Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 4 / 2024

Reabilitarea blocurilor304 milioane euro pentru creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din reşedinţele de judeţ şi sectoarele Capitalei

F.A. Finanţare /

304 milioane euro pentru creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din reşedinţele de judeţ şi sectoarele Capitalei

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a lansat spre consultare publică Ghidul solicitantului pentru DMI 1.2. "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe", operaţiune finanţată cu fonduri europene prin POR.

Apelul de proiecte ar putea fi deschis începând cu luna octombrie 2012, după îndeplinirea formalităţilor solicitate de Comisia Europeană.

MDRT - Autoritatea de Management a Programului Operaţional Regional a elaborat Schema de eficienţă energetică a blocurilor de locuinţe pentru care se propune finanţarea prin Programul Operational Regional, Axa Prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere" şi a negociat cu Comisia Europeană modalitatea de punere în practică a acesteia.

Având în vedere faptul că programul se va închide în anul 2013, schema propusă are un caracter pilot pentru actuala perioadă de programare, experienţa acumulată putând fundamenta investiţiile în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe pentru perioada de programare 2014 -2020.

Schema de finanţare se va aplica blocurilor de locuinţe construite după proiecte elaborate în perioada 1950-1990, în care locuiesc categorii sociale vulnerabile şi familii cu venituri reduse din municipiile reşedinţă de judeţ (peste 50% dintre familiile - proprietari din clădire au un venit net lunar pe membru de familie de maximum 500 de euro). Beneficiarii eligibili ai schemei de finanţare sunt municipiile reşedinţă de judeţ.

Bugetul schemei de finanţare este de 304 de milioane de euro, din care 150 de milioane de euro din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), respectiv 154 de milioane de euro rezultată din contribuţia naţională (co-finanţare de la bugetul de stat, contribuţia autorităţilor publice locale şi a asociaţiilor de proprietari).

O cerere de finanţare poate include un număr de blocuri sau scări de bloc, fiecare dintre acestea din urmă (bloc sau scară) constituind un "proiect". O cerere de finanţare poate cuprinde mai multe proiecte grupate în funcţie de rata de cofinanţare a Asociaţiei de Proprietari. O astfel de cerere de finanţare trebuie să se încadreze în limitele valorii minime de 1.700.000 lei (inclusiv TVA) şi limitele valorii maxime de 46.000.000 lei (inclusiv TVA).

Ratele de co-finanţare aplicabile sunt:

- 60% din cheltuielile eligibile ale proiectelor - Fondul European de Dezvoltare Regională şi bugetul de stat, în proporţie de 82% FEDR, respectiv 18% buget de stat;

- 40% din cheltuielile eligibile ale proiectelor - Autoritatea Publică Locală şi Asociaţia de proprietari.

Ratele de co-finanţare ale autorităţilor publice locale şi asociaţiilor de proprietari vor fi modulate în funcţie de proporţia în clădire a familiilor cu venituri reduse:

- 30% contribuţia autorităţii publice locale şi 10% contribuţia asociaţiei de proprietari, în condiţiile în care mai mult de 50% dintre familiile - proprietari din clădire au un venit net lunar pe membru de familie sub 150 euro;

- 20% contribuţia autorităţii publice locale şi 20% contribuţia asociaţiei de proprietari, în condiţiile în care mai mult de 50% dintre familiile - proprietari din clădire au un venit net lunar pe membru de familie sub 350 euro;

- 10% contribuţia autorităţii publice locale şi 30% contribuţia asociaţiei de proprietari, în condiţiile în care mai mult de 50% dintre familiile - proprietari din clădire au un venit net lunar pe membru de familie sub 500 euro.

Un proiect poate fi considerat eligibil în cadrul POR, adică poate fi co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), dacă îndeplineşte cumulativ următoarele criterii (pentru toate criteriile de mai jos se decide cu "DA" sau "NU" conformitatea cu criteriul respectiv).

1) Proiectul se încadrează în categoria de intervenţii/activităţi privind reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe eligibile ale Axei prioritare 1, domeniul major de intervenţie 1.2 "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe".

Sunt eligibile următoarele categorii de intervenţii:

A.Lucrările la spaţiile exterioare ale blocului/scării de bloc, pot cuprinde următoarele activităţi:

- izolarea termică a părţii opace a faţadelor, cu sisteme termoizolante;

- înlocuirea tâmplăriei existente, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie termoizolantă;

- închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor;

- termo-hidroizolarea terasei, respectiv termo- hidroizolarea şarpantei şi izolarea termică a planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei (hidroizolarea terasei nu este eligibilă fără termoizolaţie);

- izolarea termică a planşeului peste subsol sau peste alte suprafeţe neîncălzite, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter;

B. Spaţii şi instalaţiile interioare comune ale blocului/ scării de bloc

- izolarea termică a elementelor de construcţie interioare care separă spaţiile încălzite de cele neîncălzite;

- repararea/refacerea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru încălzire şi apă caldă menajeră din subsol/ canal termic, inclusiv izolarea termică a conductelor de distribuţie, cuprinse între punctual de racord şi planşeul peste subsol/ canal termic al blocului /scării;

- montarea robinetelor termostatice la radiatoare şi a robinetelor de presiune diferenţială la baza coloanelor de încălzire;

- repararea/înlocuirea centralei termice de bloc/ scară;

- achiziţia şi instalarea, după caz, a unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile - panouri solar termic, panouri solar electric, pompe de căldură, centrală pe bază de biomasă.

2) Blocul / scara de bloc este construit/ă în baza unor proiecte elaborate în perioada 1950 - 1990. A se vedea Declaraţia de eligibilitate, cu indicarea documentului suport sau instituţiei care certifică acest criteriu.

