Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 2 / 2024

Proiectul BUILD UP Skills România (ROBUST)Calificarea forţei de muncă în construcţii

F.A. Consilier /

dr. ing. Horia Petran, INCD URBAN-INCERC - Sucursala INCERC Bucuresti, Centrul de Performanţă Energetică a Clădirilor

dr. ing. Horia Petran, INCD URBAN-INCERC - Sucursala INCERC Bucuresti, Centrul de Performanţă Energetică a Clădirilor

 • document ataşat apasă aici pentru a descărca.

  Propunere de foaie de parcurs pentru calificarea forţei de muncă în construcţii pentru a se asigura îndeplinirea obiectivelor energie-mediu angajate pentru 2020

  Dr. ing. Horia Petran, INCD URBAN-INCERC - Sucursala INCERC Bucuresti, Centrul de Performanţă Energetică a Clădirilor.

  În articolul din numărul precedent al revistei au fost prezentate câteva dintre rezultatele proiectului BUILD UP Skills România (ROBUST), cu referire la Platforma Naţională pentru Calificare, respectiv analiza stadiului actual privind calificarea forţei de muncă în construcţii.

  Având ca punct de plecare rezultatele analizei stadiului actual, prezentate în raportul publicat în luna august 2012, în acest număr prezentăm o serie de acţiuni necesare fundamentării unei strategii naţionale coerente, racordate la politicile şi strategiile definite la nivel european, pentru calificarea forţei de muncă din sectorul construcţiilor pentru atingerea obiectivelor angajate de România pentru anul 2020 privind economia de energie şi de utilizare a surselor de energie regenerabile în clădiri.

  În acest sens, pornind de la rezultatele unui amplu proces de consultare a tuturor factorilor implicaţi la nivelul autorităţilor centrale şi locale, reprezentanţi ai mediului de afaceri şi ai partenerilor sociali, derulat în perioada septembrie 2012 - februarie 2013, la începutul lunii martie 2013 a fost publicat raportul preliminar privind strategia naţională de calificare a forţei de muncă din domeniul construcţiilor (www.iee-robust.ro/downloads/ BUILD-UP-Skills_Raport_Strategie-calificare_draft.pdf).

  Raportul defineşte liniile directoare şi acţiunile prioritare necesare, fiind destinat consultării în cadrul Platformei Naţionale pentru Calificare în vederea actualizării, completării şi agreerii la nivel naţional a foii de parcurs pentru calificarea forţei de muncă din sectorul construcţiilor pentru atingerea ţintelor privind economia de energie şi de utilizare a surselor de energie regenerabile în clădiri, obiective angajate de România pentru anul 2020.

  Strategia generală pentru acoperirea necesarului de pregătire în scopul atingerii obiectivelor de eficienţă energetică (EE) şi de utilizare a surselor regenerabile de energie (SRE) se încadrează în strategiile generale şi politicile Uniunii Europene în domeniul învăţării pe întreg parcursul vieţii şi în domeniul dezvoltării sectorului construcţiilor.

  În acest sens, foaia de parcurs elaborată în cadrul proiectului BUILD UP Skills România (ROBUST) se bazează pe doi piloni strategici:

  - Pilonul 1: Politicile UE pentru promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii, cu referire la Cadrul european al calificărilor, respectiv la Sistemul european de credite pentru educaţie şi formare profesională,

  - Pilonul 2: Strategia pentru competitivitatea durabilă a sectorului construcţiilor şi a întreprinderilor sale (COM 433/31.07.2012), care are cinci obiective principale printre care al doilea se referă la ameliorarea bazei capitalului uman din sectorul construcţiilor, şi care vizează direcţii de acţiune pe două orizonturi de timp: pe termen scurt - implementarea acţiunii Build UP Skills, respectiv pe termen mediu şi lung - promovarea parteneriatelor între industria construcţiilor şi sistemul de învăţământ.

