Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 6 / 2023

Transporturile, sănătatea şi asigurările - priorităţile de investiţii ale CJ Ilfov

Investiţii /

Transporturile, sănătatea şi asigurările - priorităţile de investiţii ale CJ Ilfov
 • document ataşat apasă aici pentru a descărca.

  În cei doi ani de pandemie provocată de COVID-19, ca urmare a măsurilor restrictive de delimitare a interacţiunii personalului de specialitate, dinamica de implementare a obiectivelor de investiţii stabilite a fi derulate la nivelul Consiliului Judeţean Ilfov a fost afectată, înregistrând scăderi, ne-au spus reprezentanţii autorităţii publice.

  Conform acestora, obiectivele de investiţii pentru anul în curs sunt:

  - Valorificarea resurselor de apă geotermală pentru termoficarea Spitalului Clinic de Urgentă Prof. Dr. Agrippa lonescu, din loc. Baloteşti, jud. Ilfov (lucrări de eficientizare a sistemului de termoficare, documentaţii necesare obţinerii licenţei de exploatare, servicii pentru realizarea analizei fizico-chimice a apei geotermale, abonament de utilizare/exploatare resurse ape);

  - Realizarea unui adăpost şi centru de adopţii animale, în judeţul Ilfov - inclusiv elaborarea Proiectului Tehnic;

  - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mânăstirii Căldăruşani, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014- 2020, Axa prioritară 5

  - Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural;

  - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Balamuci, din judeţul Ilfov, tot în cadrul POR 2014-2020;

  - Reabilitarea şi modernizarea clădirii Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu - Bălăceanca, corpurile C1, C4, C8, C9 şi C12 , în cadrul Programului naţional de dezvoltare locală;

  - Realizarea unui Post de trans­formare pentru Spitalul de Psihiatrie "Eftimie Diamandescu" Bălăceanca;

  - Reabilitarea termică a Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea, judeţul Ilfov, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa Priorilară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzule de carbon;

  - Lucrări necesare a fi executate în vederea obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov;

  - Extinderea sistemului de detectare semnalizare şi alarmare la incendiu la Spitalul Clinic Judeţean de Urgentă Ilfov;

  - Elaborare Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru corpurile A, C, D, E, G, ale Spitalului Clinic Judeţean de Urgentă Ilfov;

  - Elaborarea Documentaţiei necesare "Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean Ilfov";

  - Studiul de Fezabilitate pentru Sistematizarea zonei Parcului Ştiinţific Măgurele, trama stradală, utilităţi şi drumuri de acces;

  - Elaborarea studiilor tehnice pentru proiectul "BIMH - Nodul Multimodal Bucureşti - Ilfov: studii pregătitoare (Actualizare Studiu de Prefezabilitate, Studiu de impact asupra mediului, P.U.Z., studiu pentru încadrarea în cerinţele standardelor de securitate aeroportuară, studiu de piaţă şi studiu de obstacolare) Studiului de Fezabilitate";

  - Servicii de proiectare pentru elaborarea proiectului tehnic necesar execuţiei lucrărilor aferente obiectivului de investiţii "Parcul Ştiinţific Măgurele";

  - Extinderea magistralei M2 Pipera - Berceni în zona de sud, după şoseaua de centură (expertiză tehnică, audit energetic, certificat de performanţă energetici iniţial, DAU, SF, PUD, DTAC, PT şi DDE etc.);

  - Studiul de Fezabilitate şi studiile tehnice privind "Adăpostul şi centrul de adopţii animale, în judeţul Ilfov";

  - Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene DJ 401 A, km 0+000 (Vidra) - km 28 +209 (Domneşti);

  - Modernizarea şi reabilitarea drumului judeţean DJ 100 Otopeni - Tunari, km. 2+200 - km. 5+900;

  - Proiectarea şi execuţia lucrărilor pentru obiectivul "Reabilitare şi modernizare DJ 10 lJ între DJ 101 şi mănăstirea SF. Nicolae Sitaru ";

  - Proiectul tehnic şi execuţia lucrărilor privind obiectivul "Pod pe DJ 101 B, km. 39+276, peste râul lalomiţa, sat Lipia";

  - Reabilitarea şi modernizarea DJ402, de la limita judeţului lalomiţa până la DJ200 (Gagu) - inclusiv elaborare Proiect Tehnic;

  - Reabilitarea şi modernizarea DJ300 între Centura Bucureşti şi DN2 (Şindriliţa) - inclusiv elaborare Proiect Tehnic;

  - Reabilitarea şi modernizarea DI 179 între DI l01B (Periş) şi limită judeţ Prahova - inclusiv elaborare Proiect Tehnic;

  - Reabilitarea şi modernizarea DJ 184 între DJ 101 (Moara Vlăsiei) şi Autostrada A3, inclusiv elaborare Proiect Tehnic;

  - Reabilitarea podului pe DJ 401D, km. 14+025, peste râul Sabar, în sat Creţeşti, judeţul Ilfov - inclusiv elaborare Proiect Tehnic;

  - Podeţe si trotuare pe DJ40l D, în localitatea 1 Decembrie;

  - Proiectul tehnic şi execuţia lucrărilor pentru obiectivul "Scurgerea apelor pe DJ 184, pe raza localităţii Dascălu, judeţul Ilfov";

  - Proiectul tehnic şi execuţia semaforizării la intersecţia drumurilor judeţene DJ 101 cu DJ 101A, Corbeanca, judeţ Ilfov;

  - Modernizarea străzilor, amenajarea trotuarelor şi realizarea sistemului de preluare a apelor pluviale - strada Traian, Tunari;

  - Construirea pasajului subteran/suprateran pe DJ 101, la intersecţia cu calea ferată, localitatea Buftea;

  - Modernizarea drumului comunal strada Margaretelor, comuna Domneşti;

  - Construirea sensului giratoriu pe DJ 301, la intersecţia cu DC 55 şi sistematizarea zonei, în comuna Cemica.

