Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 2 / 2021
Abonament gratuit

Întreprinderile din industria extractivă şi prelucrătoare pot primi fonduri nerambursabile pentru eficientizarea energetică

F.A. Finanţare /

Roxana MIRCEA, managing partner "Rei Finance Advisors", www.fonduri-europene.tel

Roxana MIRCEA, managing partner "Rei Finance Advisors", www.fonduri-europene.tel

 • document ataşat apasă aici pentru a descărca.

  Fonduri nerambursabile 85% pentru producţie, 70% pentru servicii, maxim 200.000 euro în zona rurală

  Întreprinderile din industria extractivă şi prelucrătoare pot beneficia de finanţări de până la 80 mililoane lei, maxim 70% nerambursabil pentru achiziţia de instalaţii şi echipamente care să conducă la economii de energie.

  Axa 4, DMI 1, Operaţiunea A "Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătăţirii eficienţei energetice" a Programului Operaţional Sectorial Competitivitate, coordonat de Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.

  Sesiunea de depunere de proiecte este deschisă între 15 iunie -30 octombrie 2012.

  Criterii de eligibilitate a solicitantului

  Solicitanţii eligibili pentru această operaţiune sunt întreprinderile mari, întreprinderile mici şi mijlocii din sectorul industrial, care implementează proiecte al căror obiectiv este creşterea eficienţei energetice şi economia de energie, aşa cum sunt definite în OG nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare.

  Sucursalele, agenţiile, reprezenţantele societăţilor comerciale sau alte unităţi fără personalitate juridică nu sunt eligibile.

  Proiectele eligibile

  Sunt eligibile exclusiv acele proiecte care vizează o investiţie iniţială.

  Proiectul de eficienţă energetică trebuie să conţină:

  - fie una sau mai multe măsuri de eficienţă energetică (cu excepţia cogenerării de înaltă eficienţă) comensurată/e într-un singur bilanţ energetic;

  - fie o singură categorie de cogenerare de înaltă eficienţă, comensurată într-un singur bilanţ energetic.

  Activităţile eligibile vizează investiţii în:

  - Instalaţii/echipamente specifice pentru întreprinderi din industrie, în scopul obţinerii unei economii de energie, pe baza bilanţului energetic (de exemplu, compresoare de aer, pompe, instalaţii/echipamente/sisteme de ventilaţie, sisteme de încălzire/răcire, boilere, arzătoare, schimbătoare de căldură, convertoare de frecvenţă, sisteme integrate de management al consumului de energie şi altele);

  - Unităţi de cogenerare de înaltă eficienţă ale întreprinderilor din industrie (modernizarea centralelor de cogenerare sau construirea unora noi);

  - Construcţii aferente procesului industrial care face obiectul proiectului de eficienţă energetică (dar numai cele aferente echipamentelor modernizate).

  Energia anuală totală produsă în instalaţia de cogenerare de înaltă eficienţă trebuie să fie consumată cel puţin în proporţie de 60% de către deţinătorul acesteia. Energia poate fi electrică, termică sau orice combinaţie a acestora. În acest scop instalaţia de cogenerare de înaltă eficienţă va fi prevăzută, încă de la nivel de SF, cu grupuri de măsurare pentru combustibili şi energie produsă şi livrată indiferent de client. Aparatura de măsurare utilizată va respecta reglementările metrologice în domeniu emise de BRML (Biroul Român de Metrologie Legală) iar schemele de instalare vor respecta normativele tehnice specifice.

  Lista orientativă cu exemple de măsuri eligibile pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice:

  h) procese de fabricaţie (de exemplu, utilizarea mai eficientă a aerului comprimat, a condensatului, a întrerupătoarelor şi a valvelor, folosirea unui sistem automat şi integrat, regimuri eficiente "în aşteptare");

  i) motoare şi sisteme de transmisie (de exemplu, creşterea gradului de utilizare a comenzilor electronice, variatoare de viteză, programe de aplicare integrată, convertizoare de frecvenţă, motoare electrice cu eficienţă ridicată);

  j) ventilatoare, variatoare de viteză şi ventilaţie (de exemplu, dispozitive/sisteme noi, utilizarea ventilaţiei naturale);

  k) gestiunea răspunsului la cerere (de exemplu, gestiunea sarcinii, sisteme de control al tăierii vârfului de sarcină);

  l) cogenerare de înaltă eficienţă (de exemplu, aparate de producere combinată a energiei electrice şi termice).