  Planul de acţiune propus pentru realizarea strategiei generale pentru calificarea forţei de muncă în construcţii este structurat pornind de la şapte obiective principale şi abordează aspecte privind actorii cheie (autorităţi centrale / locale, Comitete Sectoriale, furnizori de materiale / tehnologii, companii de construcţii / antreprenori (prin asociaţii / patronate), furnizori de formare profesională, asociaţii profesionale, organizaţii suport, parteneri sociali), planificarea în timp, resursele cerute pentru implementare (acolo unde acestea pot fi definite la acest moment), certificarea şi acreditarea intenţionate, măsurile auxiliare necesare (comunicare, măsuri de stimulare etc). De asemenea, se propun măsuri structurale de monitorizare a dezvoltării cerinţelor de competenţe pentru sectorul construcţiilor, sistem de avertizare potenţial asupra riscului de apariţie a unor tensiuni pentru unele meserii etc.

  În continuare se prezintă succint acţiunile propuse în cadrul foii de parcurs, structurate pe cele şapte obiective principale.

  Obiectiv 1: Modificarea / actualizarea / completarea cadrului legislativ (educaţie, eficienţă energetică şi energie din surse regenerabile):

  - Elaborarea şi implementarea Cadrului Naţional al Calificărilor (CNC), ca acţiune prioritară a întregului parcurs privind calificarea forţei de muncă în sectorul construcţiilor, de realizarea acesteia depinzând majoritatea acţiunilor propuse în această foaie de parcurs.

  - Revizuirea sistemului actual de competenţe în domeniul construcţiilor şi al energiei şi realizarea cores­pondenţei clasificării ocupaţiilor (COR) cu nomenclatorul calificărilor din Formarea Profesională Continuă (FPC), respectiv cu nomenclatorul calificărilor din Formarea Profesională Iniţială (FPI), inclusiv cu noile competenţe necesare pentru eficienţă energetică şi surse regenerabile de energie în clădiri). În acest sens este necesară realizarea unei liste de competenţe relevante cât mai detaliată, structurată pe model matricial, care să permită identificarea competenţelor comune pentru mai multe calificări în cadrul unei arii ocupaţionale şi stabilirea unui sistem de tip "cărămizi" de asigurare a calificărilor relevante pentru EE şi utilizare SRE în clădiri.

  - Modificarea Legii 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor pentru a se asigura transpunerea Directivei 2010/31/UE.

  -Transpunerea Directivei 2012/27/ UE privind eficienţa energetică în legislaţia privind clădirile din România.

  - Completarea cadrului legal cu introducerea tarifulului fix (feed-in tariff) pentru producerea energiei electrice pentru puteri mici (în clădire sau în apropiere). Finalizarea şi adoptarea Metodologiei de calcul a Preţului Reglementat.

  - Dezvoltarea şi implementarea unui sistem de asigurare a calităţii în Formarea Profesională Continuă

  - Crearea cadrului legal (cu prevederi normative şi stimulative) pentru promovarea unui parteneriat sustenabil între sectorul educaţiei / al formării profesionale şi industria construcţiilor.

  - Asigurarea unui sistem de recunoaştere a calificărilor şi competenţelor în vederea accesului pe piaţa muncii în domeniul construcţiilor. Definirea şi asigurarea funcţionării unui organism care să asigure recunoaşterea competenţelor în domeniul construcţiilor (la practicare) pentru persoanele calificate / specializate, să asigure evidenţa personalului calificat (registru cu informaţii publice) şi să asigure verificarea periodică a competenţelor dobândite.

  - Introducerea în caietele de sarcini aferente execuţiei obiectivelor din fonduri publice, a obligativităţii documentelor prin care se dovedeşte calificarea muncitorilor executanţi sau prevederea în lege a obligativităţii calificărilor. Această acţiune trebuie implementată gradual pe calificări sau ocupaţii, pe măsură ce se constată existenţa unui număr suficient de muncitori calificaţi pe piaţa muncii (prin organismul de recunoaştere a calificărilor care asigură funcţionarea registrului calificărilor forţei de muncă).

  Obiectiv 2: Dezvoltarea schemelor adecvate de educare, formare profesională şi calificare prin elaborarea coerentă de standarde ocupaţionale / de pregătire profesională

  - Structurarea şi detalierea CNC în ceea ce priveşte calificările relevante pentru sectorul construcţiilor prin analiza ocupaţională a domeniului, asigurarea coerenţei între calificări - ocupaţii - competenţe. Elaborarea de standarde ocupaţionale sau revizuirea celor existente care să corespundă nevoilor reale de pe piaţă, pe arii de ocupaţii.

