Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2022

O treime din bugetul judeţului Galaţi merge în transporturi

Investiţii /

Costel Fotea

Costel Fotea

 • document ataşat apasă aici pentru a descărca.

  Reporter: Cum aţi depăşit cei doi ani de pandemie şi ce dificultăţi în implementarea obiectivelor de investiţii aţi întâmpinat de când a fost declarată pandemia?

  Costel Fotea: În desfăşurarea lucrărilor la obiectivele de investiţii gestionate de Consiliul Judeţean Galaţi, criza sanitară nu a afectat în mod semnificativ graficul de derulare. Pentru execuţia lucrărilor, precum şi pentru desfăşurarea activităţilor conexe execuţiei lucrărilor (verificări, întâlniri, depuneri de documente etc.) au fost implementate măsurile impuse de reglementările în domeniu, stabilite la nivel naţional sau judeţean.

  Un impact deosebit a pandemiei a fost, în schimb, înregistrat în des­făşurarea activităţilor de cooperare internaţională, atât ca activitate curentă desfăşurată în unele structuri, cât şi în cadrul proiectelor care se implementează în parteneriat şi pentru care activităţile de cooperare sunt o componentă esenţială.

  În cadrul proiectului "ESCAPE­LAND - Dezvoltarea şi Promovarea Turismului Activ în Bazinul Mării Negre", proiect implementat de Consiliul Judeţean Galaţi alături de parteneri din Ucraina, Republica Moldova şi Republica Georgia, dificultatea organizării evenimentelor publice şi a deplasărilor a afectat programul de activităţi şi a impus aplicarea unor soluţii neprevăzute iniţial, dar care să contribuie la minimizarea efectelor negative şi atingerea obiectivelor în termenele şi condiţiile stabilite. Pentru organizarea evenimentelor publice sau a întâlnirilor dintre parteneri s-a optat pentru utilizarea instrumentelor electronice, respectiv evenimente on-line, în timp ce pentru activităţile care nu pot fi realizate on-line, cum ar fi vizite de lucru, schimburi de experienţă etc., acestea au fost amânate cu acordul tuturor părţilor implicate. În acest fel s-au minimizat efectele negative şi s-a reuşit atingerea obiectivelor în termenele şi condiţiile stabilite prin proiect.

  Unele contracte pentru execuţia lucrărilor la obiectivele de investiţii, ce vizează construcţia Muzeul de Artă Vizuală şi restaurare Casa Colecţiilor (fosta Farmacia Ţinc), au fost reziliate, pe fondul neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de către aceeaşi firmă. Constructorul nu are capacitatea de executa lucrările, deşi finanţarea este asigurată. Pentru lucrările nefinalizate se iniţiază noi proceduri de achiziţie publică.

  Activitatea de licitaţii nu a fost afectată de cei doi ani de pandemie, întrucât procedurile de achiziţie publică se derulează on-line. Din punct de vedere al achiziţiilor publice, obiectivele de investiţii nu au suferit întârzieri.

  Reporter: "Ce obiective de investiţii aveţi pentru anul în curs"

  Costel Fotea: În anul 2022, Consiliul Judeţean Galaţi are în vedere continuarea/finalizarea obiectivelor de investiţii începute în anii anteriori şi care se află în diverse faze de implementare, precum şi iniţierea unor noi proiecte de infrastructură. Unele investiţii sunt susţinute din fonduri europene, la care Consiliul Judeţean Galaţi acoperă în mic procent cofinanţarea, altele sunt susţinute din fonduri proprii ale Consiliului Judeţean Galaţi. Investiţiile în execuţie sunt în diferite stadii de progres.

  Reporter: Ce investiţii de tip smart implementaţi?

  Costel Fotea: La nivelul Consiliului Judeţean Galaţi nu există proiecte cu finanţare europeană nerambursabilă sau obiective de investiţii care să fie etichetate în exclusivitate smart. Cu toate aces­tea, proiectele aflate în implementare, contractate sau evaluate, includ şi componente smart sau prevăd utilizarea şi încurajarea utilizării tehnologiilor inteligente în viaţa comunităţilor umane, în scopul dezvoltării durabile a acestora, în armonie cu natura şi mediul înconjurător. În derularea şi implementarea altor proiecte sunt adoptate punctual soluţii tehnologice inteligente, astfel încât este dificil să trasăm o linie de separaţie a proiectelor smart. Aceste proiecte au caracter multianual şi pentru anul 2022 vor fi alocate sumele aferente desfăşurării activităţilor conform graficului aprobat de autoritatea finanţatoare.

  În cadrul proiectelor de creştere a eficienţei energetice a clădirilor în care funcţionează Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Apostol Andrei" Galaţi şi Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor, se introduc sisteme alternative pentru cogenerarea energiei din surse regenerabile, se instalează panouri fotovoltaice, pompe de căldură, astfel încât o parte din energia necesară funcţionării secţiilor medicale să fie asigurată din surse regenerabile, se montează sisteme inteligente de gestionare şi monitorizare a consumului de energie, se modernizează sistemul de climatizare şi se înlocuieşte tâmplăria exterioară.

  În cadrul proiectelor de restaurare şi amenajare a unor clădiri monumente istorice (amintim Casa Colecţiilor, Casa Cuza Vodă), pentru conservarea şi promovarea patrimoniului cultural se prevăd activităţi de digitizare a acestora prin utilizarea de noi tehnologii digitale. Totodată, în realizarea lucrărilor de construcţie, modernizare, reabilitare, restaurare şi amenajare incluse în proiecte, se pune accent pe utilizarea de metode şi materiale moderne şi inovative, cum ar fi: iluminat cu panouri fotovoltaice, materiale de hidroizolaţie interioară inovative etc.

