Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 5 / 2024

Centre de informare turistică pentru primăriile din mediul urban, zone cu potenţial turistic-98% nerambursabil

F.A. Finanţare /

Roxana MIRCEA, managing partner "Rei Finance Advisors", www.fonduri-europene.tel

Roxana MIRCEA, managing partner "Rei Finance Advisors", www.fonduri-europene.tel

 • document ataşat apasă aici pentru a descărca.

  Roxana MIRCEA, managing partner "Rei Finance Advisors"

  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.3 - Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, Operaţiunea - Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora finanţează construcţia şi/sau dotarea de centre de informare turistică cu 98%. Se pot depune proiecte, sesiunea este cu depunere continuă până se depun proiecte ce solicită 150% din sumele alocate.

  Eligibilitatea solicitantului

  I. Forma de constituire a solicitantului

  Unitate administrativ-teritorială (Autoritate a administraţiei publice locale (APL)) - definită conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

  Unitatea administrativ-teritorială este persoană juridică de drept public cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu.

  Autoritatea administraţiei publice locale este reprezentată de consiliul local, orăşenesc sau municipal (ca autoritate deliberativă) reprezentată de primar (ca autoritate executivă).

  Consiliul Judeţean este autoritate a administraţiei publice locale pentru coordonarea activităţii consiliilor, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării de servicii publice de interes judeţean.

  În cadrul prezentei cereri deschise de proiecte, solicitanţii eligibili sunt:

  1. Unităţi administrativ teritoriale (UAT) municipii/oraşe cu concentrare mare şi foarte mare de resurse naturale şi/sau antropice, conform Legii nr. 190/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional, "Secţiunea a VIII-a Zone cu resurse turistice", anexa nr. 1 "Unităţi administrativ teritoriale cu resurse naturale şi antropice mari şi foarte mari", cu excepţia celor din mediul rural; Notă! Unităţile administrativ teritoriale (UAT) municipii/oraşe care deţin în aria administrativă mai multe staţiuni turistice, pot depune în cadrul aceleiaşi sesiuni de depunere, câte un proiect de creare centre de informare şi promovare turistică, pentru fiecare staţiune turistică în parte.

  2. Staţiunile turistice de interes local şi naţional conform H.G. nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, anexa nr. 5 "Lista localităţilor atestate ca staţiuni turistice de interes naţional respectiv local", cu excepţia celor din mediul rural;

  3. Unităţi administrativ teritoriale (UAT) municipii/oraşe/judeţ conform Programului Operaţional Regional anexa nr. 8 care nu au contractat fonduri structurale la prima cerere deschisă de proiecte în cadrul acestei operaţiuni.

  ATENŢIE! În cadrul acestei operaţiuni, nu sunt eligibile parteneriatele între unităţi administrativ teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale).

  ATENŢIE! În conformitate cu prevederile HG nr. 852/13.08.2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, Centrele naţionale de informare şi promovare turistică sunt servicii specializate care funcţionează în subordinea consiliilor locale şi judeţene, după caz, şi în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.

  II. Solicitantul îndeplineşte condiţiile de eligibilitate stabilite prin Regulamentul Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comu­nităţilor Europene Nr. 1605/2002, art. 94 şi 93, cu excepţia alin.1, lit. (d) respectiv nu se încadrează într-una din situaţiile de mai jos:

  1. Se află, din punct de vedere al obligaţiilor de plată restante la bugetele publice, într-una din situaţiile de mai jos:

  a) obligaţiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni, conform certificatului de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;

  b) obligaţiile de plată depăşesc 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru, conform certificatului de atestare fiscală emis de autorităţile administraţiei publice locale.

  2. nu se încadrează în una din următoarele situaţii:

  a) se află în stare de faliment/ insolvenţă sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, au încheiat acorduri cu creditorii, şi-au suspendat activitatea economică sau fac obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;

  b) reprezentantul legal a suferit condamnări definitive ca urmare a încălcării conduitei profesionale, decizie formulată de o autoritate de judecată având forţă de res judicata;

  c) reprezentantul legal a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;

  d) în urma unei proceduri de acordare a unei finanţări nerambursabile, din fonduri publice comunitare şi/sau naţionale, au fost găsiţi vinovaţi printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, de încălcarea contractului din cauza nerespectării obligaţiilor contractuale.

  3. imobilul pe care se face investiţia îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii la data depunerii cererii de finanţare:

  - Este liber de orice sarcini.

  - Nu face obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cu privire la situaţia juridică.

  - Nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.

  III.Solicitantul dovedeşte calitatea de proprietar/administrator a infrastructurii (clădire şi/sau terenul), care face obiectul investiţiei

  Autorităţile administraţiei publice locale vor dovedi, pe baza documentelor justificative, că au primit în administrare terenul/clădirea subiect al cererii de finanţare. Dreptul de administrare se va dovedi pentru o perioadă care să acopere durata de la depunerea cererii de finanţare până la finalizarea celui de-al 5-lea an de după implementarea proiectului.

  Atenţie! Această durată include evaluarea şi selecţia cererii de finanţare, durata de implementare a proiectului şi 5 ani după finalizarea implementării proiectului.

  Atenţie! Infrastructura şi terenul pe care se face investiţia trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii la data depunerii Cererii de finanţare:

  - Sunt libere de orice sarcini

  - Nu fac obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cu privire la situaţia juridică

  - Nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun

  IV. Solicitantul are capacitatea de a implementa proiectul

  4.1 Capacitate operaţională, adminis­trativă dovedită prin capacitatea de a asigura resurse umane suficiente, cât şi resurse materiale necesare implementării proiectului.

