Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2022

LEGEAOUG nr. 52/2011

F.A. Legea /

OUG nr. 52/2011

Verificarea aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi a contractelor de concesiune de lucrări publice

Ordonanţa de Urgenţă nr. 52/2011 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 411 din 10 iunie 2011.

Având în vedere:

- necesitatea implementării măsurilor cuprinse în Planul de măsuri prioritare pentru consolidarea capacităţii de absorbţie a fondurilor structurale şi de coeziune, aprobat prin memorandum de Guvernul României în 27 aprilie 2011, în caz contrar existând riscul dezangajării unor fonduri comunitare substanţiale;

- necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru prevenirea corecţiilor financiare care ar putea fi aplicate României de către Comisia Europeană cu ocazia verificărilor efectuate asupra modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică finanţate din fonduri comunitare nerambursabile;

- necesitatea verificării tuturor procedurilor de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, iniţiate de autorităţile contractante pentru achiziţionarea unor lucrări sau servicii suplimentare/ adiţionale, care nu au fost incluse în contractele iniţiale, dar care datorită unor circumstanţe imprevizibile au devenit necesare pentru îndeplinirea acestora, solicitare expresă a Comisiei Europene;

- recomandările Comisiei Europene privind întărirea rolului controlului ex-ante al procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, ţinând seama de faptul că în prezent procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică finanţate din fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, sunt selectate pentru verificare numai dacă valorile estimate sunt egale sau mai mari decât pragurile prevăzute la art. 124 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se impune, de urgenţă, formalizarea modificărilor necesare în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea extinderii posibilităţii verificării ex-ante a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică indiferent de valoarea estimată a acestora şi a verificării ex-ante a tuturor negocierilor fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare pentru încheierea de acte adiţionale la contractele de achiziţie publică existente.

Având în vedere toate aceste precizări, caracterul preventiv al funcţiei de verificare a aspectelor procedurale aferente modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, exercitată de către Ministerul Finanţelor Publice, care contribuie la accelerarea absorbţiei fondurilor structurale şi de coeziune, prioritate de grad zero a României, precum şi perioada lungă pe care o presupune o procedură parlamentară, se impune adoptarea unei ordonanţe de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 26 aprilie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art.1. - (1) Se desemnează Ministerul Finanţelor Publice ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru îndeplinirea funcţiei de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor care intră sub incidenţa legislaţiei privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

(2) Verificarea priveşte etapele procesului de achiziţie publică, după publicarea anunţului/invitaţiei de participare şi până la semnarea contractului. În situaţiile excepţionale reglementate de lege, în care este permisă încheierea contractului fără publicarea prealabilă a anunţului de participare, verificarea priveşte etapele procesului de achiziţie începând cu transmiterea invitaţiei de participare la negociere şi până la semnarea contractului."

2. Articolul 2 va avea urmă­torul cuprins:

"Art. 2. - (1) Ministerul Finanţelor Publice, prin structurile sale specializate de la nivel central şi teritorial, efectuează verificarea procesului de atribuire a contractelor, în mod selectiv, pe baza unor criterii de selecţie. Metodologia de selecţie va fi stabilită prin normele de aplicare ale prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), Ministerul Finanţelor Publice, prin structurile sale specializate de la nivel central şi teritorial, efectuează verificarea procesului de atribuire a contractelor la toate procedurile de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare pentru care a fost înştiinţat de către autoritatea contractantă în baza art. 5 alin. (2)."

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - Obiectivul funcţiei de verificare prevăzute la art. 1 alin. (1) este asigurarea conformităţii cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice a procedurilor şi a documentelor întocmite în timpul derulării acestora în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii."

4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"Art. 4. - (1) In îndeplinirea funcţiei de verificare, Ministerul Finanţelor Publice urmăreste derularea etapelor procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, pentru prevenirea şi corectarea neconformităţilor în raport cu legislaţia din domeniu.

(2) Activitatea Ministerului Finanţelor Publice prevăzută la alin. (1) este exercitată la nivel central printr-o structură de specialitate, fără personalitate juridică, respectiv Unitatea pentru coordonarea şi verificarea achiziţiilor publice, denumită în continuare UCVAP, şi la nivel teritorial prin structuri specializate, coordonate direct de UCVAP, de la nivelul direcţiilor generale ale finanţelor publice, denumite compartimente de verificare a achiziţiilor publice . Funcţionarii publici din cadrul acestor structuri au calitatea de observatori.

(3) In îndeplinirea funcţiei de verificare, Ministerul Finanţelor Publice, la nivel central/direcţiile generale ale finanţelor publice, la nivel teritorial, are/au următoarele atribuţii:

a) emite/emit decizia de verificare pentru fiecare procedură de atribuire, înaintea desfăşurării activităţii de observare, şi o comunică autorităţii contractante, în scris, în maximum două zile lucrătoare de la data publicării anunţului/invitaţiei de participare sau, în cazul negocierii fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, în prima zi lucrătoare de la data înregistrării înştiinţării la UCVAP;

b) exprimă opinia privind derularea procedurii de atribuire în conformitate cu legislaţia din domeniu, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea Raportului procedurii de atribuire, în condiţiile art. 41 lit. d);

c) elaborează un raport de activitate pentru fiecare procedură de atribuire verificată, în termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea activităţii de verificare.