  În judeţul Galaţi se realizează unul dintre cele mai performante sisteme de management al de­şe­urilor din România. Proiectul "Sis­temul de management integrat al deşeurilor în judeţul Galaţi", finanţat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare, este unul dintre cele mai ample şi mai complexe proiecte, atât în ceea ce priveşte valoarea, componentele, cât şi mecanismul. În proiect sunt implicate toate cele 65 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Galaţi. Proiectul are ca obiectiv managementul deşeurilor într-un sistem armonizat, la nivelul tuturor comunităţilor locale din judeţ. Viitorul sistem de management al deşeurilor va avea mai multe puncte strategice în judeţ - la Galaţi, Tecuci, Târgu Bujor şi Valea Mărului - şi va fi orientat pe mai multe componente: colectarea, transportul sau transferul deşeurilor, tratarea deşeurilor în staţiile de compostare, realizarea staţiilor de sortare şi instalaţiilor de tratare mecano-biologică, respectiv depozitarea compostului rezultat în urma prelucrării deşeurilor. În municipiul Galaţi va fi construită Staţia de tratare mecano-biologică cu recuperare de energie, cu o capacitate de circa 125.000 t/an. Instalaţia de tratare mecano-biologică reprezintă 70% din proiect şi constituie partea cea mai importantă. Staţia ultramodernă de tratare a deşeurilor va fi dotată cu un digestor şi cu o turbină de producere a energiei electrice. Prin acest sistem, cu tehnologii de ultimă oră, deşeurile municipale vor fi transformate în fertilizant organic (un compost sterilizat ce va putea fi folosit drept îngrăşământ în agricultură) şi în biogaz pentru a produce energie electrică ce va fi folosită pentru funcţionarea utilajelor. Staţia îşi va produce singură necesarul de energie electrică. Este un proiect unic în România, care corespunde tuturor normelor de mediu în vigoare.

  Proiectul "Extindere şi modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galaţi, DJ 251M" este un proiect extrem de important pentru judeţul Galaţi, fiind cea mai mare lucrare în infrastructura rutieră a Galaţiului. Proiectul presupune lărgirea la patru benzi pe anumite segmente de drum, modernizarea a aproximativ 11 kilometri de drum şi construirea unui pod hobanat pentru ocolirea zonelor urbane mai aglomerate. Podul va scurta lungimea actuală a drumului de centură cu aproximativ doi kilometri. Fluidizarea traficului în zonă şi creşterea vitezei de circulaţie vor aduce o serie de avantaje cum ar fi reducerea timpului de parcurs, siguranţa deplasării, reducerea consumului de combustibili, reducerea emisiilor de carbon, îmbunătăţirea calităţii aerului şi a mediului etc.

  Proiectele de investiţii în infrastructura rutieră în curs de derulare în judeţul Galaţi prevăd componente smart, respectiv instalaţii de iluminat fotovoltaic pentru cele mai importante intersecţii şi pentru staţiile ce vor fi amenajate, dedicate transportului în comun.

  Reporter: Ce surse de finanţare aveţi şi ce buget alocaţi în acest an pentru proiectele smart?

  Costel Fotea: Sursele de finanţare pentru proiectele în derulare, respectiv pentru componenta smart, sunt: finanţare prin fonduri europene nerambursabile în cadrul exerciţiului bugetar 2014-2020, alocări de la bugetul local, alocări de la bugetul naţional prin componenta de cofinanţare a fondurile europene, precum şi fonduri guvernamentale.

  Reporter: Care este bugetul total de investiţii pentru acest an şi ce surse de finanţare aveţi?

  Costel Fotea: Bugetul general al Judeţului Galaţi pentru anul 2022, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 38 din 8 februarie 2022, este în sumă de 924.262.820 lei, cu 8% mai mare faţă de anul precedent. Bugetul este configurat astfel: 72% pentru dezvoltare şi 28% pentru funcţionare.

  Pe surse, cea mai mare parte din venituri, adică 60% (44%+16%) provine din sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020 (44%), precum şi partea alocată de la bugetul de stat aferentă acestor proiecte (16%), iar 17% din total venituri reprezintă sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, sume ce au fost alocate prin Legea bugetului de stat pe anul 2022, în funcţie de numărul de locuitori din judeţ.

  Reporter: Care sunt domeniile prioritare de investiţii?

  Costel Fotea: Domeniile prioritare de investiţii ale Consiliului Judeţean Galaţi sunt următoarele: infrastructură de transport, managementul deşeurilor şi mediu, sănătate, cultură şi agrement.

  Cheltuielile cuprinse în bugetul Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul 2022, pe capitole, oglindeşte faptul că ponderea cea mai mare în alocarea bugetară o are sectorul Transporturi circa 33% din total buget. Sursa principală pentru aceste cheltuieli este asigurată din sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020, precum şi partea alocată de la bugetul de stat aferentă acestor proiecte.

  Un procent de 20% din total buget a fost alocat capitolului Protecţia mediului, în care se regăsesc sume pentru derularea proiectului "Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Galaţi", ce este finanţat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014 - 2020, Axa prioritară 3.1 şi are o valoare de 107.000.000 euro.

  Un alt capitol prioritar este Sănătatea, cu 18% din totalul bugetului Judeţului Galaţi în anul 2022. Şi în acest sector Consiliul Judeţean Galaţi a accesat fonduri europene pentru fiecare unitate medicală din reţea şi, în plus, a alocat din venituri proprii sume pentru investiţii (achiziţii de aparatură medicală şi construcţii clădiri).

  Pentru Spitalul Municipal "Anton Cincu" Tecuci, spital pentru care prin Hotărârea Guvernului nr. 200 din 10 februarie 2022 s-a aprobat transferul managementului asistenţei medicale de la Consiliul Local al Municipiului Tecuci la Consiliul Judeţean Galaţi, se are în vedere pregătirea mai multor proiecte de investiţii, pentru care au fost prevăzute sume pentru studii de teren, expertize, studii de fezabilitate şi alte documentaţii tehnice.

  În bugetul pe anul 2022 sunt prevăzute sume pentru demararea studiilor de specialitate în vederea realizării unui aeroport internaţional la Galaţi.

  Totodată, s-au prevăzut sume pentru realizarea expertizelor şi documentaţiei tehnice necesare pentru construirea unui corp nou de clădire la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei Galaţi, pe o suprafaţă construită desfăşurată de 36.064 de metri pătraţi. Valoarea estimată pentru această investiţie este de 883.000.425 de lei (aproximativ 200 milioane euro). Sunt vizate fondurile Programului Naţional de Rezilienţă şi Redresare.

  Reporter: "Care sunt cele mai mari lucrări de investiţii pe care le veţi scoate la licitaţie până la finalul anului?"

  Costel Fotea: Procesele de achiziţie publică se vor realiza în conformitate cu Strategia anuală de achiziţii publice a Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul 2022 şi cu Programul anual al achiziţiilor publice pe anul 2022 al Consiliului Judeţean Galaţi. Procedurile de achiziţie publică pentru lucrările de investiţii se vor realiza prin Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP/SICAP).

