Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2021
Abonament gratuit

INCD URBAN-INCERCCercetarea ca soluţie anti-criză în domeniul construcţiilor

F.A. Perspective /

conf. univ. dr. arh. Vasile Meiţă, director general

conf. univ. dr. arh. Vasile Meiţă, director general

 • document ataşat apasă aici pentru a descărca.

  Conf. univ. dr. arh. Vasile Meiţă, director general

  În condiţiile de criză care au afectat şi domeniul construcţiilor, se poate pune întrebarea dacă nu cumva cercetarea este "un lux" pe care nu ni-l putem permite. În realitate, în aceşti ani de criză există şi este foarte activă ENBRI - Reţeaua Europeană a Institutelor de Cercetare în Construcţii care reprezintă elita Uniunii Europene în materie de concepere şi aplicare a strategiilor şi politicilor legate de cercetare, testare, elaborarea de agremente tehnice şi certificare în domeniul construcţiilor. Reţeaua ENBRI a fost înfiinţată în anul 1988 iar INCD URBAN-INCERC este membru, prin Sucursala INCERC Bucureşti, din anul 2002. În prezent, reţeaua cuprinde 23 de institute de cercetare în construcţii din Statele Membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European.

  De fapt, în toate ţările din Uniunea Europenă există institute de cercetări în construcţii, cu tradiţie de peste 50-60 de ani, deci cu experienţa INCERC şi URBANPROIECT. Multe sunt finanţate public sau sunt în legături de coordonare, subordonare sau parteneriat instituţional declarat public cu ministerul de resort pentru construcţii, lucrări publice, dezvoltare, amenajarea teritoriului etc, sau alt minister important, după caz, iar aceste institute, pe lângă studii şi cercetări elaborează strategii şi politici publice care servesc ministerului respectiv, guvernului şi ţării. Firmele de construcţii din UE solicită frecvent consultanţă şi soluţii acestor institute.

  În România, INCD URBAN-INCERC este singurul institut naţional de cercetare-dezvoltare cu o vocaţie trans-disciplinară şi realizări în domeniul construcţiilor, arhitecturii, urbanismului şi dezvoltării teritoriale durabile. Dimensiunea sa europeană şi internaţională a fost recunoscută în 2012 urma unei evaluări realizate de un grup de experţi din ţară şi de peste hotare, în urma căreia institutul a obţinut calificativul "A", şi de afilierea la numeroase organisme şi programe din întreaga lume.

  INCD URBAN-INCERC are în structura organizatorică cinci subunităţi organizate ca sucursale:

  - INCD URBAN-INCERC - Sucur­sala INCERC Bucureşti

  - INCD URBAN-INCERC - Sucur­sala URBANPROIECT Bucureşti

  - INCD URBAN-INCERC - Sucur­sala Cluj-Napoca

  - INCD URBAN-INCERC - Sucursala Iaşi

  - INCD URBAN-INCERC - Sucursala Timişoara

  În componenţa INCD URBAN-INCERC intră şi un poligon de încercări din Constanţa, şi sunt în curs de cons­tituire puncte de lucru în Braşov şi Craiova.

  Deoarece acoperim, practic, tot teritoriul şi toate domeniile tehnice ale sectorului de construcţii, noi suntem convinşi că rezultatele obţinute de INCD URBAN-INCERC prin cercetare pot ajuta relansarea economică în toate regiunile de dezvoltare.

  INCD URBAN-INCERC: medic generalist şi de specialitate

  Pentru piaţa construcţiilor, INCD URBAN-INCERC este competent şi calificat să aibă pe de o parte rolul de "medic generalist" în materie de diagnoză a unor stări de fapt, de generare a unor noi concepte, a strategiilor şi politicilor necesare, ca şi de aplicare a programelor naţionale şi regionale, precum şi de "medic de specialitate" pe probleme legate de cercetare, testare, elaborarea de agremente tehnice şi certificare în domeniul construcţiilor. Programele prioritare ale UE sunt şi cele ale României, respectiv energie-mediu, construcţii sustenabile etc.

  Obiectul de activitate este reprezentat de prestarea de servicii de drept public şi interes naţional, în principal:

  - Activităţi de cercetare-dezvoltare de interes public în domeniile construcţii, arhitectură, urbanism, dezvoltare teritorială durabilă şi locuire, care cuprind: cercetări fundamentale şi aplicative - sectoriale şi prenormative, pentru fundamentarea reglementărilor tehnice şi economice specifice domeniilor de activitate.