3) Regimul minim de înălţime a blocului / scării de bloc este P+3 (conform documentaţie tehnice)

4) Este prezentat un tabel cu toţi proprietarii în formatul standard şi completat corect, în copie conform cu originalul, din care să rezulte venitul mediu net pe membru de familie pentru fiecare apartament. În cazul în care prin proiect se propun măsuri care prevăd intervenţii în apartamente, tabelul trebuie să conţină şi acordul fiecărui proprietar pentru măsurile propuse.

5) Este prezentată Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Proprietari, în copie conform cu originalul, prin care se aprobă participarea la programul de reabilitare energetică a blocului, indicatorii tehnico-economici ai proiectului, cota de cofinanţare şi valoarea contribuţiei asociaţiei de proprietari, cu menţionarea în clar a unuia din pragurile stabilite în Ghidul solicitantului (150 euro, 350 euro sau 500 euro) în condiţiile în care mai mult de 50% dintre familiile - proprietari din clădire au un venit net lunar pe membru de familie sub acest parg. (tabelul de la punctul anterior va fi prezentat ca anexă justificativă la Hotărârea AG a Asociaţiei de Proprietari).

6) Contribuţia minimă a Asociatiei de proprietari la valoarea eligibilă a proiectului se încadrează în ratele de cofinanţare prevăzute în secţiunea I.5 Contribuţia financiară a solicitantului din Ghidul solicitantului. Astfel, contribuţia acesteia la valoarea eligibilă a unui proiect (la nivel de scară/bloc, conform definiţiei din secţiunea I.3) se încadrează într-o singură categorie de rată de cofinanţare, aşa cum sunt prevăzute în secţiunea I.5.

7) Este prezentată Hotărârea Consiliului local de aprobare a documentaţiei tehnico-economice a proiectului.

8) Este prezentat Contractul de mandat în formatul standard prezentat este Modelul B la Ghid şi completat corect, prin care solicitantul este mandatat de asociaţia de proprietari pentru derularea proiectului inclus în cererea de finanţare.

9) Este prezentată Expertiza tehnică a clădirii, din care rezultă că nu sunt necesare lucrări de consolidare/reparaţii care condiţionează executarea proiectului.

10) Este prezentat Raportul de audit energetic, inclusiv fişa de analiză termică şi energetică a clădirii, respectiv certificatul de performanţă energetică, elaborat în baza legislaţiei în vigoare şi conform în baza grilelor aferente incluse în Anexa G 1.3 la Ghid, din care să rezulte, prin măsurile propuse, reducerea cu minim 40% a consumului de energie pentru încălzire.

11) Este prezentat DALI, elaborat în baza legislaţiei în vigoare şi preia soluţiile propuse în Raportul de audit energetic.

12) Este prezentat Proiectul tehnic, elaborat în baza legislaţiei în vigoare, conform în baza grilelor aferente incluse în Anexa G 1.5 la Ghid şi preia scenariul dezvoltat în DALI.

13) Este prezentată Autorizaţia de construcţie valabilă, în copie, pentru proiectul propus.

14) Este prezentat Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, în copie, pentru proiectul propus

15) Este prezentat Avizul Comisiei de Urbanism pentru lucrările propuse prin proiect, în copie.

16) În cazul modificărilor de soluţie tehnică între DALI şi PT, există avizul ISC şi aprobarea beneficiarului pentru modificări, în copie.

17) Durata de implementare a activităţilor proiectului (perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanţare şi data finalizării ultimei activităţi prevăzute în cadrul proiectului) nu depăşeşte data de 31.07.2015.

18) Activităţile propuse spre finanţare în cadrul proiectului nu au mai fost finanţate din fonduri publice în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare. A se vedea Declaraţia de eligibilitate.

19) Documentaţia tehnico-economică a proiectului nu a fost elaborat(ă) / revizuit(ă) / reactualizat(ă) cu mai mult de 2 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare, iar devizul general nu a fost actualizat cu mai mult de 12 luni înainte de data depunerii cererii de finanţare.

20) Valoarea totală a proiectelor care compun Cererea de finanţare se încadrează în limitele financiare prevăzute, respectiv: între 1.700.000 lei şi 46.000.000 lei, inclusiv TVA.

21) Toate proiectele care fac obiectul cererii de finanţare au fost declarate conforme şi eligibile, conform grilelor individuale ataşate la prezenta.

22) Toate proiectele care fac obiectul cererii de finanţare se încadrează în aceeaşi rată de co-finanţare din partea asociaţiilor de proprietari (mai mult de 50% dintre familiile - proprietari din fiecare proiect au un venit net lunar pe membru de familie sub acelaşi prag - 150 euro, 350 euro sau 500 euro)

23) Intervenţiile propuse prin proiect se încadrează în standardele de cost aferente, aplicabile acestui domeniu major de intervenţie.

24) Intervenţiile propuse prin proiect se încadrează în specificaţiile tehnice minime aferente, aplicabile acestui domeniu major de intervenţie.

În vederea implementării eficiente şi în termenul prevăzut pentru finalizarea investiţiilor (31.07.2015) finanţate în cadrul acestui domeniu major de intervenţie, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional are în vedere dezvoltarea unor mecanisme de finanţare a contribuţiei unităţilor administrativ - teritoriale şi asociaţiilor de proprietari, prin sprijinul unor instituţii financiare internaţionale precum Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, Banca Europeană de Investiţii, etc.

Ştirile zilei

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Locuinţe

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Amenajări

Materiale

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Investiţii

Companii

Internaţional