  În funcţie de proiectele aflate în curs de implementare şi condiţionat de semnarea contractelor de finanţare pe parcursului anului 2022, se intenţionează achiziţia de servicii pentru:

  - Construirea unui pavilion de pediatrie în cadrul Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor, valoarea totală a achiziţiei lansate în data de 18 februarie 2022 în SICAP este de circa 3.300.000 lei. Finanţarea va fi realizată prin Programul Operaţional Comun România - Republica Moldova;

  - Construire Secţie ATI pentru pacienţi infectaţi cu Covid-19 în cadrul proiectului Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin crearea secţiei modulare ATI la Spitalul de Boli Infecţioase "Sf. Cuvioasă Parascheva" Galaţi;

  - Parcare supraetajată la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei Galaţi, prin extindere pe verticală şi construcţie heliport;

  - Audit energetic pentru proiectul ce vizează Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor;

  - Proiectele de infrastructură rutieră ce vor fi demarate în acest an;

  - Amenajare Sală de spectacole la Centrul Cultural "Dunărea de Jos" Galaţi, obiectiv de investiţii cu o valoare totală de 2.596.540,59 lei, prin proiectul depus spre finanţare prin Programul Operaţional Comun România - Republica Moldova;

  - Proiectare pentru consolidarea, amenajarea şi punerea în valoare a monumentului istoric "Statuia lui Ioan Vodă cel Viteaz" din localitatea Băneasa, judeţul Galaţi ;

  - Studii de specialitate pentru Aeroport internaţional la Galaţi.

  Provocările legate de punerea în aplicare a Programului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), a reformelor şi investiţiilor probabile de se realiza prin acest program, au impulsionat Consiliul Judeţean Galaţi să realizeze o serie de demersuri şi documentaţii, după cum urmează:

  - În luna februarie 2022, Consiliul Judeţean Galaţi a semnat un protocol de colaborare cu Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) şi Asociaţia de Dezvoltarea Intercomunitară înfiinţată de consiliile judeţene Galaţi, Brăila, Ialomiţa şi Călăraşi pentru realizarea unui drum expres pe ruta Galaţi - Brăila - Slobozia - Drajna - Chiciu (Călăraşi) şi pentru realizarea rapidă a unei conexiuni a regiunii cu Autostrada Soarelui - A2, dar şi cu Republica Moldova. În acest an vor fi demarate procedurile pentru realizarea studiului de fezabilitate şi a documentaţiei tehnice pentru realizarea drumului expres în lungime de 150 de kilometri. Valoarea estimată a investiţiei este de aproximativ 400 de milioane de euro;

  - Un alt protocol de colaborare vizează Elaborarea Studiului de fezabilitate, realizarea documentaţiei tehnice pentru Autorizaţia de Construire (PAC) şi a Autorizaţiei de Construire (A.C.) pentru obiectivul de investiţii "Drum de legătură între DX 6 Brăila-Galaţi şi VO Galaţi, pentru construirea unui drum de legătură între viitoarea Centură Mare a Galaţiului şi Drumul Expres Galaţi-Brăila, proiecte în curs de implementare prin CNAIR. Drumul, în lungime de circa 7-8 km, va realiza joncţiunea, în dreptul localităţii Smârdan, dintre varianta mare de ocolire a municipiului Galaţi (VO) şi drumul expres ce pleacă din DN 25 spre Baldovineşti şi va face joncţiunea cu podul de peste Dunăre. În acest an, Consiliul Judeţean Galaţi va lansa procedurile pentru realizarea studiului de fezabilitate şi a documentaţiei tehnice;

  - În colaborare cu CNAIR, se are în vedere modernizarea DN 25, pe o lungime de peste 40 de kilometri, între Galaţi şi Tudor Vladimires­cu, astfel ca traficul să se des­făşoare pe patru benzi, fie pe centuri ocolitoare pentru anumite localităţi sau prin pasaje rutiere Pentru acest obiectiv de investiţii s-a semnat Protocolul de colaborare Elaborarea Studiului de fezabilitate, realizarea documentaţiei tehnice pentru Autorizaţia de Construire (PAC) şi a Autorizaţiei de Construire (A.C.) pentru obiectivul de investiţii "Modernizare drum existent DN 25, între Galaţi şi Tudor Vladimirescu;

  - un obiectiv de investiţii important, necesar a fi realizat este Extindere, modernizare şi dotare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Apostol Andrei" Galaţi. Obiectivul vizează realizarea unei extinderi a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Apostol Andrei" Galaţi cu un corp nou, pe o suprafaţă de teren de 71.594 mp, cu regim de înălţime D+P+5E+E, destinat următoarelor funcţiuni: bloc operator, secţie clinică anestezie şi terapie intensivă, secţie chirurgie toracică, secţie clinică neurochirurgie, secţie chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă, secţie oncologie medicală, secţie clinică neurologie, farmacie cu circuit închis, serviciu sterilizare centrală, centrală dezinfecţie paturi şi material sanitar, serviciu de transfuzie sanguină, depozite centrale, spaţii tehnice şi gospodăreşti. Noul spital va avea 260 de paturi de spitalizare continuă, 54 de paturi spitalizare de zi, 61 de paturi ATI, 20 de săli de operaţii. Proiectul prevede ca spitalul să fie legat de Ambulatoriul unităţii sanitare printr-o pasarelă de acces. Valoare totală a investiţiei este de 983.000.425,75 lei, din care C+M 483.932.773,21 lei. Proiectul va fi depus spre finanţare prin PNRR.

  Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, elaborat în cadrul Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă conform articolului 16 din Regulamentul Comisiei Europene şi al Parlamentului European, va reprezenta o formă de sustenabilitate a proiectelor publice şi de reformă pe domeniile sectoriale definite.

  Reporter: Ce strategie de dezvoltare aveţi pe termen scurt, mediu şi lung?

  Costel Fotea: Strategia de dezvoltare pe termen scurt, mediu şi lung a Consiliului Judeţean Galaţi la momentul actual este sintetizată în documentul "Strategia de dezvoltare a judeţului Galaţi 2021 - 2028", care stă la baza activităţii instituţiei şi prin care sunt stabilite obiectivele de dezvoltare, precum şi domeniile prioritare.

  Reporter: Ce probleme şi ce obstacole legislative întâmpinaţi în activitatea dumneavoastră?

  Costel Fotea: Legislaţia în vigoare, modificările frecvente ale acesteia şi procedurile de durată reprezintă impedimente în desfăşurarea eficientă a procedurilor de achiziţie publică şi pot duce la întârzieri în implementarea proiectelor. Obstacolele legislative întâmpinate derivă din instabilitatea legislaţiei privind achiziţiile publice, respectiv modificări frecvente care adeseori îngreunează activitatea de achiziţii.

  Astfel de impedimente au fost în ultimul an ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică, aşa cum a fost reglementată prin Ordonanţa Guvernului nr. 15 din 30 august 2021, sau falimentul firmei de asigurări City Insurance care a obligat toţi partenerii contractuali din cadrul proiectelor implementate de Consiliul Judeţean Galaţi, care aveau încheiate poliţe de asigurări cu respectiva firmă falimentară, să-şi întocmească poliţe de asigurări cu alte firme de profil.