  Elaborarea reglementărilor tehnice şi economice în vederea asigurării cerinţelor esenţiale de calitate impuse construcţiilor şi instalaţiilor aferente, inclusiv în vederea creşterii performanţei energetice a cons­trucţiilor; dezvoltare tehnologică.

  - Elaborare de studii pentru fundamentarea strategiilor naţionale, politicilor, programelor şi regle­mentărilor în domeniul dezvoltării teritoriale şi urbane, precum şi al locuirii.

  - Testări, elaborarea de agremente tehnice, prototipuri, analize, sinteze, programe-pilot, realizare de modele funcţionale şi modele fizice, precum şi experimentări in situ de produse şi tehnologii noi;

  - Crearea de baze de date specializate, activităţi de informare şi diseminare a informaţiilor/datelor specifice, prin organizarea, func­ţionarea şi dezvoltarea unui punct de informare specializat pe domeniile de activitate ale INCD URBAN-INCERC, biblioteca tehnică specializată de drept public, activităţi conexe de editare, tipărire şi diseminare a informaţiilor/ datelor specifice.

  - Activităţi de formare profesională continuă/perfecţionare a specialiştilor cu activitate în domeniile construcţii, urbanism, dezvoltare teritorială durabilă şi locuire.

  - Activităţi ce decurg din calitatea de organism de certificare produse pentru construcţii, de organism de certificare sisteme de management şi, respectiv, de organism de inspecţie a producţiei în fabrică.

  În afara acestor activităţi, INCD URBAN-INCERC asigură, după caz, funcţionarea secretariatelor tehnice ale comitetelor tehnice de specialitate şi ale comisiilor de atestare tehnico- profesională a specialiştilor cu activitate în domeniul construcţii.

  Proiecte recente

  Dintre cele mai importante proiecte de cercetare naţională şi internaţională derulate de institutul nostru, în colaborare cu alte institute naţionale şi universităţi, le amintim pe cele derulate în ultimii cinci ani.

  - Datourway - Strategie transnaţională de dezvoltare teritorială durabilă a zonei Dunării cu accent pe turism

  - Donauregione - Strategia de Dezvoltare a Regiunilor Trans- Dunărene

  - ESPON Climate - Schimbări climatice şi efecte teritoriale asupra economiilor locale şi regionale în Europa

  - Tisa Catchment Area De­velop­ment - Dezvoltarea bazinului hidrografic al râului Tisa

  - From Army to Entrepreneurship - Transformarea unităţilor militare dezafectate în centre antreprenoriale

  - Proiectul NATO "Armonizarea hazardului şi reducerea riscului seismic în ţările influenţate de seismele vrâncene"

  - Proiectul FP7 Build-Up Skills România: Platforma şi foaia de parcurs pentru calificarea forţei de muncă necesare în domeniul eficienţei energetice şi utilizării surselor de energie regenerabile în clădiri pentru îndeplinirea obiectivelor 2020.

  Dintre cele mai importante proiecte naţionale din ultimii ani, la care institutul a fost coordonator sau partener, amintim:

  - Sistem integrat de tip geospaţial pentru localizarea şi protecţia siturilor arheologice. Dezvoltare zona pilot: judeţul Tulcea

  - Sistem informatic de tip OpenGIS pentru monitorizarea impactului politicilor de amenajare a teritoriului

  - Sistem integrat spaţial de valorificare a zonelor alpine greu accesibile şi cu potenţial turistic ridicat pentru includerea lor în circuitul turistic. Dezvoltare Valea Lotrului - Valea Olteţului

  - Valorificarea şi managementul patrimoniului construit în context intercultural

  - Dezvoltarea conceptului de clădire generator - convertor de energie regenerabilă, cu autonomie energetică ridicată şi acumulare în infrastructură şi sol

  - Soluţii tehnice integrate structurale şi arhitecturale, tehnologii şi materiale avansate pentru reducerea riscului, creşterea siguranţei construcţiilor şi securităţii vieţii la acţiuni extreme

