Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 2 / 2024

Constructorii pot să îşi achiziţioneze echipamente pe fonduri europene

F.A. Finanţare /

Roxana MIRCEA, managing partner "Rosi Euro Invest"

În luna septembrie este aşteptată să se redeschidă sesiunea de depunere pentru operaţiunea A2 - Sprijin financiar de până la 1.075.000 lei acordat pentru investiţii pentru întreprinderile mici şi mijlocii. Aceasta se diferenţiază faţă de prima doar prin ajutorul nerambursabil mai mic, maxim 1,075 milioane lei.

Această operaţiune este inclusă în programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice" (POS CCE) 2007-2013 , Axa Prioritară 1 - Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie, Domeniul major de intervenţie DM1.1 - Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM.

Pentru operaţiunea A 2 pot aplica întreprinderi mici şi mijlocii care au înregistrat profit în cursul anului fiscal anterior.

Se acordă sprijin financiar pentru întreprinderile mici şi mijlocii (societăţi comerciale şi societăţi cooperative), cu excepţia microîntreprinderilor, pentru următoarele activităţi economice (conform CAEN Rev. 2):

- Industria extractivă (cu excepţia codurilor 051,052, 061, 062, 0721, 0892, 091, 099),

- Industria prelucrătoare (cu excepţia codurilor 101,102,103, 104,105, 106,107, 108,109,110,120, 191, 192, 2051, 206, 242, 243, 2452, 254, 2591, 301, 304, 331, 332),

- Distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare (cu excepţia codurilor 360, 370, 381, 382, 390),

- Construcţii (cu excepţia codului 411).

Sunt eligibile:

a) crearea unei noi unităţi de producţie (fabrică / secţie / instalaţie),

b) extinderea unei unităţi existente pentru creşterea capacităţii de producţie; diversificarea producţiei unei unităţi existente, prin lansarea de noi produse sau servicii; modernizarea întreprinderii, inclusiv schimbări în procesul de producţie al unei unităţi existente (ex: modernizare instalaţii, echipamente şi instalaţii înalt tehnologizate, automatizarea sau mecanizarea procesului de fabricaţie, introducerea de noi tehnologii de producţie).

c) Echipamentele pentru protecţia mediului, reciclarea deşeurilor, tratarea apelor reziduale se finanţează numai în legătură cu investiţiile menţionate anterior.

d) Achiziţionarea de bunuri intangibile, cum ar fi software, brevete, licenţe, know-how sau soluţii tehnice nebrevetate;consultanţă specifică şi instruire specializată strict legată de activităţile de investiţii specificate mai sus.

Proiectele pot fi implementate şi finalizate în maximum 1 an de la data semnării contractului de finanţare pentru proiectele care nu implică lucrări de construcţii şi/sau modernizări şi maximum 2 ani de la data semnării contractului de finanţare pentru proiectele care implică lucrări de construcţii şi/sau modernizări.

Sunt eligibile urmatoarele categorii de cheltuieli:

a) Cheltuieli pentru achiziţia de teren (eligibile în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului).

b) Cheltuieli pentru clădiri şi instalaţii aferente construcţiilor (în limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului), precum:

- Achiziţie clădiri, cu excepţia leasing-ului;

- Construcţie şi modernizare clădiri, inclusiv instalaţii aferente cons­trucţiilor.

c) Cheltuieli pentru achiziţia de bunuri din categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar (imobilizări corporale,) precum:

- Achiziţia de instalaţii şi echipamente - cu excepţia leasing-ului,

- Achiziţia (cu excepţia leasing-ul) de mijloace de transport tehnologice care sunt strict necesare pentru şi legate de ciclul de producţie (doar pentru codurile CAEN F - Construcţii şi B - Industria extractivă - produse neenergetice).

d) Cheltuieli pentru achiziţia de imobilizări necorporale - cu excepţia leasingului precum: aplicaţii informatice, brevete, licenţe şi know-how, soluţii tehnice nebrevetate, incluzând software legat de procesul de producţie şi cerinţele manageriale ale întreprinderii.

e) Cheltuieli privind achiziţia de servicii de consultanţă pentru:

- elaborarea de studii şi do­cumentaţii preliminare necesare investiţiei precum sunt: studiile de amplasament asupra terenului (ridicare topografică, studiu geologic), studiul pentru organizarea de şantier etc.;

- elaborarea studiilor de soluţie, a documentaţiilor pentru obţinerea avizelor tehnice de racordare, a proiectelor pentru realizarea racordărilor la sursele/reţelele de utilităţi din zonă (apă-canal, energie electrică şi termică, gaze naturale etc.);

- elaborarea planului de afaceri şi a studiilor de prefezabilitate şi feza­bilitate;

- elaborarea documentaţiei necesare obţinerii certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire;

- elaborarea studiului de impact al proiectului asupra mediului şi de identificare a măsurilor/lucrărilor necesare în cadrul proiectului, pentru remedierea impactului negativ;

- elaborarea proiectului de execuţie a investiţiei şi a detaliilor şi devizelor de execuţie;

- consultanţă tehnică/tehnologică de specialitate şi dirigenţie de şantier, necesare realizării investiţiei şi pre­văzute în devizul general;

- servicii de consiliere a bene­ficiarului în managementul şi implementarea proiectului de investiţii;

- consultanţă pentru achiziţionarea de bunuri intangibile, cum ar fi software, brevete, licenţe, know-how sau soluţii tehnice nebrevetate.

- Instruire specializată pentru personalul operativ (în cazul achiziţiilor de tehnologie/echipamente/software).

Intensitatea maximă a sprijinului financiar nerambursabil acordat din totalul costurilor eligibile este:

a) pentru întreprinderile mici:

- de 60% pentru proiectele care se implementează în Regiunea Bucureşti- Ilfov

- de 70% pentru proiectele care se implementează în restul regiunilor

b) pentru întreprinderile mijlocii:

- 50% pentru proiectele care se implementează în Regiunea Bucureşti- Ilfov;

- 60% pentru proiectele care se implementează în restul regiunilor.

Dacă aportul aplicantului depăşeste 100.000 euro, acesta trebuie să facă dovada cofinanţării prin scrisoare de confort.

Se punctează crearea de locuri de muncă, dacă întreprinderea are implementat ISO, managementul firmei, soluţia tehnică, indicatorii financiari.

Ştirile zilei

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Locuinţe

Proiecte

Amenajări

Materiale

Mobilier

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Investiţii

Perspective

Companii

Internaţional