  Reporter: Care ar fi alternativele pentru soluţionarea acestora, în opinia dumneavoastră?

  Costel Fotea: Se impune crearea unui cadru normativ stabil, simplificat, fără ambiguităţi, care să ofere soluţii practice pentru remedierea problemelor sistemice identificate ca urmare a monitorizării sistemului naţional de achiziţii publice. În domeniul achiziţiilor publice accentul trebuie să se mute de la procedură la proces, de la o suprareglementare la o legislaţie suplă, dublată de instrucţiuni coerente şi actualizate. Soluţionarea acestora ar putea consta în elaborarea unei legislaţii clare, stabile, care să faciliteze procesul de achiziţii publice.

  Reporter: Mulţumesc!

  INFRASTRUCTURA RUTIERĂ

  Proiectele pentru infrastructura rutieră a judeţului Galaţi, respectiv obiectivele de investiţii derulate de Consiliul Judeţean Galaţi în acest domeniu sunt finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, din fonduri guvernamentale şi din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Galaţi. Proiectele care vizează îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională sunt:

  - "Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Corod - Drăguşeni (DJ 251A)", pe traseul Matca (DJ 251) - Corod - Blânzi - Brătuleşti - Nicopole - Drăguşeni (DN 24D). Proiectul, în execuţie, este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 - Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională (SUERD). Valoarea totală a proiectului este de 40.915.602,25 de lei, din care valoarea grantului este de 38.138.249,68 lei. Prin proiect se reabilitează şi modernizează 16 km de drum judeţean DJ 251A între km 16+000 - km 32+000, se consolidează fundaţia drumului şi se extinde partea carosabilă, se realizează cinci staţii de transport public. Totodată, se realizează lucrări pentru protecţia drumului, prin construirea de poduri şi podeţe noi, dar şi reabilitarea şi modernizarea celor şase poduri existente. Lucrările sunt într-un stadiu avansat de execuţie;

  - "Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Iveşti - Griviţa (DJ 254)", traversând localităţile Iveşti (din intersecţia cu DN 25) - Călmăţui - Griviţa - Costache Negri (până la intersecţia cu DJ 251). Prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 - Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională (SUERD), la o valoare a proiectului de 33.796.055,01 lei, din care contribuţia UE este de 28.726.646,76 lei, se modernizează 15,4 km de drum judeţean, un pod, se realizează 13,96 km de şanţuri betonate şi 4,66 km de rigole. Proiectul se află în fază avansată de execuţie. La turnarea asfaltului s-a folosit un material special antifisură. Pentru stratul de uzură se va folosi un asfalt cu polimeri care creşte gradul de rezistenţă la variaţiile de temperatură;

  - "Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul judeţean DJ 242A", pe traseul Bălăbăneşti (intersecţia cu DN 24D) - Cruceanu - Bereşti Meria - Slivna - Găneşti (intersecţia cu DN 26) şi vizează modernizarea a 17,9 km de drum. Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 - Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională (SUERD). Valoarea totală a proiectului este de 44.796.422,23 lei, din care finanţarea nerambursabilă este în valoare de 19.427.762,87 lei. Proiectul este în execuţie;

  - "Extindere şi modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galaţi (DJ 251M)" vizează modernizarea drumului de centură a municipiului Galaţi prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 - Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională (SUERD). Prin proiect se realizează 10,582 km de drum judeţean extins şi modernizat. Lucrările includ şi construirea unui pod hobanat, lucrări care au ajuns în faza montării pieselor metalice pe pilonul central şi a elementelor de tablier. Valoarea totală a proiectului este de 154.058.593,01 lei, din care valoarea finanţării nerambursabile este de 132.492.550,48 de lei. Pentru unul din cele patru loturi sunt în curs de derulare procedurile pentru expropriere. În calitate de lider de proiect, U.A.T. Judeţul Galaţi urmăreşte execuţia proiectului;

  - "Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe tronsonul funcţional de interes judeţean tronsonul funcţional de interes judeţean DN 24D - Bălăbăneşti - Bălăşeşti - Ciureştii Noi - Cotoroaia - Cerţeşti - Blânzi - Corod - Valea Mărului - Slobozia Conachi - Schela (ferma de la Greaca) - intersecţia cu DN 25 (pod sat Traian)". Proiectul urmăreşte reabilitarea şi modernizarea traseului de drumuri judeţene DJ 251B - DJ 251A - DJ 251H - DJ 251 - DJ 255A - DN 25, prin localităţile: Bălăbăneşti (DN 24D) - Bălăşeşti - Ciureştii Noi - Ciureşti - Cotoroaia - Cerţeşti - Blânzi (DJ 251A) - Corod (DJ 251H) - Valea Mărului (DJ 251) - Cudalbi - Costache Negri - Pechea - Cuza Vodă - Slobozia Conachi - Schela - Smârdan (DJ 255A) - Şendreni (DN 25). Acestea fac conexiunea între drumurile naţionale DN 25 şi DN 24D, în vederea asigurării conectivităţii la reţeaua TEN-T. Lungimea totală a tronsoanelor de drum care se vor reabilita este de 57,33 km. Proiectul prevede şi lucrări de modernizare la 11 poduri. Proiectul este în faza de licitaţie proiectare şi execuţie, urmând ca finanţarea necesară execuţiei lucrărilor să fie asigurată prin Programul Operaţional Regional (POR) 2021-2027, proiectul aflându-se pe o listă de proiecte predefinite;

  - "Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Băneasa - Rogojeni (DJ 242D)"; proiect care vizează reabilitarea şi modernizare a 21 de km de drum, pe traseul Băneasa (DJ 242B) - Suceveni - Rogojeni, se află în faza de licitaţie proiectare şi execuţie. Se preconizează ca sursă de finanţare Programul Naţional de Investiţii "Anghel Saligny", derulat de Ministerul Dezvoltării. Valoarea totală a obiectivului de investiţii este de 73.440.414,18 lei;

  - "Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul judeţean DJ 240", pe traseul Ţigăneşti (DN 24) - Ungureni - Slobozia Blăneasa - Negrileşti - Slobozia Corni - Tălpigi - Ghidigeni (DN 24). Se prevede reabilitarea şi modernizarea a peste 23,27 de km de drumuri şi a şase poduri. Valoarea totală a obiectivului de investiţiei este de 91.270.269,30 lei Cererea de finanţare pentru finanţare prin Programul Naţional de Investiţii "Anghel Saligny", derulat de Ministerul Dezvoltării. În prezent proiectul este în faza de licitaţie proiectare şi execuţie;

