Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2022

LEGEARegulamentul general de urbanism

F.A. Legea /

Regulamentul general de urbanism

HG nr. 490/2011 privind completarea Regulamentului general de urbanism, aprobat prin HG nr. 525/1996

Hotărârea Guvernului Nr. 490/2011 privind completarea Regulamentului general de urbanism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 361, din 24 mai 2011.

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adopta prezenta hotărâre:

Art. I. - Regulamentul general de urbanism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856 din 27 noiembrie 2002, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 18, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: "(21) În scopul asigurării calităţii spaţiului public, a protecţiei mediului şi siguranţei şi sănătăţii locuitorilor, precum şi pentru creşterea gradului de securitate a reţelelor edilitare, în zona drumurilor publice situate în intravilanul localităţilor, lucrările de construcţii pentru realizarea/extinderea reţelelor edilitare prevăzute la alin. (1) lit. c), inclusiv pentru traversarea de către acestea a drumurilor publice, se execută în varianta de amplasare subterană, cu respectarea reglementărilor tehnice specifice în vigoare."

2. La articolul 28, dupa alineatul (2) se introduc şapte noi alineate, alineatele (3)-(9), cu următorul cuprins:

à (3) În vederea păstrării caracterului specific al spaţiului urban din intravilanul localităţilor se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, telecomunicaţii, transport în comun, a automatelor pentru semnalizare rutieră şi altele de această natură.

à (4) Montarea echipamentelor tehnice prevăzute la alin. (3) se execută în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în incinte sau în nişele construcţiilor, cu acordul prealabil al proprietarilor incintelor/ construcţiilor şi fără afectarea circulaţiei publice.

à (5) Se interzice amplasarea reţelelor edilitare prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. c) pe stâlpi de iluminat public şi de distribuţie a curentului electric, pe plantaţii de aliniament, pe elemente de faţadă ale imobilelor ori pe alte elemente/structuri de această natură.

à (6) Montarea reţelelor edilitare prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. c) se execută în varianta de amplasare subterană, fără afectarea circulaţiei publice, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile şi a condiţiilor tehnice standardizate în vigoare privind amplasarea în localităţi a reţelelor edilitare subterane.

à (7) Pe traseele reţelelor edilitare amplasate subteran se prevăd obligatoriu sisteme de identificare nedistructive, respectiv markeri, pentru reperarea operativă a poziţiei reţelelor edilitare în plan orizontal şi vertical, în scopul executării lucrărilor de intervenţie la acestea.

à (8) Lucrările de construcţii pentru realizarea/ extinderea reţelelor edilitare se execută, de regulă, anterior sau concomitent cu lucrările de realizare / extindere / modernizare/ reabilitare a reţelei stradale, în conformitate cu programele anuale/multianuale ale autorităţilor administraţiei publice, aprobate în condiţiile legii.

à (9) Documentaţiile tehnice elaborate pentru obiective de investiţii privind realizarea / extinderea / modernizarea / reabilitarea reţelei stradale, precum şi a drumurilor de interes local, judeţean şi naţional situate în extravilanul localităţilor, dacă este cazul, vor prevedea în mod obligatoriu canale subterane în vederea amplasării reţelelor edilitare prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. c). În situaţia drumurilor de interes local, judeţean şi naţional situate în extravilanul localităţilor, canalele subterane se pot amplasa în zona drumului, cu aprobarea administratorului drumului.

Art. II. - Dispoziţiile art. 18 alin. (21) si art. 28 alin. (3)-(9) din Regulamentul general de urbanism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică inclusiv obiectivelor de investiţii privind realizarea / extinderea / modernizarea / reabilitarea reţelei stradale şi/sau a reţelelor edilitare, după caz, precum şi a drumurilor de interes local, judeţean şi naţional situate în extravilanul localităţilor, dacă este cazul, ale căror studii de prefezabilitate şi/sau studii de fezabilitate, după caz, sunt în curs de elaborare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU EMIL BOC

Contrasemnează: Ministrul dezvoltării regionale şi turismului, Elena Gabriela Udrea p. Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, Borbély Károly, secretar de stat Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, Valerian Vreme p. Ministrul administraţiei şi internelor, Gheorghe Emacu, secretar de stat Minis­trul transporturilor şi infrastructurii, Anca Daniela Boagiu

Bucuresti, 11 mai 2011.

Ştirile zilei

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Amenajări

Smart City

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Investiţii

Perspective