Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 6 / 2023

PLANURI URBANISTICE GENERALERâmnicu Vâlcea: PUG ţine cont de propunerile arhitecţilor, investitorilor şi cetăţenilor

F.A. Consilier /

Documentaţia de urbanism pentru Planul Urbanistic General al municipiului Râmnicu Vâlcea era, la jumătatea lunii aprilie, în curs de reactualizare de către Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" Bucureşti, ca urmare a unui contract încheiat în 2009.

Au fost deja parcurse primele două etape pentru elaborarea documentaţiei de urbanism, conform temei de proiectare întocmită de "Urbanproiect" Bucureşti şi a Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul -cadru al PUG, şi anume etapa de documentare şi cea de realizare a studiilor de fundamentare.

Suportul topografic al municipiului a fost întocmit de SC "Inteligis" SRL .

Recunoaşterea hotarului municipiului s-a făcut prin încheierea proceselor- verbale cu reprezentanţii tuturor unităţilor administrativ-teritoriale învecinate, şi anume comunele Vlădeşti, Mihăeşti, oraşul Ocnele Mari, comunele Goleşti, Dăeşti, Budeşti, Bujoreni şi a reprezentanţilor OCPI Vâlcea.

Astfel, suprafaţa teritoriului intravilan urmează să fie mărită cu 16% până la 4.872 ha.

La stabilirea teritoriului intravilan s-a ţinut cont şi de solicitările primite din partea cetăţenilor, de propunerile arhitecţilor privind eliminarea insulelor de neconstruibil, aşa cum a fost aprobat intravilanul prin PUG 2000, fiind stabilită la limita parcelelor cadastrale sau a unor limite naturale. În acest mod au fost eliminate neconcordanţele existente între actele de proprietate şi înregistrările din registrul agricol, a actelor fiscale şi a datelor din cartea funciară.

Dezvoltarea oraşului după anul 2000 s-a realizat în special prin documentaţii de urbanism de tipul Plan Urbanistic Zonal şi Plan Urbanistic de Detaliu, care derogau de la elementele regle­mentatoare ale Planului Urbanistic General aprobat în 2000.

Documentaţia de urbanism Reactualizare PUZ Ostroveni Sud era, la jumătatea lunii aprilie, în procedură de evaluare pentru obţinerea acordului de mediu. Această documentaţie cuprinde mai multe reglementări urbanistice: prelungirea bulevardului Dem Rădulescu către sud, zona de agrement şi turism cuprinsă între str. Ostroveni şi traseul bulevardului, parc de distracţii, şcoală, grădiniţă, zonă de servicii şi locuinţe etc. Reglementările urbanistice prevăzute în această documentaţie au fost preluate integral în propunerile PUG.

Etapele de elaborare a PUG deja realizate, şi anume documentare, studii de fundamentare realizate şi propuneri cu caracter director privind priorităţile de dezvoltare au fost date publicităţii pentru informarea şi consultarea publicului pentru o perioada de 45 zile (28 ianuarie - 15 martie).

Propunerile PUG

Membrii Ordinului Arhitecţilor din România - Filiala Sibiu-Vâlcea au făcut mai multe propuneri:

- Realizarea unei artere carosabile Buda - Ocnele Mari (solicitare scrisă către MDRT din luna noiembrie 2010 pentru încadrare în programul 10000 km de drumuri judeţene).

- Transformarea amplasamentului actual al Pieţei Centrale într-un scuar aferent halei centrale şi înfiinţarea mai multor pieţe amplasate perimetral în cadrul oraşului.

- Zona industrială existentă pe str. Morilor să fie transformată în zonă rezidenţială cu regim mare de înălţime (este propusă de către elaboratorul PUG-ului)

- Calea Bucureşti - DN 7 - să fie marcată pentru zona de servicii, dezvoltată deja în mod natural şi necesară (este propusă de către elaboratorul PUG-ului)

- În zona de sud, să fie plasate spaţiile de servicii la DN64, iar locuinţele să fie prevăzute în front secundar, cu deservire din trasee propuse în spatele loturilor (s-a stabilit caracterul comercial şi de servicii al zonei, apărând noi funcţiuni - servicii, depozite, reprezentanţe comerciale, industrii nepoluante etc. Această modificare este oportună datorită vecinătăţii activităţilor industriale, care nu permit o dezvoltare armonioasă a zonei rezidenţiale, propuse în PUG-ul vechi).