  - "Modernizare tronsoane de drumuri judeţene pe DJ 253, DJ 242H, DJ 255A, DJ 240A, DJ 252G şi DJ 251A" - are în vedere îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază prin reabilitarea şi modernizarea unor tronsoane din drumurile judeţene ce totalizează peste 50 de km, precum şi reabilitarea a cinci poduri, cu cerere de finanţare prin Programul Naţional "Anghel Saligny". Valoarea totală a obiectivului de investiţii este de 119.913.864,97 lei. S-au avut în vedere următoarele porţiuni de drumuri:

  ✓ DJ 253: Umbrăreşti (DN 25) - Cudalbi - Băleni - Viile (DJ 242);

  ✓ DJ 242H: Târgu Bujor (DJ 242) - Lunca - Jorăşti - Zărneşti - Rădeşti (üDJ 242A);

  ✓ DJ 255A: DN 24D - Odaia Manolache - Cişmele - limita cu judeţul Brăila;

  ✓ DJ 240A: Tălpău (Dj 240) - Gârbovăţ - Cerţeşti (DJ 251B);

  ✓ DJ 252G: Branişte (DJ 252) - Vizureşti - Tecucelul Sec - Ţepu - DN 24;

  ✓ DJ 251A: Matca (DJ 251) - Corod - Blânzi - Brătuleşti - Nicopole - Drăguşeni (DN 24D).

  -------------------

  INFRASTRUCTURA MEDICALĂ

  Consiliul Judeţean Galaţi derulează mai multe investiţii publice care aduc plusvaloare sistemului sanitar gălăţean, cu adresabilitate locuitorilor din judeţul nostru şi din judeţele învecinate.

  La Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Apostol Andrei" Galaţi, principalele proiecte/obiective de investiţii în curs de realizare sunt:

  - "Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Apostol Andre"" Galaţi". Proiectul cu finanţare nerambursabilă este derulat de Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Galaţi, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Galaţi. Valoarea totală a proiectului este de 71.968.084,16 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 40.653.685,17 lei. Proiectul este în curs de derulare şi vizează: consolidarea structurală a clădirii; realizarea termoizolării anvelopei clădirii; înlocuirea tâmplăriei şi refacerea hidroizolaţiei elementelor supuse acţiunii directe şi indirecte a apei; modernizarea instalaţiilor de distribuţie şi transport agent termic pentru încălzire; modernizarea instalaţiilor de distribuţie apă caldă şi apă rece; înlocuirea echipamentelor cu un consum energetic mare; introducerea de sisteme alternative pentru cogenerare energie din surse regenerabile care să asigure minim 10% din necesarul energetic;

  - "Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Apostol Andrei" Galaţi". Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Apelul de proiecte cu titlul P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni, la o valoare totală a proiectului de 12.288.818,56 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 10.690.238,44 lei. Proiectul implică realizarea unei unităţi medicale de tip ambulatoriu extinsă pe orizontală cu o clădire cu regim de înălţime P+3E (cu suprafaţa construită de 390,60 mp şi suprafaţa desfăşurată de 1.500,84 mp), reabilitarea şi modernizarea corpului unde a funcţionat ambulatoriul, precum şi dotări cu 25 echipamente medicale pentru 13 specialităţi medicale: diabet, gastroenterologie, oftalmologie, cardiologie, ginecologie, urologie, radiologie şi imagistică medicală, ORL, neurologie, medicină internă, hematologie, ortopedie, oncologie. Valoarea totală a dotărilor ce vor fi achiziţionate este de 2.128.676,76 lei;

  - "Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populaţia din Regiunea Sud Est prin dotarea cu aparatură de înaltă performanţă" care revede achiziţionarea de echipamente cu fonduri de la Banca Mondială, în cadrul unui proiect derulat de către Ministerul Sănătăţii, POR 2014-2020, Axa Prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiţii 8.1. La Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Apostol Andrei" Galaţi se va aduce un al doilea accelerator linear de particule, pentru dotarea Centrului de tratare a cancerului cu ajutorul radioterapiei. Valoarea investiţiei este de 2,1 milioane de dolari;

  - "Clădire pentru relocare Serviciu Prosectură Medicină Legală", prin care se construieşte un imobil nou cu destinaţia sediu Prosectură Medicină Legală, amplasat în incinta spitalului. Clădirea va avea regimul de înălţime subsol, parter, 2 etaje şi etaj 3 retras, cu pereţi uşori. Valoarea totală a investiţiei de 11.360.064,82, susţinută din bugetul local al judeţului Galaţi;

  - "Extinderea pe verticală cu un nivel şi heliport - Parcarea supraetajată Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Apostol Andrei" Galaţi", ce prevede extinderea parcării construite cu încă un etaj şi amenajarea unui heliport pentru elicopterul SMURD, pe etajul al doilea. Cu ajutorul unui lift exterior şi a unei pasarele de legătură, se va asigura legătura cu Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) a spitalului. După două sesiuni de licitaţie la care nu s-a prezentat nici un ofertant, datorită creşterii semnificative a preţurilor la materiale proiectul a fost reevaluat la o valoare totală a investiţiei de 27.671.288,31 lei şi se află într-o nouă procedură de achiziţie publică.

  La Spitalul Clinic de Boli Infecţioase "Sf. Cuvioasa Parascheva" Galaţi:

  - "Dotarea Ambulatoriului integrat de specialitate al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase "Sf. Cuvioasa Parascheva" Galaţi" este un proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, care are ca obiectiv specific furnizarea şi dotarea cu infrastructură medicală specifică, respectiv echipamente şi dotări moderne. Bugetul total al proiectului este de 2.685.310,46 lei, din care contribuţia Uniunii Europene este de 1.879.717,33 lei, iar contribuţia naţională de 751.886,92 lei. Cofinanţarea eligibilă a Unităţii administrativ-teritoriale Judeţul Galaţi este în valoare de 53.706,21 lei. Proiectul vizează achiziţia de echipamente şi dotări specifice pentru funcţionarea ambulatoriului, contribuind la realizarea unor investigaţii şi consultaţii medicale pentru depistarea bolilor cronice (hepatite cronice/ciroze cu virusurile hepatice B, D si C) şi a bolilor cu potenţial endemo-epidemic şi la îmbunătăţirea condiţiilor de tratament pentru pacienţi. În cadrul proiectului se achiziţionează echipamente medicale şi dotări specifice în valoare de 2.661.837,71 lei;