  Cheltuieli eligibile

  Cheltuielile pentru investiţia de bază sunt cheltuielile aferente obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie şi sunt desfăşurate pe obiecte de construcţie, cu respectarea caracterului de investiţie iniţială, aşa cum este definită prin Schema de ajutor de stat orizontal pentru dezvoltarea regională durabilă şi reducerea emisiilor. Delimitarea obiectelor se face de către proiectant, încă de la nivelul studiului de fezabilitate.

  a) Cheltuieli pentru construcţii şi instalaţii legate de construcţii, pe obiecte de construcţie (clădiri; construcţii speciale; instalaţii aferente construcţiilor, precum: instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicaţii şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului investiţiei);

  b) Cheltuieli pentru montajul utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora, desfăşurate pe obiecte de construcţie, numai dacă sunt incluse în valoarea activului respectiv şi se regăsesc înregistrate în contabilitatea beneficiarului, în conturile de imobilizări;

  c) Cheltuieli pentru utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj, desfăşurate pe obiecte de construcţie;

  d) Cheltuieli pentru utilaje şi echipamente fără montaj, precum şi echipamente de transport tehnologic, desfăşurate pe obiecte de construcţie;

  e) Cheltuieli pentru achiziţia de active necorporale (aplicaţii informatice, licenţe, brevete, know-how sau alte cunoştinţe tehnice nebrevetate).

  În cazul întreprinderilor mari, aşa cum sunt definite prin Schema de ajutor de stat orizontal pentru dezvoltarea regională durabilă şi reducerea emisiilor, cheltuielile pentru achiziţia de active necorporale sunt eligibile în limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

  Cheltuielile efectuate în perioada cuprinsă între data confirmării scrise a eligibilităţii şi data semnării contractului de finanţare sunt eligibile dacă respectă prevederile aplicabile din contractul de finanţare, cu precădere cele referitoare la achiziţiile publice.

  Cheltuielile efectuate pentru achiziţia de active corporale sunt eligibile dacă activele achiziţionate sunt noi şi dacă sunt prevăzute în lista de cheltuieli eligibile.

  Cheltuielile efectuate pentru achiziţia de active necorporale sunt eligibile dacă acestea din urmă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  a) sunt utilizate în exclusivitate în locaţia care a beneficiat de ajutor de stat regional;

  b) sunt considerate active amortizabile;

  c) au fost achiziţionate de la un terţ, în condiţii de piaţă;

  d) sunt incluse în categoria activelor proprii firmei şi rămân în locaţia care a beneficiat de ajutor de stat regional pentru cel puţin 5 ani pentru întreprinderi mari sau 3 ani pentru IMM.

  Cheltuielile legate de construcţii, echipamente, instalaţii şi utilaje sunt eligibile numai dacă sunt incluse în valoarea activului respectiv şi se regăsesc înregistrate în contabilitatea beneficiarului în conturile de imobilizări.

  Sectoare eligibile

  B - Industria extractivă (cu excepţia Claselor CAEN 0510 Extracţia cărbunelui superior, 0520 Extracţia cărbunelui inferior, 0892 Extracţia turbei);

  C - Industria prelucrătoare (cu excepţia Diviziunilor CAEN 10 Industria alimentară, Diviziunii 11 Fabricarea băuturilor, Diviziunii 12 Fabricarea produselor din tutun, Grupei CAEN 243 Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oţelului, Grupei CAEN 301 Construcţia de nave şi bărci şi a Claselor CAEN: 1910 Fabricarea produselor de cocserie, 2060 Fabricare fibrelor sintetice şi artificiale, 2410 Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje, 2420 Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea din oţel, 2451 Turnarea fontei, 2452 Turnarea oţelului, 2591 Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel);

  Perioada de implementare a proiectului

  Activităţile proiectului vor fi programate astfel încât proiectul să fie implementat în maximum 30 luni pentru proiectele care vizează cogenerarea de înaltă eficienţă şi pentru celelalte tipuri de proiecte de eficienţă energetică, începând cu data semnării CF, dar fără a depăşi data de 31.12.2014.

  Valoarea maximă a finanţării nerambursabile

  Intensitatea măsurii de sprijin (rata de finanţare) acordată nu poate depăşi:

  -70%, cu excepţia proiectelor localizate în regiunea Bucureşti - Ilfov unde valoarea maximă a finanţării este de 60% pentru întreprinderi mici şi microîntreprinderi ;

  -60%, cu excepţia proiectelor localizate în regiunea Bucureşti - Ilfov unde valoarea maximă a finanţării este de 50% pentru întreprinderi mijlocii;

  -50%, cu excepţia proiectelor localizate în regiunea Bucureşti - Ilfov unde valoarea maximă a finanţării este de 40% pentru întreprinderi mari;

  Valoarea maximă a finanţării nerambursabile acordate în cadrul cererii de propuneri de proiecte este de 80 milioane lei.

  Valoarea maximă a proiectului (inclusiv TVA) nu poate depăşi 50 milioane euro echivalent în lei (la cursul Inforeuro din luna depunerii CRF).

  Ştirile zilei

  Revista
  BURSA Construcţiilor

  Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

  Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

  Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

  În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

  Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

  Piaţa Imobiliară

  Proiecte

  Amenajări

  Materiale

  Mobilier

  Fotoreportaj

  Preţuri

  Finanţare

  Licitaţii

  Bursa Construcţiilor 2 / 2021

  Câştigătorii licitaţiilor deschise organizate pentru lucrări din fonduri publice

  Investiţii

  Perspective

  Legea

  Companii

  Internaţional