  Reprezentanţii CJ lfov ne-au transmis că, printre investiţiile de tip SMART pe care le au în implementare, se numără următoarele:

  - Extinderea magistralei M2 Pipera-Berceni în zona de după şoseaua de centură (expertiză, studii de specialitate şi proiectare);

  - Platforma on-line pentru eficientizarea serviciilor publice oferite cetăţenilor de UAT Judeţul Ilfov;

  - Platforma E-leaming - Educaţie Vocaţională;

  - SMART EDGE - Sustainable Metropolitan Areas and the Role of The Edge City - INTERREG;

  - STOB (Succesion and Transfer of Business in Regions) (INTERREG);

  - Studiul de fezabilitate pentru construirea de clădiri administrative în oraşul Voluntari;

  - Introducerea unui sistem de management a1 calităţii performant şi transparent în cadrul UAT - Judeţul Ilfov";

  - PAcT - Parteneriat pentru anticorupţie şi transparenţă în Ilfov.

  Pentru proiectele SMART preconizate pentru a fi implementate în anul curent, sursele de finanţare sunt fondul constituit ca excedentul anilor precedenţi şi fondurile externe nerambursabile (FEN) acordate de Uniunea Europeană (UE).

  Bugetul alocat pentru anul 2022 se ridică la 5.333.000 lei, din care fond excedent - 3.093.000 lei şi fonduri externe nerambursabile - 2.240.000 lei.

  Conform Programului privind obiectivele de investiţii pentru acest an, bugetul total alocat este în sumă de 257.406.377 lei, iar sursele de finanţare sunt: venituri proprii fond excedent, fonduri externe nerambursabile Programului national de dezvoltare locală (PNDL), fonduri rambursabile credit intern.

  Domeniile prioritare de investiţii la nivelul unităţii administrativ teritoriale - U.A.T. Judeţul Ilfov sunt următoarele:

  - Transporturi şi comunicaţii - infrastructură reţea de transport rutier (drumuri de interes judeţean, poduri şi viaducte) şi terminalele (staţii ale mijloacelor de transport rutier în comun);

  - Sănătate - unităţi spitaliceşti;

  - Asigurări şi asistenţă socială - unităţi de plasament, centre de asistenţă socială.

  Cele mai mari lucrări de inves­tiţii care urmează să fie scoate la licitaţie până la finalul anului sunt următoarele:

  - Proiectul "BIMH - Nodul Multimodal Bucureşti Ilfov";

  - Reabilitarea şi modernizarea DJ 300 între Centura Bucureşti şi DN2 (Şindriliţa);

  - Reabilitarea şi Modernizarea DJ402 de la limita judeţului lalomiţa până la DJ200 (Gagu), judeţul Ilfov;

  - Reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 179, între DJ 101 B (Periş) şi limita de judeţ Prahova;

  - Construirea pasajului subteran/suprateran pe DJ 101 la intersecţia cu calea ferată, localitatea Buftea;

  - Podul pe DJ10l B, km 39+276, peste râul lalomiţa, sat Lipia;

  - Reabilitarea şi Modernizarea DJ101J între DJ101 şi Mănăstirea Sf. Nicolae, Sitaru;

  - Reabilitarea şi Modernizarea DJ184, între DJ101 (Moara Vlăsiei) şi Autostrada A3.

  Strategia de dezvoltare a judeţului lfov 2020-2030 prezintă viziunea de dezvoltare a Judeţului Ilfov, formulată pe baza următoarelor obiective strategice:

  I. Îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor;

  II. Creşterea atractivităţii pentru activităţi economice şi vizitator.

  Sursele citate ne-au spus că problemele şi obstacolele legislative întâmpinate în activitatea desfaşurată de Consiliul Judeţean Ilfov sunt cauzate de termenele foarte scurte impuse prin legislaţia aplicabilă achiziţiilor publice pentru finalizarea evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice. De asemenea, activitatea de evaluare implică alocarea de personal suplimentar pentru constituirea comisiilor de evaluare, astfel încât termenele să poată fi respectate, conducând la o suprasolicitare a activităţii.

  Altemativele pentru soluţionarea acestora, în opinia reprezentanţilor CJ Ilfov, sunt modificarea legislaţiei incidente în ceea ce priveşte revizuirea şi stabilirea unor termene de evaluare, adecvate, corespunzătoare şi corelate cu complexitatea obiectului contractului de achiziţie publică.

  Ştirile zilei

  Revista
  BURSA Construcţiilor

  Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

  Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

  Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

  În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

  Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

  Piaţa Imobiliară

  Proiecte

  Amenajări

  Smart City

  Mobilier

  Preţuri

  Finanţare

  Investiţii

  Perspective

  Internaţional