  -Analiza calificărilor şi competen­ţelor la nivel naţional în sectorul construcţiilor în vederea dezvoltării creditelor transferabile şi pentru dezvoltarea de mecanisme pentru evaluarea competenţelor şi validarea calificărilor. Definirea creditelor transferabile pentru calificările şi competenţele relevante pentru sectorul construcţiilor şi pentru domeniile EE şi SRE.

  - Dezvoltarea unor mecanisme care să permită orientarea profesională eficientă pentru a facilita opţiunea reală a elevilor din învăţământul preuniversitar către sectorul construcţiilor.

  - Definirea modului în care se face selecţia formatorilor şi condiţii pentru formarea profesională pe domenii de calificare / specialităţi, astfel încât să se asigure pregătirea profesională adecvată a formatorilor pe domeniile de specialitate corespunzătoare schemei de formare.

  - Impunerea unui sistem de monitorizare prin intermediului căruia să se verifice periodic implementarea cerinţelor şi să permită efectuarea de acţiuni corective ţinând seama de reevaluări pe parcurs (fiind necesar să se definească responsabilii pentru raportare şi evaluare, intervale de timp relevante şi instrumente de intervenţie şi control).

  Obiectiv 3: Creşterea capacităţii administrative (autorităţi centrale / locale şi Comitete Sectoriale)

  - Continuarea / Dezvoltarea / Instituţionalizarea Platformei Naţionale pentru Calificare (PNC, iniţiată prin ROBUST) ca structură independentă de consultare, avizare şi monitorizare a strategiilor în domeniul calificării forţei de muncă în construcţii pentru îndeplinirea agendei 2020, a planurilor naţionale de acţiune etc.

  - Consolidarea capacităţii parte­nerilor relevanţi din sectorul construcţiilor în vederea implicării active în asigurarea calităţii în FPC, inclusiv formarea profesională specifică a membrilor Comitetului Sectorial Construcţii în vederea asigurării capacităţii acestora de a-şi îndeplini atribuţiile în procesul de validare a calificărilor din sistemul de formare profesională.

  - Dezvoltarea de reţele şi parteneriate pentru promovarea unor medii de lucru care stimulează învăţarea şi "regiunile de învăţare".

  - Extinderea dialogului pentru adaptarea planurilor de învăţământ şi de formare profesională continuă la cerinţele pieţei în ceea ce priveşte calificările şi competenţele forţei de muncă din sectorul construcţiilor inclusiv cu implicarea actorilor principali la nivel local.

  - Elaborarea de instrumente adecvate pentru colectarea sau actualizarea datelor statistice referitoare la fondul de clădiri din România şi la forţa de muncă în construcţii.

  Obiectiv 4: Informare pentru creşterea nivelului de cunoaştere / înţelegere pentru stimularea cererii de soluţii EE si SRE (consumatori / investitori şi angajatori)

  - Acţiuni de creştere a vizibilităţii şi conştientizării în vederea evoluţiei forţei de muncă în construcţii pentru asigurarea cerinţelor de eficienţă energetică şi utilizare SRE în clădiri.

  - Acţiuni de creştere a conştientizării angajaţilor din sectorul construcţiilor cu privire la eficienţa energetică şi asigurarea sustenabilităţii în mediul construit.

  Obiectiv 5: Implementarea şi menţinerea unui cadru de asigurare a calităţii care să stea la baza unui sistem adecvat de acreditare / autorizare a FPC

  - Dezvoltarea, îmbunătăţirea şi implementarea de instrumente specifice de asigurare a calităţii; îmbunătăţirea metodologiei actuale de autorizare a furnizorilor de formare profesională continuă; formarea şi perfecţionarea evaluatorilor de calitate; asigurarea conformităţii cu Cadrul European pentru Asigurarea Calităţii.

  - Asigurarea unui sistem coerent de recunoaştere a calificării obţinute în condiţii informale sau non-formale (centre de evaluare de competenţe - asigurarea competenţelor specifice / tehnice de evaluare şi participarea reprezentanţilor patronatelor / asociaţiilor profesionale).

  Obiectiv 6: Identificarea / crearea surselor de finanţare pentru sprijinirea atingerii obiectivelor 20-20-20 (inclusiv de formare profesională)

  - Definirea şi fundamentarea unor programe la nivel naţional care să poata fi incluse în strategiiile energetice ale localităţilor.

