Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 3 / 2023

LEGEAAutorizarea diriginţilor de şantier

F.A. Legea /

Autorizarea diriginţilor de şantier

Oana Mina, avocat colaborator al "Ţuca, Zbârcea & Asociaţii"

Calitatea execuţiei construcţiilor la standardele impuse de lege, în scopul protejării vieţii oamenilor, a bunurilor acestora, a societăţii, precum şi a mediului înconjurator este esenţială în condiţiile în care România prezintă un grad ridicat de vulnerabilitate la factori de risc natural, în principal la riscul seismic.

De aceea, Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii reglementează în mod expres obligaţia investitorilor de a asigura verificarea proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi expertizarea proiectelor şi a construcţiilor în scopul asigurării calităţii în construcţii.

Astfel, persoanele implicate în realizarea lucrărilor de construcţie, respectiv, proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, fabricanţii şi furnizorii de materiale şi produse pentru construcţii, executantul, responsabilul tehnic cu execuţia atestat, dirigintele de specialitate, expertul tehnic atestat sunt răspunzători pentru îndeplinirea obligaţiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării, precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de proiectare şi de execuţie în vigoare la data realizării acestora.

Necesitatea asigurării interesului gene­ral privind siguranţa şi sănătatea publică, protecţia beneficiarilor de servicii în construcţii, protecţia mediului urban, inclusiv amenajarea teritoriului, care impun obligativitatea asigurării condiţiilor necesare pentru realizarea şi exploatarea construcţiilor cu respectarea cerinţelor esenţiale de calitate a acestora, au determinat adoptarea unei proceduri de autorizare a diriginţilor de şantier nedis­criminatorii, la standarde europene.

Întrucât, potrivit Legii nr. 10/1995, verificarea calităţii execuţiei corecte a construcţiilor este obligatorie fiind îndeplinită de către investitori prin diriginţi de specialitate sau prin agenţi economici de consultanţă specializaţi, procedura de autorizare a diriginţilor de şantier (denumită în cele ce urmează "Procedura") stabileşte cerinţele privind studiile şi experienţa profesională a persoanelor care solicită autorizarea, documentele necesare în vederea participării la procedura de autorizare, domeniile de autorizare, responsabilităţile şi competenţele conferite de autorizare, precum şi măsurile de sancţionare a nerespectării acestora. Autorizarea are drept scop evaluarea competenţelor tehnice în baza experienţei profesionale a specialiştilor care solicită obţinerea autorizaţiei în vederea desfăşurării activităţii de diriginte de şantier.

Potrivit Procedurii, autorizarea ca diriginte de şantier poate fi solicitată de titularii de diplome de inginer şi/sau arhitect în unul/mai multe din domeniile şi specializările universitare menţionate detaliat în cadrul Procedurii, numai dacă îndeplinesc condiţia de experienţă profesională minimă stabilită de Procedură.

Autorizarea diriginţilor de şantier se face de către Inspectoratul de Stat în Construcţii (I.S.C.) prin comisiile de autorizare constituite la nivelul IJC/ICB, fie pe bază de examen organizat potrivit Procedurii, în cazul cetăţenilor români, fie fără examen, însă cu aprobarea comisiei de autorizare, în cazul cetăţenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, care îndeplinesc condiţiile privind nivelul de studii şi experienţa profesională şi care deţin un titlu de cadru didactic universitar sau un titlu ştiinţific de doctor în "ştiinţe inginereşti".

Procedura reglementează condiţiile în care se organizează şi se desfăşoară examenul de autorizare a diriginţilor de şantier, condiţiile de înscriere la examen, documentele în baza cărora este stabilită acceptarea candidaţilor de a participa la examenul de autorizare, autorităţile competente a analiza dosarele depuse, condiţiile de acceptare la examen, precum şi procedura de emitere a autorizaţiei.

Autorizaţiile se emit în termen de 40 de zile de la data afişării rezultatelor finale ale examenului de autorizare de către I.S.C. si au valabilitate nelimitată.

Persoanele fizice, cetăţeni români ori cetăţeni ai altor state membre ale Uniunii Europene, sau ale Spaţiului Economic European autorizate au obligatia să solicite înscrierea în Registrul diriginţilor de şantier autorizaţi, gestionat de către I.S.C., actualizat periodic şi publicat pe pagina de internet a acestuia.

Specialiştii autorizaţi au dreptul să desfăşoare activitatea de dirigenţie de şantier în domeniul/subdomeniul autorizat şi să presteze această activitate pentru persoane fizice/ juridice sau societăţi de consultanţă specializate care pot avea calitatea fie de investitori, fie de beneficiari.

În exercitarea verificării realizării corecte a executării lucrărilor de construcţii, diriginţii de şantier au o serie de obligaţii şi răspunderi atât în perioada de pregătire a investiţiei, a executării lucrărilor dar şi la receptia acestora.

În perioada de pregătire a investiţiei, diriginţii de şantier au, printre altele, şi următoarele obligaţii şi răspunderi:

- verifică existenţa autorizaţiei de construire, precum şi îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate a acesteia;

- verifică concordanţa dintre prevederile autorizaţiei de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor şi ale proiectului;

- studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru realizarea con­s­trucţiilor;

- verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate din proiect,

- verifică existenţa expertizei tehnice în cazul lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor;

- verifică respectarea regle­mentărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestaţi şi însuşirea acestora de către expertul tehnic atestat;

- verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanţă a construcţiei; etc.

În perioada execuţiei lucrărilor, diriginţii de şantier au următoarele atribuţii:

- urmăresc realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile autorizaţiei de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini şi ale reglementărilor tehnice în vigoare;

- verifică existenţa documentelor de certificare a calităţii produselor pentru construcţii, respectiv corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;

- interzic utilizarea produselor pentru construcţii fără certificate de conformitate, declaraţii de conformitate sau agrement tehnic;

- interzic utilizarea de procedee şi echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;

- verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică şi în reglementările tehnice;

- interzic executarea de lucrări de către personal necalificat;

- participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;

- efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează şi ştampilează documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc.;

- informează investitorul privind deficienţele calitative constatate, în vederea dispunerii de măsuri şi, după caz, propun oprirea lucrărilor;

- anunţă I.S.C. privind oprirea/ sistarea executării lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, sau după caz, reluarea lucrărilor la investiţiile la care a fost oprită/sistată executarea lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros;

- preiau documentele de la constructor şi proiectant şi completează cartea tehnică a construcţiei;

- urmăresc dezafectarea lucrărilor de organizare de şantier şi predau terenul deţinătorului acestuia.

La recepţia lucrărilor, dirigintii de santier îndeplinesc următoarele atribuţii:

- asigură secretariatul comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor şi întocmesc actele de recepţie;

- urmăresc soluţionarea obiecţiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi îndeplinirea recomandărilor comisiei de recepţie;

- predau către investitor actele de recepţie şi cartea tehnică a construcţiei după efectuarea recepţiei finale.

Ştirile zilei

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Locuinţe

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Amenajări

Smart City

Preţuri

Finanţare

Investiţii

Perspective

Internaţional