuite în Bucureşti şi pe teritoriul ţării. Reţeaua a fost extinsă în anul 2003 cu 31 de accelerografe digitale ETNA (pe clădiri şi în condiţii de tip "free-field").

  Laborator de cercetare şi încercări evaluarea riscului seismic şi acţiuni în construcţii

  - Studii privind acţiunile seismice şi antropice, hazardul seismic şi riscul seismic;

  - Evaluări structurale de nivel avansat la diferite tipuri de acţiuni, aplicarea codurilor de proiectare în construcţii, armo­nizate cu Eurocodurile, evaluări multihazard;

  - Investigaţii struc­turale pe clădiri, înainte şi după cutre­mure, analiza caracteris­ticilor dinamice şi vulnera­bilităţii clădirilor şi încercări dinamice de structuri, în laborator şi in situ;

  - Strategii de prevenire a dezastrelor şi programul de educaţie seismică a populaţiei.

  Laboratorul de încercări pentru instalaţii, materiale şi echipamente

  - Cercetări teoretice şi experimentale vizând transferul de proprietate (căldură şi masă) caracteristic incintelor cu climat controlat şi instalaţiilor de încălzire/răcire aferente acestora, performanţele tehnice ale instalaţiilor aferente construcţiilor, pentru schimbătoare de căldură fasciculare şi cu plăci, corpuri de încălzire;

  - Elaborarea soluţiilor tehnice pentru reabilitarea energetică a clădirilor existente şi a instalaţiilor termice aferente acestora;

  - Reglementări tehnice pentru instalaţii şi utilizarea eficientă a energiei în construcţii;

  - Încercări de laborator şi in situ pentru instalaţii şi utilizarea eficientă a energiei în clădiri.

  Laborator de cercetare şi încercări pentru protecţia termică şi economia de energie în construcţii

  - Cercetări teoretice şi experimentale pentru introducerea de soluţii moderne de îmbunătăţire a protecţiei termice a clădirilor şi de reabilitare a clădirilor existente, în vederea reducerii consumului de energie în exploatarea clădirilor şi a creşterii gradului de igienă şi confort;

  - Studii şi cercetări pentru introducerea de noi materiale termoizolante şi îmbunătăţirea performanţelor lor ;

  - Reglementări tehnice din domeniul izolării termice a clădirilor şi asigurării gradului de confort ;

  - Încercări de laborator şi in situ pentru produse termoizolante şi sisteme de izolare termică a clădirilor şi conductelor.

  Laborator de cercetare şi încercări protecţia hidrofugă a constru­c­ţiilor şi învelitori

  - Cercetări şi teste speciale în camera anecoică, camera de reverberaţie, stendul de teste planşee la izolare zgomot aerian, stendul de teste pentru elemente verticale. măsurări în situ, soluţii tehnice, expertize;

  - Soluţii, tehnologii, materiale moderne şi eficiente pentru realizarea programului guvernamental de reabilitare a construcţiilor existente şi reducerea vulnerabilităţii la acţiunile factorilor de mediu;

  - Metodologii, metode şi tehnici de analiză a materialelor şi structurilor de etanşare în conformitate cu reglementările europene;

  - Metode şi soluţii moderne de folosire a materialelor reciclate la fabricarea şi aplicarea materialelor de etanşare;

  - Cercetări pentru principalii producători de materiale destinate lucrărilor de etanşare în construcţii.

  Laboratorul de cercetare şi încercări acustica construcţiilor

  - Cercetări privind asigurarea confortului acustic în clădiri şi reducerea poluării sonore în mediul urban;

  - Reglementări tehnice şi ghiduri de proiectare din punct de vedere acustic a clădirilor şi zonelor urbane;

  Laboratorul de cercetare şi încercări protecţia la coroziune şi degradarea biochimică a construcţiilor

  - Studii şi cercetări pentru de­terminarea stării de degradare prin coroziune a construcţiilor situate în medii agresive;

  - Investigaţii şi determinări experimentale la ceaţă salină şi alţi factori climatici;

  - Cercetări prenormative;

  - Laboratorul coordonează Poligonul de cercetări din Cons­tanţa pentru compor­tarea construcţiilor la acţiunea marină.

  Laborator de cercetare şi încercări produse polimerice şi finisaje

  - Cercetări fundamentale şi aplicative în domeniul produselor polimerice şi finisajelor construcţiilor; protecţia sănătăţii oamenilor şi mediului construit interior şi exterior;

  - Elaborarea de reglementări tehnice de interes public şi naţional care privesc asigurarea cerinţelor esenţiale impuse construcţiilor şi instalaţiilor aferente;

  - Încercări de laborator privind caracteristicile produselor polimerice şi finisajelor pentru construcţii.

  Secţia economia construcţiilor

  - Elaborarea metodologiei cadru de analiză şi monitorizarea evoluţiei costurilor clădirilor de locuit colective pe categorii de lucrări şi pe total;

  - Indici medii orientativi de actualizare a valorii tehnice a clădirilor şi construcţiilor speciale, ca urmare a evoluţiei preţurilor şi tarifelor;

  - Analiza costurilor pe ciclu de viaţă al construcţiilor în contextul dezvoltării durabile;

  - Norme de consum orientative pe articole de deviz în activitatea de construcţii;

  - Sistem unitar integrat de indicatori pentru analiza şi evaluarea sustenabilităţii politicilor de locuire.

  Afiliere la organisme internaţionale

  - membru în Reţeaua Europeană a Ins­ti­tutelor de Cercetare în Construcţii;

  - membru în Uniunea Europeană pentru Agremente Tehnice în Construcţii;

  - membru în Federaţia Mondială a Orga­nizaţiilor pentru Agremente Tehnice;

  - membru observator în Organizaţia Europeană pentru Agremente Tehnice.

  Structura

  Sucursala INCERC Bucureşti are în componenţă patru centre de cercetare corespunzând celor 12 laboratoare de cercetare şi încercări în domeniul construcţiilor, incluzând şi elaborarea de agremente tehnice:

  Centrul de Performanţă Structurală Durabilă;

  Centrul de Performanţă Energetică a Clădirilor;

  Centrul de Performanţă de Mediu a Construcţiilor;

  - Centrul de Performanţă în Economia Construcţiilor.

  Advertorial

  Ştirile zilei

  Revista
  BURSA Construcţiilor

  Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

  Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

  Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

  În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

  Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

  Piaţa Imobiliară

  Proiecte

  Amenajări

  Smart City

  Fotoreportaj

  Preţuri

  Finanţare

  Investiţii

  Perspective