  - Definirea de mecanisme de finanţare a schemelor de calificare a forţei de muncă de către stat, prin programe dedicate cu nivel de finanţare bine dimensionat şi instrumente pentru implementare flexibilă (Vouchere pentru formarea profesională, cotă pentru formare profesională continuă).

  - Identificarea de programe de finanţare pe termen mediu şi lung pentru susţinerea elaborării standardelor ocupaţionale pentru ocupaţiile noi introduse în COR, respectiv pentru revizuirea standardelor ocupaţionale pe arii de ocupaţii.

  Obiectiv 7: Înglobarea politicilor "verzi" prin promovarea schimbărilor comportamentale şi culturale.

  - Educaţia energetică a consu­matorilor din sectorul casnic şi nerezidenţial în vederea schimbării comportamentale (prin acordarea de consultanţă energetică şi prin utilizarea instrumentelor existente, de exemplu popularizarea certificatelor de performanţă energetică).

  - Introducerea în sistemul actual de calificare a noilor ocupaţii, conştientizarea conceptelor de "clădire durabilă" sau "clădire verde", cu introducerea competenţelor necesare pentru montarea şi exploatarea sistemelor moderne de economisire a energiei.

  -Introducerea predării conceptelor de eficienţă energetică şi sustenabilitate în şcoli. Dezvoltarea competenţelor de eficienţă energetică şi utilizare a surselor de energie regenerabile în şcolile profesionale.

  -Influenţarea politicilor privind achiziţiile publice în vederea stimulării cererii de măsuri de eficienţă energetică, inclusiv produsele eficiente energetic.

  Analizele efectuate şi dezbaterile derulate în cadrul proiectului au evidenţiat faptul că sunt necesare eforturi suplimentare pentru a se asigura continuitatea şi coerenţa implementării acţiunilor prevăzute în foaia de parcurs propusă prin raportul de faţă, printr-o cooperare trans-sectorială eficientă în vederea eliminării decalajelor şi depăşirii barierelor identificate.

  În acest sens, un factor de asigurare al succesului îl reprezintă continuarea dialogului în cadrul Comitetului Naţional Consultativ prin instituţionalizarea acestui grup de lucru pentru facilitarea dialogului pe termen mediu şi lung în vederea preluării obiectivelor de interes general în strategiile sectoriale şi planurile de acţiuni din domeniile eficienţă energetică si resurse regenerabile, dezvoltare regională şi administraţie publică, educaţie si forţa de muncă inclusiv prioritizarea alocărilor financiare pentru susţinerea în practică a acţiunilor validate în cadrul proiectului (programe susţinute din resurse bugetare sau finanţări cu fonduri europene în perioada 2014-2020).

  Este de asemenea necesară susţinerea platformelor de dialog tripartit inclusiv prin stimularea Platformei Naţionale pentru Calificare (utilizarea website-ului proiectului www.iee-robust.ro), ca forum de dezbatere şi promovare a dialogului privat-public la nivel central şi local pentru a asigura implementarea obiectivelor de calificare a forţei de muncă în construcţii în directă legătură cu dezvoltarea reală a pieţei pentru soluţii de EE si SRE în clădiri şi evoluţia îndeplinirii obiectivleor asumate de România pentru anul 2020 în aceste domenii.

  Echipa proiectului (formată din Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare URBAN-INCERC, Asociaţia Inginerilor de Instalaţii din România, Business Development Group, Oraşe Energie România, Asociaţia Patronală Surse Noi de Energie, Fundaţia Casa de Meserii a Constructorilor, cu sprijinul Societăţii Române GEOEXCHANGE şi ROMSTAL) mulţumeşte tuturor factorilor care au contribuit la derularea cu succes a proiectului şi îşi manifestă disponibilitatea de a contribui şi în perioada imediat următoare la promovarea bunelor practici derulate în cadrul acestuia şi susţinerea implementării în practică a acţiunilor prevăzute în prezenta foaie de parcurs.

  Ştirile zilei

  Revista
  BURSA Construcţiilor

  Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

  Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

  Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

  În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

  Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

  Locuinţe

  Proiecte

  Amenajări

  Materiale

  Mobilier

  Fotoreportaj

  Preţuri

  Finanţare

  Investiţii

  Perspective

  Companii

  Internaţional