Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2022

Fonduri nerambursabile200.000 euro-100% nerambursabil, Hotărâre privind acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea întreprinderilor

F.A. Finanţare /

200.000 euro-100% nerambursabil, Hotărâre privind acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea întreprinderilor
 • document ataşat apasă aici pentru a descărca.

  Ministerul Finanţelor a publicat pe 9 mai ghidul consultativ pentru acordarea de ajutoare de minimis, urmând ca în perioada următoare să fie publicat ghidul final şi să se deschidă sesiunea de depunere.

  Ajutorul de minimis reprezintă un ajutor de stat care nu depăşeşte, într-o perioadă determinată de timp, plafonul prevăzut de reglementările comunitare în vigoare.

  Ministerul Finanţelor Publice va acorda un nou ajutor de minimis doar după ce a verificat că acesta nu se ridică la suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul perioadei relevante de 3 ani fiscali consecutivi, la un nivel care să depăşească echivalentul în lei al pragului de 200.000 euro, respectiv 100.000 euro în cazul întreprinderilor care desfăşoară activitate în domeniul transportului rutier.

  Ajutoarele de minimis se acordă IMM-urilor sub formă de sume nerambursabile în procent de 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate spre finanţare, în limita valorii maxime de 200.000 euro, echivalent în lei, respectiv 100.000 euro în cazul întreprinderilor care desfăşoară activitate în domeniul transportului rutier.

  Plata efectivă a ajutorului nerambursabil se efectuează în perioada 2014 -2016.

  Prin noua schemă de ajutor de minimis se introduce condiţia de a crea până la finalizarea investiţiei şi de a menţine pe o perioadă de minimum 3 ani de la finalizarea investiţiei a:

  - cinci locuri de muncă, din care cel puţin două locuri pentru persoane provenind din rândul şomerilor, în cazul unui ajutor de minimis de la 100.000 euro, inclusiv;

  - şapte locuri de muncă, din care cel puţin patru locuri pentru persoane provenind din rândul şomerilor, în cazul unui ajutor de minimis de la 100.000 euro până la 200.000 euro, inclusiv;

  - Între şomerii ce urmează să fie angajaţi şi angajator nu trebuie să fi existat raporturi de muncă în ultimele 12 luni dinaintea angajării.

  Criterii de eligibilitate

  (1) Prezenta hotărâre se aplică ajutoarelor acordate întreprinderilor din toate sectoarele cu excepţia celor prevăzute în art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1998/2006 al Comisiei astfel:

  - ajutoarelor acordate între­prinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regu­lamentul(CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură;

  - ajutoarelor acordate între­prinderilor care îşi desfăşoară activitatea în producţia primară de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul de constituire a Comunităţii Europene, denumit în continuare Tratat;

  - ajutoarelor acordate între­prinderilor care îşi desfăşoară activitatea în transformarea şi co­mercializarea produselor agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratat, atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor în cauză achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de între­prinderile în cauză;

  - ajutoarelor acordate între­prinderilor care îşi desfăşoară activitatea în transformarea şi comercializarea produselor agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratat, atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către producătorii primari;

  - ajutoarelor destinate activităţilor legate de exportul către ţări terţe sau către state membre ale Uniunii Europene, respectiv ajutoarelor legate direct de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

  - ajutoarelor subordonate folosirii mărfurilor autohtone în locul celor importate;

  - ajutoarelor acordate între­prinderilor care îşi desfăşoară acti­vitatea în sectorul cărbunelui, în sensul Regulamentului (CE) nr. 1.407/2002 al Consiliului din 23 iulie 2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui;

  h) ajutoarelor pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri, acordate întreprinderilor care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor.

  (2) Beneficiarii ajutorului de minimis în temeiul prezentei hotărâri sunt întreprinderile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  - sunt înregistrate potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, sunt încadrate în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, conform Legii 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, au sediul şi îşi desfăşoară activitatea în România;

  - desfăşoară activitate economică;

  - nu au primit ajutoare de minimis pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (anul fiscal în curs si 2 ani anteriori) sau, dacă au primit ajutoare de minimis, acestea cumulate nu depăşesc plafonul echivalent în lei cu 200.000 euro, respectiv 100.000 euro în cazul între­prinderilor care desfăşoară activitate îin domeniul transportulului rutier;

  - prezintă un plan de investiţii pentru care se solicită finanţarea, cu evidenţierea cheltuielilor eligibile;

  - prezintă un studiu tehnico-economic din care rezultă viabilitatea proiectului de investiţii şi eficienţa economică a întreprinderii solicitate în următorii 3 ani de la finalizarea investiţiei;

  - prezintă un angajament ferm privind menţinerea locurilor de muncă existente la data înregistrării Cererii de acord pentru finanţare, precum şi crearea până la finalizarea investiţiei şi menţinerea, pe o perioadă de minimum 3 ani de la finalizarea investiţiei, a:

  - cinci locuri de muncă, din care cel puţin două locuri pentru persoane provenind din rândul şomerilor, în cazul unui ajutor de minimis de la 100.000 euro, inclusiv;

  - şapte locuri de muncă, din care cel puţin patru locuri pentru persoane provenind din rândul şomerilor, în cazul unui ajutor de minimis de la 100.000 euro până la 200.000 euro, inclusiv;

  - nu înregistrează debite restante la bugetul general consolidat şi la bugetul local;

  - nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare;

  - nu intră în categoria "între­prinderilor în dificultate" potrivit prevederilor capitolului 2, secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei Europene - Linii directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor în dificultate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244 din 1 octombrie 2004;

  - nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate.

  Cheltuieli eligibile

  1. Sunt considerate cheltuieli eIigibile, cheltuielile legate de investiţiile în active corporale referitoare la:

  - realizarea de construcţii noi cu scop industrial sau achiziţia de construcţii cu scop industrial, destinate desfăşurării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare;

  - echipamente tehnologice - maşini, utilaje şi instalaţii de lucru;

  - aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare;

  - mijloace de transport neîn­ma­triculabile, pentru susţinerea activităţii întreprinderii;

  - echipamente IT.

  2. Toate cheltuielile eligibile aferente investiţiei vor fi considerate fără TVA.

  3. Pentru a fi considerate cheltuieli eligibile, activele corporale trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  - să fie exploatate exclusiv de întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis în scopul desfăşurării activităţii ce face obiectul finanţării;

  - să fie considerate active amortizabile, conform prevederilor legale în vigoare, pentru care nu se aplică amortizarea accelerată;

  - să fie achiziţionate în condiţii de piaţă, cu respectarea principiilor nediscriminatorii, tratamentului egal, transparenţei, utilizării eficiente a fondurilor şi asumării răspunderii;

  - să nu fie achiziţionate în sistem de leasing;

  - să fie incluse în categoria activelor proprii şi să rămână în patrimoniul întreprinderii pentru minimum 3 ani de la data finalizării investiţiei.

  4. Se iau în considerare cheltuielile aferente realizării unei construcţii cu scop industrial, doar în cazul în care aceasta se realizează cu o întreprindere autorizată în domeniu.

  5. Valoarea maximă a cheltuieilor eligibile aferente construcţiilor cu scop industrial care fac obiectul ajutorului de minimis se determină pe baza standardelor de cost aferente acestor categorii de construcţii stabilite prin ordin comun al ministrului Finanţelor Publice şi al ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. În cazul în care valoarea construcţiei prezentată în proiectul de investiţii depăşeşte valoarea calculată conform standardelor de cost, diferenţa este considerată cheltuială neeligibilă.

  Documente solicitate

  - cerere de acord pentru finanţare, completată în limba română, prin tehnoredactare, ştampilată şi semnată în original de reprezentantul legal al întreprinderii solicitante;

  - opis cu documentele anexate Cererii de acord pentru finanţare depuse pentru obţinerea acordului pentru finanţare;

  - certificat constatator, în original, emis cu ocazia depunerii Cererii de acord pentru finanţare, de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul întreprinderea solicitantă, în care să se menţioneze următoarele informaţii:

  - datele de identificare;

  - codul unic de înregistrare;

  - asociaţii şi reprezentanţii legali ai întreprinderii;

  - domeniul de activitate principal şi toate domeniile secundare de activitate;

  - punctele de lucru ale întreprinderii;

  - data ultimei menţiuni înscrise în registru şi obiectul acesteia;

  - dovada autorizării activităţii pentru care se solicită finanţare, cu men­ţionarea codului CAEN corespunzător, în locaţia realizării investiţiei;

  - declaraţie privind încadrarea întreprinderii solicitante în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii;

  -certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat, în original sau în copie legalizată, eliberat în condiţiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru, fără datorii;

  - certificat de atestare fiscală, în original sau în copie legalizată, emis în condiţiile legii, cu privire la îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul local, inclusiv pentru punctele de lucru, fără datorii;

  - situaţiile financiare cores­punzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat, după caz, depuse şi aprobate, în copie cu menţiunea "Conform cu originalul", semnate şi ştampilate pe fiecare pagină de reprezentantul legal al întreprinderii solicitante;

  - planul de investiţii pentru care se solicită finanţarea, cu evidenţierea cheltuielilor eligibile şi neeligibile, prezentat în format tabelar, cu detalierea pe elemente de activ (cantitate, preţ unitar, valoare pentru fiecare activ);

  - oferte de preţ pentru toate echipamentele din planul de investiţii considerate cheltuieli eligibile, în cazul achiziţionării de echipamente, respectiv deviz general şi pe obiective realizat conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, în cazul realizării de construcţii, în copie;