  - "Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Sf. Cuvioasa Parascheva", proiect aplicat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon. Valoare totală a proiectului este de 1.628.526,25 de lei, prin care se doreşte consolidarea, renovarea şi modernizarea pavilionului B conform cerinţelor de creştere a eficienţei energetice;

  - "Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin crearea secţiei modulare ATI, Spitalul de Boli Infecţioase "Sf. Cuvioasa Parascheva" Galaţi". Finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 9 - Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, proiectul va asigurarea o capacitate adecvată de îngrijire şi tratament a cazurilor grave şi foarte grave de infecţie cu virusul SARS-CoV-2 în cadrul spitalului, asigurând investiţiile în crearea unei secţii ATI, pentru realizarea în timp util a intervenţiei specializate. Se va crea un spital modular format dintr-un sistem de containere medicinalizate, se vor achiziţiona 55 de echipamente medicale şi mobilier medical pentru secţia ATI 2. Perioada de implementare a proiectului va fi între data 01.12.2020-31.12.2023. Valoarea totală a proiectului este de 10.691.683,58 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 9.934.566,99 lei;

  - "Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase "Sf. Cuvioasa Parascheva" Galati şi Spitalul Municipal "Anton Cincu" Tecuci". Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 9 - Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul pandemiei cauzate de COVID-19. Perioada de implementare a proiectului va fi între 17.02.2020-31.12.2023. Valoarea totală a proiectului este de 29.641.195,24 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDER REACT-EU este de 29.641.195,24 lei. Prin proiect vor fi achiziţionate şi decontate cheltuielile cu echipamentele de protecţie necesare personalului celor două unităţi sanitare şi se vor achiziţiona 495 de echipamente şi aparatură medicală necesară diagnosticării şi tratamentului pacienţilor infectaţi cu COVID-19;

  - "TRATAŢI CU GRIJĂ. Spitale orientate spre pacient în zona de frontieră România - Republica Moldova". Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Comun România - Republica Moldova ENI 2014-2020, Obiectivul tematic 8 - Provocări comune în domeniul siguranţei şi al securităţii, Prioritatea 4.1 - Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate şi accesul la sănătate. Bugetul total al proiectului este de 1.716.205,00 Euro, din care valoarea grantului este de 1.300.000 euro. Obiective/rezultate propuse: dotarea cu echipamente medicale a Spitalului de Boli Infecţioase Sf. Cuvioasa Parascheva Galaţi (cele aferente viitorului Laborator microbiologie moleculară pentru evaluare imunologică şi virusologică a pacienţilor cu infecţii HIV şi pentru stabilirea diagnosticului molecular al altor infecţii virale cronice, infecţii bacteriene), precum şi a Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui; organizarea de schimburi de experienţă; pregătirea personalului medical şi stabilirea unui cadru comun de abordare a pacienţilor.

  La Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi:

  - "Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi". Noul Ambulatoriu Integrat de Specialitate va fi modernizat complet prin extindere de la 224,7 mp la 826 mp, în cadrul unei investiţii cu sursa de finanţare Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiţii 8.1, la o valoare totală a proiectului de 10.794.358,93 lei, din care 9.460.217,77 de lei nerambursabili. Ambulatoriul realizat este în prezent dotat cu echipamente medicale moderne. Dotarea include şi achiziţionarea unui computer tomograf. Valoarea totală estimată a dotărilor ce vor fi achiziţionate va fi 3.141.880,40 lei;

  La Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor din judeţul Galaţi:

  - "Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor", prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiţii 8.1. Valoare totală a proiectului este de 11.148.902,04 lei. Obiective/rezultate propuse: lucrări de reabilitare, modernizare şi extindere; reabilitarea şi modernizarea parţială a clădirii C17, parter şi etaj (doar unde va funcţiona ca spaţiu distinct ambulatoriul) cu o suprafaţă de 228,23 mp; extinderea pe orizontală cu o clădire cu regim de înălţime P+1E, cu suprafaţă construită de 421,70 mp şi suprafaţă desfăşurată de 837,41 mp. Este prevăzută dotarea cu 180 de echipamente medicale, pentru şase specialităţi medicale: chirurgie generală, ORL, medicină internă, pediatrie, obstetrică ginecologie. Valoarea totală estimată a dotărilor ce vor fi achiziţionate va fi de 2.194.728,08 lei;

  - "SĂNĂTATEA PE MÂINI BUNE - Spitale mai mari, îngrijire mai bună şi cei mai buni doctori pentru populaţia din zona de graniţă România - Republica Moldova". Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Comun România - Republica Moldova ENI 2014-2020, Obiectivul tematic 8 - Provocări comune în domeniul siguranţei şi al securităţii, Prioritatea 4.1 - Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate şi accesul la sănătate, la un buget total al proiectului de 1.550.128,5 euro, din care finanţarea nerambursabilă reprezintă 1.278.834,75 euro. Se urmăreşte obţinerea următoarelor rezultate: construirea unui pavilion nou ce va deservi secţia de pediatrie din Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor; reabilitarea Centrului de sănătate din Raionul Hînceşti, Republica Moldova; perfecţionarea resursei umane din instituţiile de sănătate; campanii de prevenţie şi informare a populaţiei pe teme specifice. Judeţul Galaţi beneficiază de o finanţare de 833.341,03 euro şi un buget total de 926.140,29 euro. Perioada de implementare a proiectului este 2 iulie 2021 - 1 iulie 2023;

  - "Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor", proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1, la o valoare a proiectului de 5.382.759,94 lei, din care finanţarea nerambursabilă este de 4.028.582 lei. Prin proiect s-a modernizat principalul corp de clădire al spitalului prin implementarea tehnologiilor moderne.

  În cursul anului 2022, la spitalele din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi vor continua dotarea cu aparatură medicală; dotarea cu paturi şi mobilier medical; lucrările de modernizare a laboratoarelor; amenajarea de noi spaţii în unităţile medicale pentru îmbunătăţirea activităţii medicale cu scopul de a contracta servicii medicale cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Galaţi.

  -------------------

  INFRASTRUCTURA CULTURALĂ

  Infrastructura culturală reprezintă un domeniu strategic pentru economia locală a judeţului, prin capacitatea de a atrage turişti interesaţi de cultură. Moştenirea culturală, activităţile şi evenimentele de profil reprezintă acceleratori de creştere economică şi joacă un rol major în promovarea zonei. Politica autorităţii publice judeţene este orientată spre dezvoltarea infrastructurii culturale prin crearea unor proiecte emblematice.

