Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2022

Securitatea la incendiu Avizarea şi autorizarea privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă (2)

F.A. Legea /

Maior dr. ing. Ionel - Puiu GOLGOJAN, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă

Maior dr. ing. Ionel - Puiu GOLGOJAN, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă

 • document ataşat apasă aici pentru a descărca.

  Maior dr. ing. Ionel - Puiu GOLGOJAN, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă

  Autorizaţiile de securitate la incendiu sunt actele administrative emise, în baza legii, de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă, prin care se certifică, în urma verificărilor în teren şi a documentelor privind realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, îndeplinirea cerinţei esenţiale "securitate la incendiu" la construcţii, instalaţii şi alte amenajări conform Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă. Autorizaţia de securitate la incendiu conferă persoanelor fizice sau juridice, deţinătoare ale construcţiilor, instalaţiilor şi ale altor amenajări, dreptul de a le pune în funcţiune şi de a le exploata din punctul de vedere al îndeplinirii cerinţei esenţiale - securitate la incendiu.

  Categoriile de construcţii şi amenajări pentru care inspectoratele pentru situaţii de urgenţă emit autorizaţii de securitate la incendiu sunt aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 1739 din 6 decembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 995 din 13 decembrie 2006, reglementare care este în curs de modificare şi completare.

  Solicitarea şi obţinerea autorizaţiilor de securitate la incendiu, prevăzute de lege este o obligaţie a administratorului sau a conducătorului instituţiei, după caz şi a persoanelor fizice ori juridice care finanţează şi realizează investiţii noi sau intervenţii la construcţiile existente ori, după caz, beneficiarului investiţiei. Administratorul trebuie să asigure respectarea condiţiilor care au stat la baza eliberării actului administrativ.

  Documentaţiile tehnice necesare pentru emiterea autorizaţiei de securitate la incendiu se elaborează de proiectanţi, persoane fizice sau persoane juridice, în condiţiile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  Autorizaţiile de securitate la incendiu se solicită în scris de către persoanele fizice sau juridice direct inspectoratelor în a căror zonă de competenţă urmează să fie realizate ori sunt amplasate construcţiile sau amenajările respective. Aceste acte administrative se emit în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea cererii şi a documentaţiei tehnice complete, în condiţiile prevăzute de normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu, aprobate cu Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 3/2011.

  La emiterea autorizaţiilor privind securitatea la incendiu se restituie solicitantului documentele depuse, vizate spre neschimbare, emitentul reţinând câte un exemplar din acestea. Autorizaţiile de securitate la incendiu se semnează de către inspectorul-şef şi se ştampilează cu ştampila inspectoratului. La emiterea autorizaţiilor de securitate la incendiu nu se percep taxe.

  Potrivit legii, în cazul schimbării proprietarului pe parcursul duratei de viaţă a construcţiei, valabilitatea autorizaţiei de securitate la incendiu se menţine. Autorizaţiile sunt valabile numai însoţite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acesteia.

  De regulă, autorizaţiile de securitate la incendiu se emit după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, la darea în exploatare a construcţiilor sau amenajărilor noi sau pentru schimbările de destinaţie şi modernizări la construcţii şi amenajări care nu necesită autorizaţie de construire, în condiţiile Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Normele metodologice de avizare-autorizare tratează şi alte situaţii în care se emit autorizaţii de securitate la incendiu, astfel:

  - dacă prin certificatele de urbanism nu s-a solicitat avizul de securitate la incendiu, deşi construcţiile sau amenajările respective se încadrează în categoriile aprobate prin Hotărârea Guvernului privind avizarea-autorizarea;

  - în cazul amenajărilor temporare în aer liber pentru spectacole ori întruniri, cu capacitatea mai mare sau egală cu 200 de locuri ori având destinaţie comercială, cu suprafaţa mai mare sau egală cu 2.500 mp;

  - pentru punctele de livrare către populaţie a buteliilor cu gaze petroliere lichefiate, indiferent de capacitatea de stocare/depozitare;

  - în cazul sistemelor, lucrărilor şi reţelelor de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor în localităţi, platforme şi parcuri industriale;

  - în cazul lucrărilor noi, modificărilor şi modernizărilor instalaţiilor de stingere cu apă, detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu la clădiri existente ce intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 1.739/2006.

  Autorizaţiile de securitate la incendiu emise de inspectorate se semnează de către inspectorul-şef şi se ştampilează cu ştampila inspectoratului. La emiterea avizelor şi/sau a autorizaţiilor de securitate la incendiu şi de protecţie civilă nu se percep taxe.

  Respingerea cererii privind emiterea autorizaţiei de securitate la incendiu

  Nu se emit autorizaţii de securitate la incendiu de către inspectorate în următoarele situaţii:

  a) atunci când se constată, la verificarea documentelor depuse sau în urma verificărilor din teren, neîndeplinirea sau nerespectarea cerinţelor prevăzute de reglementările tehnice în vigoare şi de normele metodologice;

  b) dacă obiectivele respective nu se încadrează în categoriile celor stabilite prin lege, Hotărâri ale Guvernului sau acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale;

  c) în cazul lucrărilor pentru noi capacităţi de producere, transport, distribuţie a energiei electrice şi/sau termice, inclusiv construcţiile nucleare şi cele aferente părţii clasice a centralei nucleare, precum şi la reabilitarea şi retehnologizarea celor existente.