  - studiu tehnico-economic din care să rezulte viabilitatea proiectului de investiţii şi eficienţă economică a întreprinderii solicitante în următorii trei ani de la finalizarea investiţiei;

  - angajament ferm privind îndeplinirea condiţiei cu privire la menţinerea locurilor de muncă existente la data înregistrării Cererii de acord, precum şi crearea până la finalizarea investiţiei şi menţinerea, pe o perioadă de minimum trei ani de la finalizarea investiţiei, a noilor locuri de muncă;

  - În cazul realizării unei construcţii noi cu scop industrial, dovada deţinerii terenului pe care urmează a se realiza investiţia, prin prezentarea unui contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, a unui certificat de moştenitor, a unui act administrativ de restituire, a unei hotărâri judecătoreşti sau a unui contract de concesiune, valabil pe o perioadă de minimum 3 ani de la finalizarea investiţiei, dovada faptului că terenul este liber de sarcini şi Certificatul de urbanism, în copie;

  - în cazul achiziţionării de active, dovada deţinerii unui drept de proprietate sau folosinţă a clădirii în care urmează a se realiza investiţia, prin prezentarea unui contract de vânzare cumpărare, închiriere, comodat sau concesiune valabil pe o perioadă de minim trei ani de la finalizarea investiţiei, în copie;

  - în cazul achiziţionării de construcţii cu scop industrial, raport de evaluare întocmit de un expert evaluator autorizat A.N.E.V.A.R, în copie;

  - împuternicire prin act notarial, în original, în cazul în care o altă persoană decât reprezentantul legal al întreprinderii solicitate semnează Cererea de acord pentru finanţare şi documentaţia aferentă;

  - actul de identitate al persoanei autorizate să repezinte legal între­prinderea, în copie.

  Studiul tehnico-economic trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:

  - date generale: beneficiarul investiţiei, denumirea proiectului de investiţii, locaţia realizării investiţiei;

  - descrierea întreprinderii solicitante şi prezentarea activităţii acesteia;

  - prezentarea activităţii pentru care se solicită finanţare, aferentă codului CAEN din cererea de acord pentru finanţare;

  - descrierea activelor ce urmează a fi achiziţionate şi încadrarea acestora în fluxul tehnologic; se va menţiona în mod expres că activele sunt noi sau la mâna a doua, după caz;

  - în cazul realizării unei construcţii noi cu scop industrial, prezentarea caracteristicilor acesteia, schiţa amplasamentului cu menţionarea suprafeţei desfăşurate a construcţiei pe baza căreia s-a întocmit devizul general pe obiective şi devizul obiectului, realizat conform Hotărârii Guvernului nr. 28/2008;

  - graficul de realizare a investiţiei, cu eşalonarea ajutorului de minimis solicitat;

  - evoluţia situaţiei financiare în perioada implementării şi în următorii trei ani de la finalizarea investiţiei (elementele principale ale Bilanţului şi Contului de profit şi pierdere), plecând de la situaţiile financiare cores­pun­zătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat;

  - situaţia indicatorilor pe baza cărora se evaluează eficienţa economică a întreprinderii în următorii 3 ani de la finalizarea investiţiei, prin încadrarea în următorii indicatori:

  1.Rata de solvabilitate generală, R_SG = Active totale/ Datorii totale, Limite indicator: R_SG > 1,66;

  2. Rentabilitatea cifrei de afaceri R_ca = 100 (Profit net/ Cifra de afaceri), Limite indicator: R_ca >/= 1%;

  3. Rata lichidităţii curente, R_LC = (Active curente/ Datorii curente), Limite indicator: R_LC >/= 1,00.

  - calendarul creării noilor locuri de muncă;

  - consideraţii privind viabilitatea proiectului de investiţii.

  Locurile de muncă create de proiectul de investiţii aprobat spre finanţare reprezintă creşterea numărului de salariaţi angajaţi direct în întreprindere, în perioada cuprinsă între data primirii Acordului pentru finanţare şi data finalizării investiţiei. Întreprinderea face dovada creşterii numărului de salariaţi angajati prin Registrul general de evidenţă a salariaţilor întocmit şi transmis la inspectoratul teritorial de muncă, conform H.G. nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor.

  Se iau în considerare locurile de muncă nou-create pentru persoane provenind din rândul şomerilor în cazul în care între acestea şi angajator nu există raporturi de muncă în ultimele 12 luni dinaintea angajării.

  Ştirile zilei

  Revista
  BURSA Construcţiilor

  Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

  Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

  Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

  În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

  Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

  Piaţa Imobiliară

  Proiecte

  Amenajări

  Smart City

  Fotoreportaj

  Preţuri

  Finanţare

  Investiţii

  Perspective