  - Reducerea riscului seismic prin evitarea rezonanţei teren - structură şi prin izolarea bazei structurii. Aplicabilitate în zona Metropolitană Bucureşti

  - Anvelope inteligente cu funcţiuni de utilizare a energiei mediului pentru clădiri cu confort ridicat şi consum energetic redus

  - Elemente de construcţie din nanocompozite pe bază de materiale cu schimbare de faza (PCM)-epoxi pentru stocarea energiei solare şi reziduale utilizate în clădiri cu consum redus de energie

  - Analiza costurilor pe ciclu de viaţă a construcţiilor în contextul dezvoltării durabile

  - Model cultural specific IMM - urilor româneşti în contextul manage­mentului cunoaşterii

  - Cercetări multidisciplinare în vederea stabilirii unor soluţii particulare şi globale de reducere a impactului realizării, consolidării şi postutilizării construcţiilor mediului natural

  - Consolidarea de urgenţă postseism a structurilor grav avariate, utilizând materiale noi de injecţie, produse în România

  - Metode experimentale convenţionale şi neconvenţionale de determinare a nivelurilor de performanţă a materialelor, elemen­telor şi structurilor de construcţii

  - Sistem informatizat inovativ de monitorizare şi reglare a furnizării căldurii precum şi repartizarea corectă a costurilor aferente încălzirii clădirilor de tip condominium

  - Materiale compozite hibride, pe bază de polistiren expandat, destinate reabilitării termice a clădirilor

  - Diagnoza vulnerabilităţii infrastructurii urbane la dezastre naturale şi k - managementul riscului integrat. Aplicaţie pentru Municipiul Iaşi

  Cercetarea ca partener al constructorilor

  INCD URBAN-INCERC este cunoscut tuturor firmelor de construcţii şi materiale de construcţii dar şi celor din arhitectură şi urbanism şi autorităţilor locale, cu care derulează contracte importante, deoarece condiţiile locale de mediu natural şi construit impun soluţii adecvate şi de multe ori diferite de cele din alte ţări din UE, cum ar fi seismicitatea, geologia, clima, coroziunea etc.

  Institutul URBAN-INCERC organizează, începând din 2011, conferinţa naţională de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială, care are ca obiectiv prezentarea problematicii cercetării româneşti din domeniu, reunind într-o abordare integrată studiile realizate la diferite scări spaţiale, de la detaliile structurale ale construcţiilor la cercetarea regională, incluzând aspectele economice, sociale şi ecologice. Evenimentul se desfăşoară de două ori pe an în Bucureşti, reunind cca. 100 de participanţi, inclusiv din străinătate.

  În afară de ENBRI, INCD URBAN-INCERC face parte din EOTA (Organizaţia Europeană pentru agremente tehnice în construcţii), UEAtc (Uniunea Europeană pentru agremente tehnice în construcţii), WFTAO (Federaţia mondială a organizaţiilor pentru agremente tehnice), ECBR (Centrul European pentru reabilitarea clădirilor), Acordul EUR-OPA (Hazarduri majore) al Consiliului Europei, ECI-ICE (Cooperarea europeană pentru informare - inginerii de certificare internaţională) şi este membru al IAFOR (Forumul Academic Internaţional), RED (Ruralitate, Mediu, Dezvoltare) şi IAESTE (Asociaţia Internaţională pentru schimbul de studenţi bazat pe experienţa tehnică).

  Toate aceste exemple arată că institutul nostru, prin tradiţia sucursalelor sale, deţine o importantă experienţă europeană în domeniile construcţiilor şi planificării spaţiale, iar specialiştii săi sunt recunoscuţi şi dincolo de hotarele ţării. Rezultatele obţinute în cadrul proiectelor menţionate pot fi capitalizate în cadrul altor viitoare proiecte de cercetare şi consulting, permiţând o continuare şi dezvoltare a bunei tradiţii a institutului şi constituind în acelaşi timp o bună garanţie a capacităţii sale de a desfăşura activităţi de cercetare competitivă la nivel european.

  Ştirile zilei

  Revista
  BURSA Construcţiilor

  Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

  Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

  Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

  În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

  Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

  Piaţa Imobiliară

  Proiecte

  Smart City

  Materiale

  Mobilier

  Fotoreportaj

  Preţuri

  Finanţare

  Perspective

  Companii

  Internaţional