  - "Consolidare, restaurare şi amenajare Muzeul "Casa Cuza Vodă" din Galaţi". Finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural Prioritatea de investiţii 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, proiectul urmăreşte reabilitarea şi dotarea unui imobil de patrimoniu reprezentativ, precum şi promovarea turistică a acestuia, ca mijloc de impulsionare a dezvoltării economice a judeţului. Valoarea totală actualizată a proiectului este de 3.117.602,88 lei, din care 2.463.642,09 lei este contribuţia Uniunii Europene. Lucrările de bază, în curs de execuţie, prevăd consolidarea, restaurarea şi repararea construcţiei, dar şi execuţia unor lucrări şi tratamente privind înlăturarea factorilor care pun în pericol stabilitatea construcţiei, întrucât terenul este instabil şi trebuie consolidată fundaţia. Suprafaţa de expunere muzeistică reamenajată este de 373,90 mp. Se va realiza digitalizarea patrimoniului. Lucrările de amenajare sunt specifice funcţiunii de muzeu;

  - "Restaurare şi amenajare Muzeul "Casa Colecţiilor" (fosta Farmacie Ţinc) din Galaţi. Proiectul vizează impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi a identităţii culturale. Muzeul "Casa Colecţiilor" din municipiul Galaţi are o arhitectură deosebită, ce va fi pusă în valoare prin acest proiect. Valoarea totală a proiectului este de 3.452.821,32 lei, din care 3.159.529,59 lei nerambursabili. Prin proiect se execută lucrări de reparaţii şi revizuiri interioare şi exterioare, precum şi lucrări de restaurare a elementelor decorative originale ale clădirii. Proiectul prevede şi amenajarea modernă a spaţiului expoziţional, prin dotarea cu vitrine moderne şi panouri mobile. După finalizarea lucrărilor, în cadrul proiectului se va realiza digitizarea monumentului de arhitectură, prin scanare 3D, pentru realizarea unui tur virtual al muzeului. Este un proiect cultural ce se estimează a fi finalizat în acest an;

  -"Muzeul de Artă Vizuală Galaţi" reprezintă un obiectiv de investiţii susţinut din bugetul local al judeţului Galaţi, după un proiect futurist. Construcţia noului sediul al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi este realizată în proporţie de 60%. Conform proiectului, clădirea are regim de înălţime P+3E şi cuprinde: amfiteatru cu 185 locuri, săli expunere, birouri, laboratoare de conservare/restaurare lucrări artă, bibliotecă, foaier, depozit, garderobă, spaţii tehnice, scări şi lifturi, parcarea interioară şi exterioară a autoturismelor. Sediul unicat, cu aspect futurist este dorit de toţi gălăţenii. Pentru continuarea proiectului este necesară licitarea lucrărilor rămase neexecutate;

  -,,Amenajare spaţii de creaţie plastică şi expoziţii în aer liber la Muzeul de Artă Vizuală Galaţi", prin lucrări ce constau în construirea şi dotarea cu mobilier urban de ultimă generaţie a spaţiului perimetral muzeului şi realizarea unei copertine/pergole din sticlă stratificată. Valoarea totală a investiţiei este de 6.547.438,89 lei, asiguraţi din bugetul local al judeţului Galaţi;

  -"Clădire didactică pentru plante tropicale la Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii "Răsvan Angheluţă" Galaţi", obiectiv de investiţii în continuare. La o valoare totală a investiţiei de 14.825.084,44 lei, sumă asigurată din bugetul local al Judeţului Galaţi, se realizează: corpul 2A - sera pentru plante subtropicale, corpul 2B - sera pentru plante suculente, corpul 2C - sera pentru arbori şi plante tropicale, precum spaţiul expoziţional cu tematici temporare. Serele vor fi sistematizate şi racordate la utilităţi.

  Condiţionat de semnarea contractelor de finanţare nerambursabilă sau de identificarea altor surse de finanţare, pe parcursul anului 2022, este posibilă demararea unor noi proiecte de investiţii precum:

  - Amenajare Sală de spectacole la Centrul Cultural "Dunărea de Jos" Galaţi, prin proiectul "Trecutul are viitor" finanţat din Programul Operaţional Comun România - Republica Moldova, vizând cooperarea transfrontalieră pentru valorificarea patrimoniului cultural în Galaţi, România şi Hânceşti, Republica Moldova. Se va construi un corp nou de clădire, în care se va amenaja o sală de spectacole cu capacitatea de 54 de locuri şi spaţii multifuncţionale. Valoarea investiţiei este de 5.692.540 lei, în cazul obţineri finanţării din fonduri externe;

  - Consolidare, amenajarea şi punere în valoare a monumentului istoric "Statuia lui Ioan Vodă cel Viteaz" , fiind vizata în prima fază doar etapa de proiectare;

  - "Consolidare, restaurare, reabilitare şi punerea în valoare a Casei Memoriale "Costache Negri" judeţul Galaţi", monument istoric, cu o valoare a investiţiei de 3.602.071,41 lei pentru care se urmăreşte identificarea unei surse de finanţare. Pentru acest obiectiv de investiţii a fost elaborată documentaţia tehnico-economică pentru toate fazele de proiectare, ca primă etapă a investiţiei de consolidare, printr-un contract de finanţare derulat în anul 2021 cu fonduri asigurate de Institutul Naţional al Patrimoniului.

  -------------------

  INFRASTRUCTURA DE MEDIU ŞI GESTIONAREA DEŞEURILOR

  În anul 2022 va continua implementarea celui mai mare proiect de management al deşeurilor "Sistemul de management integrat al deşeurilor în judeţul Galaţi - SMID", cu finanţare prin Programul Operaţional Infrastructură Mare, Axa prioritară 3.1, la o valoare totală a proiectului de 441.619.409,0 lei. Se are în vedere:

  - finalizarea Centrului de Management Integrat al deşeurilor Valea Mărului şi a Staţiei de sortare a deşeurilor; noua staţie de sortare din comuna Valea Mărului, cu o capacitate de circa 6.000 tone/an, este prevăzută cu spaţii de recepţie a deşeurilor, de stocare temporară a deşeurilor recepţionate, de sortare a deşeurilor şi depozitare a baloţilor. Staţia va trata deşeuri reciclabile colectate separat şi va deservi întreg judeţul, cu excepţia municipiilor Galaţi şi Tecuci. Totodată, s-a realizat un Depozit Conform de Deşeuri cu o capacitate totală de 1.000.000 de tone, conceput să funcţioneze pentru o perioadă de 30 de ani. S-a asigurat funcţionalitatea acestuia cu utilaje noi pentru desfăşurarea activităţii în interiorul depozitului ce presupune staţie de captare a gazului, staţie de monitorizare a pânzei freatice, staţie de epurare, sistem de drenare şi colectare a levigatului, amenajarea gospodăriei de ape şi a laboratorului pentru analize. Tehnologia şi echipamentele folosite sunt din import, de ultimă generaţie. Întregul depozit va fi de fapt o uzină, o fabrică de ecologizare;