(4) Observatorii au obligaţia de a preciza, în cuprinsul documentelor întocmite de către autoritatea contractantă în cadrul procesului de evaluare, observaţiile asupra derulării procedurii de atribuire privitoare la respectarea prevederilor legale din domeniu.

(5) Raportul de activitate prevăzut la alin. (3) lit. c) cuprinde opiniile prevăzute la alin. (3) lit. b). Rapoartele de activitate se transmit Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice în termen de maximum 3 zile de la data întocmirii acestora.

(6) Pe parcursul derulării activităţi de verificare, observatorii au dreptul să consulte Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, prin intermediul UCVAP. Punctul de vedere emis de Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice reprezintă interpretarea oficială a legislaţiei din domeniul achiziţiilor publice şi va fi pus în aplicare de către observatori.

(7) In exercitarea atribuţiilor sale, UCVAP colaborează cu Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, operatorul sistemului electronic de achiziţii publice, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, autorităţile de management, cu alte structuri de control şi instituţii publice. În acest scop, UCVAP încheie protocoale cu autorităţile şi cu instituţiile implicate."

5. Articolul 41 va avea urmă­torul cuprins:

"Art. 41. - Autoritatea contractantă iniţiatoare a procedurii de atribuire, selectată pentru verificare, are obligaţia de a îndeplini următoarele:

a) de a pune la dispoziţie docu­mentaţia de atribuire/documentaţia descriptivă, în situaţia în care aceasta nu este disponibilă în sistemul electronic de achiziţii publice, în termen de o zi lucrătoare de la înregistrarea deciziei de verificare la autoritatea contractantă;

b) de a pune la dispoziţie copii ale documentelor întocmite în timpul derulării procedurii de atribuire, în termen de o zi lucrătoare de la întocmirea acestora;

c) de a informa asupra calendarului de derulare a procesului de evaluare a candidaturilor/ofertelor şi asupra oricăror modificări aduse calendarului de derulare a procesului de evaluare, în termen de o zi lucrătoare de la întocmirea/modificarea acestuia;

d) de a pune la dispoziţie Raportul procedurii de atribuire, înainte de a fi aprobat de către conducătorul autorităţii contractante, în vederea asigurării scopului preventiv al funcţiei de verificare, în termen de o zi lucrătoare de la întocmirea acestuia;

e) de a pune la dispoziţie Raportul procedurii de atribuire aprobat de către conducătorul autorităţii contractante şi punctul de vedere al autorităţii contractante cu privire la aspectele de neconformitate consemnate de către observatorii desemnaţi care nu au fost remediate, în termen de o zi lucrătoare de la aprobare."

6. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"Art. 5. - (1) Pentru procedura de atribuire care nu impune publicarea unui/unei anunţ/invitaţii de participare în sistemul electronic de achiziţii publice, autoritatea contractantă are obligaţia de a înştiinţa Ministerul Finanţelor Publice asupra procedurii ce urmează a fi derulată, odată cu transmiterea invitaţiilor de participare către operatorii economici.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul aplicării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, prevăzută la art. 122 lit. i) sau art. 252 lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite UCVAP invitaţia de partici­pare şi nota justificativă din care să reiasă îndeplinirea condiţiilor specifice aferente acestei proceduri, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data-limită stabilită pentru începerea negocierilor.

(3) În vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute în prezenta ordonanţa de urgenţă, UCVAP desemnează observatori care participă şi verifică etapele procedurii de atribuire selectate în conformitate cu prevederile art. 2. Observatorii nu fac parte din comisiile de evaluare a ofertelor."

7. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

"Art. 7. - În cazul proiectelor finanţate din fonduri comunitare nerambursabile, rapoartele de activitate se transmit autorităţilor de management competente."

8. Articolul 10 va avea urmă­torul cuprins:

"Art. 10. - (1) Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:

a) nerespectarea obligaţiilor prevazute la art. 4 1 , cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei;

b) încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) si (2), cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei;

c) netrimiterea în termen de 3 zile lucrătoare a documentelor şi informaţiilor solicitate de observatorii desemnaţi, cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei.

(2) Constatarea şi aplicarea sancţiunilor sunt de competenţa observatorilor desemnaţi pentru verificarea aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor.

(3) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal."

Art. II. - Prevederile art. I pct. 8 intră în vigoare în termen de 10 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. III. - Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 26 aprilie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

Prim-ministru, Emil Boc

Contrasemnează: Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Ialomiţianu, Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, Cristina Trăilă

Bucureşti, 8 iunie 2011, Nr.52

Ştirile zilei

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Amenajări

Smart City

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Investiţii

Perspective