Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2022

LEGEAInvestiţiile în hidrocentrale

F.A. Legea /

Investiţiile în hidrocentrale

Oana Mina, avocat colaborator al "Ţuca Zbârcea & Asociaţii"

Unul din domeniile care pot atrage o sursă importantă de investiţii străine şi care pot contribui astfel la relansarea economiei sunt investiţiile în domeniul energetic, spre exemplu investiţiile în hidrocentrale. Astfel de proiecte de amploare implică pe de o parte o investiţie majoră a investitorilor, sau, după caz, chiar a statului, iar pe de altă parte pot genera venituri importante pentru investitori şi pentru stat. După caz, generează noi locuri de muncă şi creează posibilitatea folosirii unor tehnici avansate de producţie a energiei electrice, având şi un avantaj ecologic întrucât nu poluează mediul înconjurător.

În prezent, investiţiile în hidrocentrale pot fi grupate în două categorii, respectiv retehnologizarea unor hidrocentrale deja existente sau dezvoltarea unora noi.

În ambele cazuri, dezvoltarea unor astfel de proiecte va presupune parcurgerea unor anumite etape ce vor implica obţinerea unor autorizaţii necesare atât în cadrul procedurii de retehnologizare, sau după caz, de dezvoltare/construire efectivă de noi hidrocentrale, cât şi în cadrul procesului de punere în funcţiune a hidro­centralelor.

Un prim pas, atât în cazul investiţiilor în retehnologizarea unor hidrocentrale deja existente, cât şi în cazul dezvoltării unor noi hidrocentrale, va consta în identificarea proprietarului şi a regimului juridic al proprietăţii.

În acest sens, menţionăm faptul că, în cazul în care hidrocentralele, respectiv terenurile pe care urmează a fi realizate noi hidrocentrale sunt în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, acestea vor putea fi dobândite în mod valabil de către investitori, fără a fi necesar acordul vreunei autorităţi sau instituţii publice.

În cazul imobilelor aflate în proprietatea publică sau privată a autorităţilor publice centrale sau locale, indiferent de apartenenţa la proprietatea publică sau privată a autorităţilor publice centrale sau locale, acestea nu pot fi valorificate decât cu res­pectarea unor formalităţi prestabilite de lege. Astfel, ca regulă generală, spre deosebire de imobilele proprietate privată a autorităţii, care pot fi vândute, dar numai prin licitaţie publică, imobilele proprietate publică nu pot fi înstrăinate. Cu privire la acestea, investitorii pot dobândi numai un drept de folosinţă sau de exploatare, în urma parcurgerii unor etape stabilite prin lege.

În cazul achiziţionării unei hidrocentrale proprietate privată a unor persoane fizice sau juridice, investitorii vor fi interesati în realizarea unor investigaţii preliminare în vederea determinării regimului juridic al imobilului, urmând ca, în cazul în care, în urma unor astfel de investigaţii, nu rezultă riscuri majore, investitorii să decidă semnarea unor acorduri de principiu sau a unui antecontract de vânzare-cumpărare. Tranzacţia ce se poate încheia, având ca finalitate achiziţionarea hidrocentralei va putea lua forma unui "share deal", respectiv achiziţionarea de către investitori a părţilor sociale/acţiunilor în cadrul societăţii care deţine hidrocentrala sau un "asset deal", în cazul în care investitorii achiziţionează în mod direct acea hidrocentrală Astfel de tranzacţii pot fi încheiate şi cu privire la terenurile pe care urmează a fi dezvoltate noi hidrocentrale.

Indiferent că este cazul unui acord de principiu, care conduce indirect la dobândirea dreptului de proprietate asupra imobilului (teren sau hidrocentrală deja existentă), sau că se încheie un antecontract de vânzare cumpărare, investitorul trebuie să aibă în vedere cel puţin următoarele aspecte:

- identificarea corectă şi exactă a imobilului obiect direct sau indirect al tranzacţiei;

- stabilirea preţului achiziţionării imobilului/ părţilor sociale sau acţiunilor în societatea care deţine imobilul în proprietate;

- stabilirea duratei acordului de principiu/ antecontractului, cel puţin egală cu perioada necesară inves­titorului şi a consultanţilor acestora pentru efectuarea verificărilor tehnice, juridice şi financiar-fiscale, după caz, de tip due diligence;

- obligaţia vânzătorului de a pune la dispoziţia cumpărătorului toate documentele şi informaţiile necesare în vederea efectuării verificărilor de tip due diligence;

- încetarea acordului de principiu/ antecontractului fără daune interese şi cu restituirea avansului, dacă este cazul, în măsura în care rezultatul verificărilor de tip due diligence nu este satisfăcător pentru investitor;

- acordarea exclusivităţii investi­torului pe întreaga durată a acordului de principiu/ante­con­trac­tului, sub sancţiunea plăţii unei sume de bani;

- (g) indisponibilizarea imobilului în favoarea cumpărătorului, pe întreaga perioadă a acordului de principiu/ antecontractului, materializată în notarea unei interdicţii de înstrăinare şi grevare în cartea funciară a imobilului în cauză.

Cea de-a treia etapă constă în semnarea contractului de vânzare cumpărare având ca obiect fie acţiunile/părţile sociale, fie imobilul, în măsura în care rezultatul verificărilor de tip due diligence este satisfăcător pentru investitor şi corespunde cerinţelor sale cu privire la proiect.

Odată ce imobilul a fost achiziţionat de către investitor, cea de-a doua mare etapă pe care un investitor o va parcurge în vederea dezvoltării unui proiect energetic constă în realizarea lucrărilor de construire necesare retehnologizării sau a dezvoltării/ construirii unei noi hidrocentrale, după caz. În această a doua mare etapă, după cum dezvoltarea proiectului se va face pe o structură deja existentă sau se va porni dezvoltarea unei noi hidro­centrale, investitorul va trebui să îndeplinească toate formalităţile în vederea autorizării lucrărilor ce urmează a fi executate şi să contracteze antreprenori specializaţi în execuţie de lucrări necesare realizării acestor lucrări.

În cazul în care se dezvoltă o nouă hidrocentrală, un prim pas va consta în obţinerea avizului de oportunitate în vederea dezvoltării respectivei construcţii. În urma obţinerii unui astfel de aviz de oportunitate, investitorii vor avea obligaţia să obţină toate autorizaţiile şi avizele solicitate prin lege, ca spre exemplu: certificatul de urbanism, un nou Plan Urbanistic Zonal (PUZ), avizul de mediu pentru planuri şi programe precum şi toate celelalte autorizaţii şi avize solicitate prin certificatul de urbanism, acordul de mediu, avizul de amplasament, avizul de gospodărire a apelor, urmând ca, în cazul în care toate aceste avize şi autorizaţii sunt emise, investitorii să poată obţină autorizaţia de construire.

Ca urmare a obţinerii autorizaţiei de construire, investitorii vor avea obligaţia de a parcurge toate etapele necesare punerii în funcţiune a noii hidrocentrale sau a hidrocentralei astfel cum a fost aceasta retehnologizată, ca spre exemplu: autorizaţia de înfiinţare emisă de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), licenţa de exploatare emisă tot de ANRE, licenţele pentru exploatarea comercială a capacităţilor energetice, avizul tehnic de conectare la reţeaua de energie electrică şi toate celelalte avize şi autorizaţii solicitate prin lege.

Ştirile zilei

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Amenajări

Smart City

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Investiţii

Perspective