  - Închiderea depozitului de deşeuri neconform de la Tecuci cu o vechime de peste 30 de ani. Operaţiunile de închidere au presupus lucrări de terasamente pentru sistematizarea depozitului care se află în apropierea pârâului Rateş, lucrări de reabilitare a sistemului de acoperire şi impermeabilizare a depozitului, lucrări de colectare şi gestionare a biogazului, colectare transport şi evacuare a apelor pluviale, lucrări de gestionare a levigatului, drumuri de acces şi lucrări de protecţie a depozitului. Termenul de finalizare este 31 martie 2022;

  - construirea unei Staţii de transfer în oraşul Târgu Bujor, cu o capacitate de circa 10.000 t/an care va deservi colectarea zonală a deşeurilor din partea de nord-est a judeţului şi va asigura transferul deşeurilor reciclabile colectate separat la staţia de sortare de la valea Mărului şi transferul deşeurilor colectate în amestec la instalaţia de tratare mecano-biologică Galaţi. Se are în vedere şi retehnologizarea Staţiei de compostare de la Târgu Bujor, care să asigure tratarea deşeurilor verzi generate din parcuri şi grădini Termenul de finalizare este 15 aprilie 2022;

  - Construirea în Tecuci a unei Staţii de transfer şi sortare, cu o capacitate de prelucrare de 22.500 tone de deşeuri pe an, care va deservi partea de nord-est a judeţului şi va asigura transferul deşeurilor reciclabile colectate separat la staţia de sortare de la Valea Mărului şi transferul deşeurilor colectate în amestec la instalaţia de tratare mecano-biologică Galaţi, precum şi a unei Staţii de compostare cu o capacitate de prelucrare de 700 t/an care va servi colectarea zonală a deşeurilor. Termenul de finalizare este 31 aprilie 2022;

  - construcţia unei Staţii de transfer la Galaţi, cu o capacitate de circa 40.000 t/an;

  - construirea în municipiul Galaţi a unei Staţii de Tratare Mecano-Biologică cu digestor (instalaţie de extragere a unor componente din deşeuri), cu o capacitate de circa 125.000 t/an, cu linie de sortare şi turbină pentru recuperare de energie. Staţia constituie partea cea mai importantă;

  - atribuirea serviciilor de achiziţionare de echipamente pentru colectare şi transport deşeuri menajere, unităţi de compostare individuale pentru tratarea biodeşeurilor menajere din mediu rural, achiziţionarea de maşini de transport şi pubele pentru colectarea separată a deşeurilor la nivelul tuturor gospodăriilor din judeţ.

  -------------------

  INFRASTRUCTURA DE AGREMENT

  Proiectele în implementare sunt:

  - "ESCAPELAND - Dezvoltarea şi promovarea turismului activ în Bazinul Mării Negre". Proiectul prevede pentru judeţul Galaţi Amenajarea Zonei de Agrement Parc Aventura, în Pădurea Gârbovele, pe o suprafaţă de 8,4 hectare. Investiţia în valoare de 1.601.830 de lei este asigurată prin Programul Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020. În anul 2022, vor fi amenajate 15 trasee de aventură de diferite grade de dificultate, două tiroliene, platforme, scări şi poduri, cu toate dotările necesare;

  - "Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2". Proiectul cu finanţare nerambursabilă prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime POPAM 2014-2020 vizează amenajarea şi modernizarea în scop turistic şi de agrement a infrastructurii cu specific pescăresc Balta Zătun, situată în zona Prut-Dunăre din judeţul Galaţi. Valoarea totală a proiectului este de 2.244.107,83 lei. Proiectul prevede construirea unor spaţii de cazare şi camping, a unor locuri de recreere şi a unui spaţiu de joacă pentru copii, a cinci pontoane pescăreşti, precum şi sistematizarea zonei şi extinderea parcării existente. Urmare neîndeplinirii obligaţiilor contractuale, contractul privind realizarea lucrărilor a fost reziliat. Lucrările rămase neexecutate sunt scoase la licitaţie în acest an;

  - "Spaţiu expoziţional permanent Zona pescărească Prut-Dunăre"; valoarea proiectului este de 1.783.400 de lei, din care 1.378.626 de lei reprezintă finanţare nerambursabilă prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020. La Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii "Răsvan Angheluţă" Galaţi, pe o suprafaţă de 500 de mp, se amenajează o expoziţie permanentă pentru promovarea şi protejarea patrimoniului natural din zona pescărească Prut-Dunăre. Pe lângă lucrările pentru amenajarea spaţiului expoziţional permanent care se vor realiza în acest an, prin proiect se urmăreşte furnizarea şi dotarea cu echipamente necesare funcţionării expoziţiei permanente: echipamente de videoproiecţie, senzori de mişcare, ochelari de realitate virtuală cu senzori încorporaţi care transpun mişcările în VR şi sisteme de sunet cu efecte speciale. Expoziţia, unică în România, va oferi vizitatorilor informaţii despre patrimoniul natural al zonei Prut-Dunăre, într-un mod distractiv. O instalaţie tridimensională cu nouă locuri va permite vizitatorilor să facă un zbor virtual deasupra Luncii Prutului şi Luncii Dunării. Cu ajutorul tehnologiei, vizitatorii vor afla informaţii despre ecosistemele şi aşezările pescăreşti din această zonă. În scopul asigurării funcţionalităţii aplicaţiei software integrate a expoziţiei permanente, s-au suplimentat cheltuielile proiectului cu suma de 950.788,63 de lei reprezentând realizarea unor lucrări de introducere a unui nou sistem de ventilaţie cu recuperare de căldură, precum şi upgradarea soluţiilor informatice de prezentare la tehnologiile disponibile;

  - "Spaţiu comun de dialog pentru dezvoltarea sustenabilă a zonei pescăreşti Prut-Dunăre"; Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020, Prioritatea 4 - Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi sporirea coeziunii interioare, Măsura III.3, OS 3. Bugetul total al proiectului este de 136.302,49 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este în valoare de 96.805,80 lei. Contractul de finanţare a fost semnat în data de 8 noiembrie 2021, perioada de implementare este de 12 luni;

  Ştirile zilei

  Revista
  BURSA Construcţiilor

  Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

  Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

  Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

  În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

  Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

  Piaţa Imobiliară

  Proiecte

  Amenajări

  Smart City

  Fotoreportaj

  Preţuri

  Finanţare

  Investiţii

  Perspective