  Soluţia privind respingerea cererilor pentru emiterea autorizaţiilor de securitate la incendiu se comunică solicitanţilor, împreună cu motivele respingerii, în termen de maximum 30 zile, termen care curge de la data înregistrării documentaţiei complete, cu adresă scrisă, semnată de inspectorul-şef, cu aplicarea ştampilei inspectoratului. În cazul respingerii documentaţiilor, la nivelul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă se reţine câte o copie a documentelor ce stau la baza elaborării adresei de respingere şi al doilea exemplar al acesteia.

  Dacă solicitanţii nu se prezintă pentru ridicarea autorizaţiilor de securitate la incendiu, precum şi a documentaţiilor depuse care au stat la baza emiterii acestora în termen de 6 luni de la data emiterii, documentele respective sunt clasate şi îndosariate potrivit reglementărilor în vigoare.

  Valabilitatea autorizaţiei de securitate la incendiu

  Autorizaţiile de securitate la incendiu sunt valabile numai însoţite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acesteia. Deţinătorii avizelor şi autorizaţiilor au obligaţia de a le păstra în bune condiţii, împreună cu documentele vizate spre neschimbare prevăzute în norme metodologice, şi de a le prezenta, la cerere, organelor împuternicite cu exercitarea controlului, în condiţiile legii.

  La încheierea oricăror acte de transmitere temporară a dreptului de folosinţă asupra bunurilor imobile, precum şi a contractelor de antrepriză, părţile sunt obligate să prevadă expres în actele respective răspunderile ce le revin în ceea ce priveşte apărarea împotriva incendiilor. Se impune astfel menţionarea şi comunicarea condiţiilor care au stat la baza eliberării actului administrativ. Schimbările de destinaţie, modificări, completări, reamenajări, modernizări, impun reluarea procesului de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu, conform normelor metodologice, autorizaţiile de securitate la incendiu emise anterior devenind nule de drept.

  Anularea autorizaţiei de securitate la incendiu

  În situaţiile în care, în urma verificărilor efectuate, se constată neconformitatea construcţiilor sau amenajărilor cu condiţiile pentru care au fost autorizate, din diverse motive, cum sunt: schimbare de destinaţie, modificări, completări, reamenajări, modernizări, autorizaţiile de securitate la incendiu devin nule de drept, proprietarul având obligaţia reluării procesului de avizare şi autorizare, conform normelor metodologice.

  Autorizaţiile de securitate la incendiu emise de inspectorate pot fi anulate de unităţile emitente, dacă pe durata exploatării construcţiilor sau amenajărilor se constată nerespectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, cuprinse în documentaţii, ori încălcarea gravă a reglementărilor specifice, în ceea ce priveşte: limitarea propagării incendiilor la vecinătăţi şi în interiorul compartimentelor de incendiu, protecţia şi evacuarea sigură a utilizatorilor, siguranţa forţelor care intervin pentru stingerea incendiilor ori în alte situaţii de risc, inclusiv asigurarea posibilităţilor eficiente de alimentare cu apă în caz de incendiu şi, după caz, cu energie a consumatorilor aferenţi sistemelor de protecţie prevăzute.

  Anularea autorizaţiei de securitate la incendiu impune oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor respective. Măsura se comunică în cel mult 48 de ore, prin grija Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă judeţean sau al Municipiului Bucureşti, la Registrul Comerţului, prefectului şi altor instituţii publice cu competenţe în domeniu.

  Anularea autorizaţiilor de securitate la incendiu se face de personalul anume desemnat din cadrul inspectoratelor, prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, comunicând despre aceasta altor autorităţi competente, conform procedurii elaborate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

  Toate litigiile generate de emiterea şi anularea autorizaţiei de securitate la incendiu se soluţionează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

  Sancţiuni

  Încălcarea dispoziţiilor privind obligaţii legale atrage răspunderea disciplinară, contravenţională, materială, civilă sau penală, după caz.

  Punerea în funcţiune a construcţiilor şi instalaţiilor tehnologice noi, dezvoltarea, modernizarea ori schimbarea destinaţiei celor existente fără obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu se sancţionează conform art. 44 pct. IV. lit. h) din Legea nr. 307/2006 cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei ca sancţiune contravenţională principală. Nesolicitarea şi neobţinerea de către persoanele fizice ori juridice care finanţează şi realizează investiţii noi sau intervenţii la construcţiile existente ori, după caz, de către beneficiarul investiţiei a avizelor şi/sau autorizaţiilor prevăzute de lege se sancţionează conform art. 44 pct. IV. lit. i) din Legea nr. 307/2006 cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei.

  Nerespectarea cerinţelor care au stat la baza eliberării autorizaţiei de securitate la incendiu ori continuarea executării lucrărilor de construcţii sau funcţionarea ori utilizarea construcţiilor/amenajărilor respective după anularea avizului sau a autorizaţiei de securitate la incendiu se sancţionează conform art. 44 pct. V. lit. a şi cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. Concomitent cu sancţiunile contravenţionale principale se pot aplica sancţiuni complementare (conform O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2001, cu modificările şi completările ulterioare). Sancţiunile contravenţionale se pot aplica persoanelor fizice sau juridice, după caz.

  Ştirile zilei

  Revista
  BURSA Construcţiilor

  Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

  Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

  Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

  În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

  Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

  Piaţa Imobiliară

  Proiecte

  Amenajări

  Smart City

  Fotoreportaj

  Preţuri

  Finanţare

  Investiţii

  Perspective