  4.2 Capacitate financiară de a asigura contribuţia proprie la valoarea cheltuielilor eligibile (minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile) şi cheltuielilor neeligibile ale proiectului (inclusiv a cheltuielilor conexe) în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

  Solicitantul va anexa la formularul Cererii de finanţare: Declaraţia de angajament (Modelul B la formularul Cererii de finanţare) şi Hotărârea aprobare a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect.

  V. Solicitantul nu desfăşoară activităţi economice în scopul obţinerii de venituri din utilizarea imobilului şi a facilităţilor construite, în afara activităţilor pentru care a fost finanţat proiectul, prin acordarea dreptului de utilizare a acestora către terţe părţi.

  Atenţie! Imobilul şi facilităţile construite care fac obiectul proiectului finanţat prin fonduri publice în cadrul POR 2007-2013 nu pot fi utilizate în alt scop/ cu altă destinaţie decât cea principală, de exemplu, nu pot fi inchiriate unor terţi spaţii in cadrul imobilului construit, pe o durată de cinci ani de la finalizarea implementării proiectului.

  Orice încălcare a acestui criteriu implică încălcarea prevederilor în domeniul ajutorului de stat, finanţarea acordată respectivului proiect urmând să fie recuperată.

  Atenţie! La finalul implementării proiectului beneficiarul are obligaţia acreditării CNIPT conform Ordinului 1096/2008 privind acreditarea Centrelor Nationale de Informare şi Promovare Turistică.

  Eligibilitatea proiectelor

  Proiectul propus în Cererea de finanţare poate fi considerat eligibil în cadrul POR, adică poate fi co-finanţat din fonduri structurale (FEDR) şi de la bugetul de stat, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:

  1) Proiectul se încadrează în operaţiunea Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora din axa prioritară 5, domeniul major de intervenţie 5.3.

  În cadrul acestei operaţiuni, se vor finanţa două tipuri de proiecte:

  Primul tip de proiecte cuprinde următoarele activităţi:

  - Construirea/reabilitarea clădirilor în care vor funcţiona Centrele Naţionale de Informare şi Promovare Turistică;

  - Dotarea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică;

  - Crearea bazelor de date cu informaţii turistice, necesare Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică;

  - Crearea/dezvoltarea de web site-uri pentru promovarea produselor turistice promovate la nivel zonal/regional/naţional.

  Al doilea tip de proiecte cuprinde următoarele activităţi:

  - Dotarea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică;

  - Crearea bazelor de date cu informaţii turistice, necesare Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică

  - Crearea/dezvoltarea de web site-uri pentru promovarea produselor turistice promovate la nivel zonal/regional/naţional.

  2) Valoarea totală a proiectului

  ­ Pentru proiecte ce presupun construirea/ reabilitarea clădirilor în care vor funcţiona Centrele Naţionale de Informare şi Promovare Turistică valoarea totală a proiectului este cuprinsă între:

  - minim 170.000 lei şi maxim 630.000 lei şi

  - minim 170.000 lei şi maxim 1.700.000 lei.

  ­ Pentru proiecte ce presupun dotarea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică valoarea totală a proiectului este cuprinsă între:

  - minim 170.000 lei şi maxim 330.000 lei

  3)Proiectul respectă legislaţia în domeniul egalităţii de şanse, protecţiei mediului, eficienţei energetice, achiziţiilor publice şi ajutorului de stat

  4)Activităţile propuse spre finanţare în cadrul proiectului nu au fost finanţate din fonduri comunitare în ultimii 5 ani şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare

  5)Durata de implementare a proiectului

  Durata de implementare a activităţilor proiectului (perioada cuprinsa între data semnării contractului de finanţare şi data finalizării ultimei activităţi prevăzute în cadrul proiectului) nu depăşeşte data de 31.07.2015.

  6)Locul de implementare a proiectului

  Pentru prezenta cerere deschisă de proiecte, în cadrul operaţiunii "Crearea Centrelor de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora", proiectele trebuie să se implementeze în unităţile administrativ teritoriale (UAT), municipii/oraşe, cu concentrare mare şi foarte mare de resurse naturale şi/sau antropice, în staţiunile turistice de interes naţional şi local, cu excepţia celor din mediul rural şi Unităţile administrativ teritoriale (UAT) municipiile/oraşele/judeţ conform Programului Operaţional Regional anexa nr. 8 care nu au contractat fonduri structurale la prima cerere deschisă de proiecte în cadrul acestei operaţiuni.

  Criterii specifice de eligibilitate

  a) Solicitantul nu desfăşoară activităţi economice în scopul obţinerii de profit din activităţile proiectului, echipamentele achiziţionate prin proiect sau din utilizarea imobilului construit/ reabilitat.

  b)Solicitantul nu desfăşoară alte activităţi economice în scopul obţinerii de venituri din activităţile proiectului, echipamentele achiziţionate prin proiect sau din utilizarea imobilului - construit/ reabilitat, în afara activităţilor pentru care a fost finanţat proiectul, prin acordarea dreptului de utilizare a acestora către terţe părţi. Infrastructura şi echipamentele care fac obiectul proiectului finanţat prin fonduri publice în cadrul POR 2007-2013 nu pot fi utilizate în alt scop/ cu altă destinaţie decât cea principală.

  Alocare financiară (orientativă)

  Pentru operaţiunea "Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora", alocarea financiară orientativă pentru perioada 2007-2013, este de 20.000.000 Euro.

  Ştirile zilei

  Revista
  BURSA Construcţiilor

  Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

  Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

  Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

  În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

  Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

  Locuinţe

  Piaţa Imobiliară

  Amenajări

  Materiale

  Fotoreportaj

  Preţuri

  Finanţare

  Investiţii

  Legea

  Internaţional