- Legătură carosabilă cu viitoarea autostradă Piteşti-Sibiu. Acest lucru este propus de către elaboratorul PUG prin realizarea unei artere carosabile de legătură; se propune o dezvoltare către est a oraşului, tocmai datorită acestei facilităţi, precum şi datorită realizării obiectivului Linia nouă de cale ferată Vâlcele - Râmnicu Vâlcea, în perioada 2014-2020.

- Legătură carosabilă ocolitoare către Olăneşti şi Ocnele Mari.

- Centura este propusă de către elaborator PUG prin materializarea acesteia pe planşa cu propuneri, astfel: Spre vest: pornire DN 67- Copăcelu - extremitatea nord-vestică a str. Depozitelor, în vecinătatea limitei administrative (paralelă cu str. Colteştilor), limitrof limitei administrative vestice a municipiului, intersectează str. Poenari, Prunului şi Buda, continuând la stânga pentru oraşul Ocnele Mari şi la dreapta către Ştirbei Vodă, respectiv către Olăneşti. Spre est: aceeaşi arteră carosabilă propusă urmăreşte traseul str. Depozitelor, perpendicular pe calea ferată şi DN 64, spre râul Olt, cu propunere de pod spre teritoriul comunei Budeşti.

- Zona CPL - CARPATINA (circa 22 ha) fostă zonă de industrie va fi propusă restricţionată, până la întocmire PUZ. O posibilă soluţie, recomandată de elaboratorul PUG, este realizarea zonei mixte (comerţ, servicii). Din cauza poluării terenului nu este recomandată realizarea unor locuinţe pe foste zone industriale.

- Râul Olăneşti, ca axă est-vest, să fie definită ca zonă de coeziune a diferitelor zone ale municipiului (prin pietonal, auto, agrement)

- Arteră ocolitoare carosabilă pe axa nord-sud către Olăneşti (este preluată în propunerile preliminare traversând unităţile administrative Bujoreni, Rm. Vâlcea, Vlădeşti, ca rută ocolitoare)

- Introducerea în perimetrul construibil a zonei Capela în vederea realizării unui parc orăşenesc (este propusă de către elaboratorul PUG-ului ).

- Extinderea perimetrului cons­truibil în zona Dealul Malului , pentru locuinţe cu regim mic de înălţime (este o zonă propusă pentru dezvoltare de către elaborator PUG, funcţie de suprafaţa intravilanului propus şi a studiilor geotehnice).

- Intercalarea între zonele construite ale cartierelor, a unor parcuri de cartier, zone pentru activităţi sportive.

- Definirea zonelor mixte în regulamentul local de urbanism.

- Transformarea zonei de depozite de lângă stadion, în zona rezidenţială cu regim mare de înălţime (zona industrială existentă de pe strada Morilor - este propusă şi de către elaboratorul PUG-ului).

- Zonele de blocuri să fie declarate zone închise urbanistic, în regu­lamentul local de urbanism, şi inte­r­zicerea realizării altor construcţii.

- Integrarea liniei de cale ferată existentă într-o formă de transport în comun. Acest lucru este propus de către elaborator PUG prin realizarea unui bulevard verde, pe axa nord- sud (DN7-DN 67).

- Valorificarea cursurilor de apa Olt şi Olăneşti, amenajarea unor zone de agrement.

- Elaboratorul recomandă întoc­mirea unor planuri zonale în arealele cu potenţial turistic, pentru a preîntâmpina o dezvoltare haotică a structurilor de cazare şi a identifica cele mai potrivite zone pentru dezvoltarea activităţilor turistice.

La această dată este în curs de elaborare studiul pentru evidenţierea zonelor cu risc de alunecare de pe raza municipiului.

În elaborarea PUG sunt preconizate următoarele etape:

Etapa 3

a) Preluarea concluziilor şi recomandărilor apărute ca urmare a informării şi consultării publicului, a instituţiilor interesate - aprilie 2011.

b) Propuneri preliminare şi reglementări (inclusiv regulamentul local de urbanism); întocmirea documentaţiilor pentru obţinerea avizelor şi acordurilor - mai 2011. Dezbaterea publică în mod unitar cu evaluarea de mediu în mai - iunie 2011.

Etapa 4

a) Preluarea condiţiilor din avize/acorduri şi redactarea finală a documentaţiei de Urbanism - funcţie de obţinerea tuturor avizelor şi acordurilor prevăzute de lege;

b) Aprobarea documentaţiei de către Consiliul Local - funcţie de obţinerea tuturor avizelor şi acordurilor prevăzute de legislaţia în vigoare.

Ştirile zilei

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Amenajări

Smart City

Mobilier

Preţuri

Finanţare

Investiţii

Perspective

Internaţional